hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aktuality

Výzva envirorezortu z Programu Slovensko podporí predchádzanie vzniku odpadov sumou vyše 4 milióny eur, určená je najmä pre menej rozvinuté regióny

10.07.2024 Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027. Výzva je určená pre projekty, ktoré boli schválené v Radách partnerstva a Kooperačných radách udržateľného mestské rozvoja v rámci nástroja Integrovaných územných investícií. Výzva je zameraná na nákup kompostérov a jej cieľom je podporiť prechod na obehové hospodárstvo predchádzaním vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Celková výška alokovaných finančných prostriedkov vo výzve za zdroj EÚ je 4 030 089 eur. Z tejto sumy bude viac ako 3,7 milióna eur určených pre menej rozvinuté regióny, zvyšných vyše 258-tisíc eur pre Bratislavský kraj.

Koncepcia územného rozvoja Slovenska

03.07.2024 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Oznámenie strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Koncepcia územného rozvoja Slovenska“.

Aktualizácia Koncepcie vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

24.05.2024 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Aktualizácia Koncepcie vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“.

Medzinárodný týždeň povedomia o komposte

03.05.2024 V dňoch 5. – 11. mája prebieha Medzinárodný týždeň povedomia o komposte (International Compost Awareness Week). Tohtoročnou témou je: Kompost...Majster prírody v oblasti klímy.

Oznámenie o vyhlásení výzvy LIFE 2024

18.04.2024 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre program LIFE 2021-2027 informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 2021-2027, ktorú vyhlásila Európska komisia s celkovou alokáciou 571 mil. €.

Predkladanie námetov na dekarbonizáciu priemyslu pre subjekty zapojené do systému EU ETS v rámci prípravy výzvy č.2 na dekarbonizáciu priemyslu

12.04.2024 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci pripravovanej výzvy č.2 na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyzýva priemyselné subjekty zapojené do schémy obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, aby predkladali návrhy projektov na dekarbonizáciu svojich prevádzok na e-mailovú adresu dekarbonizacia@enviro.gov.sk.

Štrnásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko dofinancuje druhú fázu projektov zameraných na budovanie verejnej kanalizácie v aglomeráciách v Nitrianskom a Trnavskom kraji

02.04.2024 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. V poradí štrnásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na podporu druhej fázy projektov vo vybraných aglomeráciách nad 2000 ekvivalentných obyvateľov. Na tento účel je vo výzve alokovaných vyše 46 miliónov eur.

Trinásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko dofinancuje vodohospodársky projekt v CHVO Žitný ostrov

27.03.2024 Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov z nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. V poradí trinásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na podporu druhej fázy projektu s názvom „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr“. Na tento účel je vo výzve alokovaných viac ako 9 miliónov eur.

Aktuality pre dovozcov CBAM tovarov z tretích krajín

26.03.2024 V nadväznosti na usmernenie Európskej komisie týkajúce sa predĺženia termínu na predkladanie správ o dovoze tovarov z tretích krajín za 4. štvrťrok 2023 v zmysle Nariadenia 2023/956 z 10. mája 2023, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM), si dovoľujeme informovať, že posledným termínom podania žiadosti o oneskorené predloženie správy CBAM za 4Q 2023 je 31. marec 2024. Po podaní tejto žiadosti bude mať deklarant 30 dní na spracovanie a predloženie správy.

Dvanásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko za vyše 31 miliónov eur podporí prieskum a monitoring envirozáťaží

11.03.2024 Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. V poradí dvanásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na podporu zabezpečenia prieskumu a monitorovania environmentálnych záťaží. Na tento účel je vo výzve alokovaných viac ako 31 mil. eur.

Desiata výzva envirorezortu z Programu Slovensku za 38 miliónov eur je určená na sanáciu havarijných zosuvov

07.03.2024 Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. V poradí desiata výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na podporu prevencie a manažmentu zosuvných rizík súvisiacich s nadmernou zrážkovou činnosťou. Cieľom bude predovšetkým sanácia havarijných zosuvov a prevencia vzniku nových škôd v postihnutom území v súlade s Programom prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 - 2029). Na tento účel je vo výzve alokovaných 38 mil. eur.

Envirorezort začína s tímom expertov pripravovať novú adaptačnú stratégiu

29.02.2024 Slovensku pomôže pri príprave novej národnej stratégie adaptácie na zmenu klímy Európska komisia, ktorá spustila projekt technickej podpory. Ministerstvo životného prostredia SR začalo v tejto súvislosti spolupracovať s medzinárodným tímom expertov z organizácií a konzultačných firiem Trinomics, KRI - Inštitútu pre klímu a rozvoj, FreshThoughts Consulting, alpS a AARC. Cieľom je do konca roku 2024 pripraviť adaptačnú stratégiu, ktorá bude systémovejšia.

Jedenásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko podporí sanáciu envirozáťaží – druhá fáza projektov

19.02.2024 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 16.02.2024 vyhlásilo 11.výzvu s kódom PSK-MZP-011-2024-DV-KF, na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027. Výzva je zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží – druhá fáza.

Prebieha 14. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov v Samarkande

13.02.2024 V dňoch 12. až 17. februára 2024 sa v historickom Samarkande v Uzbekistane stretávajú na 14. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnský dohovor) zástupcovia štátov, medzivládnych a mimovládnych organizácií, vedeckých inštitúcií a iných zainteresovaných strán.

Konzultácie s podnikateľskými subjektmi

29.01.2024 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky informuje o začatí konzultácií s podnikateľskými subjektmi k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Ďalšie dve výzvy envirorezortu z Programu Slovensko venované ochrane vôd

29.12.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dnes vyhlásilo 7. a 8. výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu Slovensko. Výzvy sú zamerané na zlepšenie zberu a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách do 2000 EO, ktoré sa nachádzajú alebo zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí (ďalej len „CHVO“) prirodzenej akumulácie vôd. Účelom je zamedzenie ohrozenia kvality a kvantity vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie. Zároveň je možné realizovať výstavbu verejného vodovodu v obciach nachádzajúcich sa v aglomeráciách do 2 000 EO v CHVO za účelom zlepšenia prístupu obyvateľstva na verejné zásobovanie pitnou vodou.

Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach CBAM

18.12.2023 Na základe nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2023/956 z 10. mája 2023, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (Carbon border adjustment mechanism - „CBAM“) budú mať dovozcovia a nepriami colní zástupcovia povinnosť k 31. januáru 2024 predložiť Európskej komisii správu o dovoze tovarov CBAM do SR za posledný štvrťrok 2023 a o viazaných emisiách v tomto tovare. Tovar CBAM je tovar uvedený v prílohe I k nariadeniu CBAM č. 2023/956 podľa kódu KN , ktorý má pôvod v tretej krajine, za predpokladu, že tento tovar alebo spracované výrobky, ktoré sú výsledkom aktívneho zušľachťovacieho styku tohto tovaru, sú dovezené na colné územie EÚ. Mechanizmus CBAM pokrýva nasledujúce skupiny tovarov:cement, železo a oceľ, hliník, hnojivá, elektrina, vodík.

Verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu „Plán manažmentu povodňového rizika- aktualizácia 2021“

23.10.2023 Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že dňa 09.11.2023 v čase 10:00 - 14:00 sa v kongresovej sále Okresného úradu Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Banská Bystrica, uskutoční verejné prerokovanie návrhu Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR– aktualizácia 2021.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

13.10.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje otvorenú výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Návrh strategického dokumentu „Plán manažmentu povodňového rizika- aktualizácia 2021“ - zverejnenie

12.10.2023 Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že podľa § 23 ods. 1 písm. c bod 7 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov sprístupnilo verejnosti dňa 6.10.2023 na svojom webovom sídle https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/ návrh strategického dokumentu Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR – aktualizácia 2021 na účely predkladania pripomienok a námetov.

Výsledky 16. ročníka trienále EKOPLAGÁT ´23

29.09.2023 Medzinárodná porota rozhodla o víťazoch jednotlivých kategórií v rámci 16.ročník trienále EKOPLAGÁT ´23. Ocenenia ako aj čestné uznania poroty putujú okrem Slovenska aj do Číny, Poľska, Nemecka, Srbska či Mexika.

Pozvánka na Online konferenciu na podporu financovania projektov v priemyselných prevádzkach

18.09.2023 Odbor integrovanej prevencie Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci s Európskou komisiou oznamujú blížiacu sa bezplatnú online konferenciu, v snahe zvýšiť povedomie o financovaní a riešeniach financovania, ktoré podporujú priemyselnú transformáciu a obehové hospodárstvo v priemyselných prevádzkach a ich projektoch.

Prihlášky do súťaže o Cenu Natura 2000 v ročníku 2024 je možné podávať do 29. septembra

08.09.2023 Podávanie prihlášok do súťaže o Cenu Natura 2000 bude ukončené 29. septembra 2023. Ocenenie je možné získať za dosiahnuté výsledky počas posledných 5 rokov trvania projektu, pričom Cena Natura 2000 sa udeľuje za popredné výsledky v oblasti ochrany prírody spojené so sústavou Natura 2000. O ocenenie sa môže uchádzať každý subjekt alebo skupina subjektov so sídlom v EÚ, napr. verejné a miestne orgány, podniky, mimovládne organizácie, vlastníci pôdy, vzdelávacie inštitúcie, organizácie cestovného ruchu či jednotlivci. Žiadosť sa musí týkať aspoň jednej lokality v sústave Natura 2000.

Pozvánka na odborný seminár na tému: „Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení“

04.09.2023 Pozývame Vás na odborný seminár s názvom „Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení“, ktorý organizujeMinisterstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Výzva na predkladanie návrhov na aktivity v oblasti spolupráce – s termínom realizácie v roku 2024

17.08.2023 Aktivity v oblasti spolupráce sú inovatívne akcie v prospech mobility a vytvárania sietí (napr. konferencie, semináre, workshopy, školiace kurzy, študijné návštevy atď.). Návrhy projektov musia byť zamerané na budovanie kapacít prostredníctvom prenosu a zdieľania know-how, najmä z členských štátov SEI EÚ do členských štátov SEI mimo EÚ. Zúčastniť sa môžu verejné a súkromné inštitúcie registrované v členskom štáte SEI, ako i mimovládne organizácie a medzinárodné organizácie.

Predkladanie investičných návrhov – plánované projekty v oblasti dekarbonizácie priemyslu a energetiky - indikatívny zoznam investícií na roky 2023 – 2024

11.08.2023 Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pracuje na zbere údajov o plánovaných investíciách v oblasti dekarbonizácie priemyslu a energetiky na Slovensku. Takto identifikované projekty je možné následne podporiť v rámci výziev k niektorej zo schválených schém štátnej pomoci alebo zaradiť na indikatívny zoznam investícií, ktoré Slovenská republika v budúcnosti zamýšľa podporiť z prostriedkov Modernizačného fondu.

Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach

19.07.2023 Ministerstvo životného prostredia SR má na základe zákona č. 305/2018 Z.z. povinnosť informovať každoročne k 15. júlu verejnosť o kvalite vôd v jednotlivých chránených vodohospodárskych oblastiach za predchádzajúci kalendárny rok. Správa podáva informáciu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach vymedzených na území SR na základe výsledkov monitorovania realizovaného rezortnými organizáciami MŽP SR.

Nové povinnosti pri preprave druhotných palív na územie SR

19.06.2023 súvislosti so zmenou právnej úpravy v oblasti ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva upozorňujeme, že od 1. júla 2023 je možná cezhraničná preprava/dovozTUHÝCH DRUHOTNÝCH PALÍV [2 písm. s) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a § 84 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch] na územie Slovenskej republiky iba so súhlasným písomným stanoviskom alebo písomným súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky [podľa čl. 28 alebo čl. 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1013/2006 o preprave odpadu].

Rokovanie zástupcov V4 ohľadom geoparkov vyústilo do podpisu memoranda o spolupráci

24.05.2023 Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Medzirezortnej komisie Siete geoparkov Slovenskej republiky, Slovenskej agentúry životného prostredia a Slovenského banského múzea uskutočnilo (9. – 11. mája 2023) rokovanie zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4 v historických priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

Vyhlásenie výzvy LIFE 2023

19.04.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre program LIFE 2021-2027 informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 2021-2027, ktorú vyhlásila Európska komisia s celkovou alokáciou 611 mil. €.

Odborný seminár: Revitalizácie vodných tokov

18.04.2023 Seminár predstavuje vstupný úvod k problematike revitalizácií vodných tokov z dielne MŽP SR. Je zameraný na praktickú realizáciu revitalizácií vodných tokov, predstavenie aplikačnej praxe revitalizačných opatrení a ich dôsledkov. Ponúka možnosť oboznámiť sa s procesom prípravy, ako a za akých podmienok je možné revitalizácie uskutočniť, čo všetko je potrebné zohľadniť, čo je s ich prípravou spojené a aká je forma ich údržby.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

05.12.2022 Aktivita: Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo

Spustilo sa posudzovanie žiadosti v rámci výzvy na obnovu rodinných domov

02.12.2022 Odborní pracovníci SAŽP už posudzujú žiadosti o príspevok v poradí, v akom boli predložené. Snahou je aby posudzovanie prebiehalo plynule, bez zbytočného odkladu a v čo najkratšom možnom čase. Zásadný vplyv na dĺžku posudzovania a zaslania oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti má najmä úplnosť predloženej žiadosti a všetky potrebné doklady, ktoré pri mnohých žiadostiach nie sú kompletné. Preto vám odporúčame, aby ste si pred odoslaním žiadosti skontrolovali správnosť a úplnosť príloh a dokumentov. Skontrolujte si ich na našej stránke www.obnovdom.sk v sekcii O programe → postupnosť krokov → bod 5.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

02.12.2022 Aktivita: Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie BRO, vrátane produkcie bioplynu využívaného na KVET

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

23.11.2022 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje otvorenú výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

23.11.2022 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje otvorenú výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja​ zameranú na ekonomické hodnotenie pre všetky prioritné osi v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v pôsobnosti riadiaceho orgánu pre OP KŽP.

Návšteva projektov v rámci Výboru pre spoluprácu Programu SK-Klíma

21.11.2022 V dňoch 7. – 8. novembra 2022 za účasti programových partnerov donorov, zástupcov Národného kontaktného bodu - Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, zástupcu Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Bratislave a zástupcov Správcu Programu SK-Klíma, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR, sa uskutočnila návšteva realizovaných projektov, ktorá bola zameraná na projekty realizované v rámci výziev ACC01 ACC02 a ACC03 na Strednom Slovensku.

Otvorený list predstaviteľom samospráv a občanom

04.11.2022 Na Slovensku je postavených viac ako jeden milión rodinných domov a viac ako polovica obyvateľov žije práve v nich. Neistota a vývoj cien energií nás vedú k vykurovaniu prostredníctvom tuhých palív, ktorými sú najmä drevo, alebo uhlie. Sociálne, ekonomické a zdravotné dopady nesprávnych postupov pri vykurovaní, používanie zastaraných spaľovacích zariadení a nevhodných palív, alebo aj odpadov predstavujú najväčšie výzvy tejto vykurovacej sezóny.

OP KŽP - Podpora recyklácie a vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov

29.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v najbližšej dobe vyhlási 77. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov.

OP KŽP - zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

19.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje vyhlásiť v poradí už 76. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd.

POZVÁNKA NA KONFERENCIU: Akčný plán ochrany vôd v CHVO Žitný ostrov

22.08.2022 V rámci prípravy Akčného plánu ochrany vôd v CHVO Žitný ostrov, MŽP SR organizuje konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 8. - 9. septembra 2022 v Bratislave. Pozvánka na konferenciu s predbežným programom a organizačnými pokynmi je tu (hyperlink na pozvánku). Na konferenciu je možné prihlásiť sa do 31. augusta 2022.

Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach

20.07.2022 Zo zákona 305/2018 Z.z. vyplýva pre MŽP SR povinnosť informovať každoročne k 15. júlu verejnosť o kvalite vôd v jednotlivých chránených vodohospodárskych oblastiach za predchádzajúci kalendárny rok. Správa podáva informáciu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach vymedzených na území SR na základe výsledkov monitorovania realizovaného rezortnými organizáciami MŽP SR.

Minister Ján Budaj sa v pozícii podpredsedu zúčastnil byra, najdôležitejšieho environmentálneho fóra OSN – UNEA6

06.07.2022 V piatok 1. júla 2022 sa uskutočnilo online prvé zasadnutie Byra, ktoré bude najbližšie 2 roky smerovať politiku na pôde OSN v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. V rámci byra minister Budaj zastupuje 23 krajín strednej a východnej Európy a bude dohliadať na implementáciu rezolúcií prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach UNEA, ako aj určovať tematické zameranie tohto fóra. Stretnutia sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Nairobi Katarína Žuffa Leligdonová.

2. KOLO INFORMAČNÉHO SEMINÁRA - 25. a 26. mája - rozvojové projekty regiónu NP Poloniny a Muránska planina

23.05.2022 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s kódom 05I01-18-V02

Pozvánka na WEBINÁR: „Zlepšenie adaptácie na zmenu klímy: Znalosti a nástroje na národnej úrovni a na úrovni EÚ pre Slovensko”

23.05.2022 Webinár ponúka prehľad dostupných poznatkov, usmernení a nástrojov v oblasti adaptácie na národnej úrovni a na úrovni EÚ, ako napríklad klimatické údaje, nástroj na podporu adaptácie miest alebo prípadové štúdie. Na webinári bude predstavené, ako sa dostupné informácie využívajú, a ktoré medzery v znalostiach je potrebné riešiť na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov EÚ.

Vyhlásenie výzvy LIFE 2022

23.05.2022 Výzva sa týka tzv. štandardných akčných projektov, operačných grantov, strategických integrovaných projektov, strategických projektov na ochranu prírody, projektov technickej pomoci na prípravu strategických projektov a prípravných projektov na podporu ad hoc legislatívnych a politických priorít (PLP).

Pridajte sa k čisteniu Nízkych tatier

13.05.2022 28. 5. 2022 - Meandre Hrona - organizujú Národný park Nízke Tatry a Za živé rieky. Tradičné podujatie ČINT (čistenie Nízkych Tatier) bude tento rok zamerané na vyčistenie Prírodnej rezervácie Meandre Hrona od odpadu. Stretneme sa 28.5. o 9:00 na železničnej stanici Telgárt.

Oznámenie o konaní skúšky odbornej spôsobilosti

30.03.2022 na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov. Skúšobná komisia MŽP SR bude zasadať dňa 12. apríla 2022 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR, Bukureštská ul. č. 4 (v zasadacej miestnosti na 1. poschodí), v Bratislave.
Písomná časť preskúšania sa začne o 10.00 hod.

Online seminár k výzve OP KŽP - zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

24.03.2022 Seminár 5. apríla 2022 (utorok), k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva na výber odborných hodnotiteľov programu OP KŽP

11.02.2022 Aktivita: Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov a Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Pozvánka na online seminár OPK ŽP

28.01.2022 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 Vás pozýva na ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva Európskej klimatickej iniciatívy na predkladanie projektov

13.12.2021 Európska klimatická iniciatíva vyhlasuje každoročne výzvu na predkladanie projektov, a tak podporuje neziskové organizácie z členských štátov EÚ. V poradí 6. výzva EUKI na predkladanie návrhov na projekty bude prebiehať od 23. novembra 2021 do 12. januára 2022.
Všetky informácie vrátane prihlášok sú dostupné na webovom sídle EUKI

95 miliónov € na Prechod na čistú energiu

25.10.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE dáva do pozornosti otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE 2021-2027 – podprogram Prechod na čistú energiu.

Aktualizácia vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov

13.10.2021 Platné znenie vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov ustanovuje, že ekonomicky oprávnené výdavky je možné použiť len v roku 2021, a to z dôvodu, že pre ďalšie obdobie mala byť použitá metodika k tzv. „ekomodulácii“. Metodiku pripravuje Európska komisia a členským štátom EÚ mala byť dostupná na jar 2021. Vzhľadom na skutočnosť, že metodika stále nie je k dispozícii, MŽP SR pracuje na aktualizácii vyhlášky, ktorá umožní stanoviť sadzby a ekonomicky oprávnené výdavky na rok 2022. Táto vyhláška bude aktualizovaná po konzultáciách s dotknutými subjektami najneskôr v novembri 2021.

Vodný plán Slovenska na roky 2022-2027 - online workshop

13.10.2021 Dňa 12. októbra 2021 sa uskutočnil ďalší (v poradí už piaty) online workshop Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2021, na ktorom boli prezentované aktivity súvisiace s prípravou aktualizácie Vodného plánu Slovenska a vyhodnotenie zaslaných pripomienok.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia - cieľ 1.2.3

12.10.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia - cieľ 1.2.1 a 1.2.2

11.10.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Vodný plán Slovenska na roky 2022- 2027 - online workshop

06.10.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s prípravou aktualizácie Vodného plánu Slovenska usporiada dňa 12. októbra 2021, o 13.00 – 15.00 hod online workshop Vodný plán Slovenska na roky 2022 - 2027.

Medzinárodná konferencia Adaptácia na zmenu klímy: výzvy a možnosti vo vodnom hospodárstve

27.09.2021 Dňa 27.9.2021 sa uskutočňuje konferencia organizovaná pod záštitou slovenského predsedníctva v Stratégii EÚ pre Dunajský región (EUSDR). Konferencia je zameraná na zdieľanie skúseností a osvedčených postupov v oblasti adaptácie na zmenu klímy na všetkých úrovniach – miestnej, regionálnej, aj medzinárodnej.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na monitorovanie stavu, kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd

13.09.2021 Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje vyhlásiť v poradí už 71. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na monitorovanie stavu, kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd. Z európskych zdrojov bude na tento účel vyčlenených 3 mil. eur.

Verejné prerokovanie – Vodný plán Slovenska

07.09.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov organizuje dňa 8.9.2021 v čase 13°° - 15°° hod. (pripojenie je možné od 1230 hod.) verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Vodný plán Slovenska (Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja; Plán manažmentu správneho územia povodia Visly) na roky 2022 – 2027“

Ešte do konca septembra 2021 je príležitosť podať návrh na cenu Natura 2000

06.09.2021 Výzva na predkladanie žiadostí šiesteho ročníka o cenu Natura 2000 je otvorená od 21. mája do 30. septembra 2021. V aktuálnom ročníku bolo určených 5 kategórií: ochrana pevniny, ochrana mora, komunikácia, sociálno-ekonomické benefity a cezhraničná spolupráca. Osobitne bude udelená Cena občanov EÚ – tu Európania hlasujú online za svojho obľúbeného uchádzača a zvíťazí finalista, ktorý získa najviac hlasov. Počas udeľovania tejto ceny v roku 2020 bolo odovzdaných takmer 45 000 hlasov, čo dokazuje, ako veľmi sa európska verejnosť zaujíma o sústavu Natura 2000.

Koncepcia vodnej politiky - prihlasovanie na verejné zasadnutie

18.08.2021 Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd organizuje verejné zasadnutie Pracovnej skupiny pre tvorbu Koncepcie vodnej politiky na roku 2021-2030 s výhľadom do roku 2050. Zasadnutie sa uskutoční online dňa 25.8.2021 od 13:00 - 15:30.

Podpora kanalizácií a čistiarní odpadových vôd

30.07.2021 MŽP SR plánuje poskytnúť v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia značné prostriedky z Kohézneho fondu na podporu budovania verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v oblasti infoaktivít

22.07.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Vyjadrenie ministra životného prostredia Jána Budaja k náhlemu úmrtiu Milana Lasicu

19.07.2021 Milanov spôsob láskavého a trpezlivého humoru ma sprevádza celý život. Tá láskavá trpezlivosť spočívala v ochote vždy si počkať, kým poslucháčovi dôjdu inotaje a dômyselnosti jeho naoko lakonickej reči.

Vyhlásenie výzvy LIFE 2021

15.07.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2021-2027 informuje o vyhlásení prvej výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE 2021-2027, ktorá bola zverejnená Európskou komisiou dňa 13.7.2021.

Nevídaná akcia ochranárov v Tatrách so šťastným koncom

02.07.2021 Zásahový tím MEDVEĎ zo Štátnej ochrany prírody SR rozhodol vykonať zásah voči problémovej medvedici s dvomi mladými, ktoré spôsobovali škody medzi Hrebienkom a Starým Smokovcom. Uspali ich a premiestnili do divokej prírody Vysokých Tatier. Celá akcia sa uskutočnila pod dozorom veterinárneho lekára. Minister životného prostredia Ján Budaj ocenil profesionalitu zásahového tímu MEDVEĎ.

Envirorezort vytvára priestor pre dialóg v záujme efektívneho riadenia kvality ovzdušia

02.07.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú v dňoch 7. - 8. september 2021 medzinárodnú konferenciu Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021, zameranú na možnosti a nástroje na podporu zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku. Podujatie určené primárne pre zástupcov štátnych a samosprávnych orgánov sa uskutoční v Banskej Bystrici, v hoteli Dixon.

Politické fórum na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji

02.07.2021 V dňoch 6. až 15. júla 2021 sa koná pod záštitou Hospodárskej a sociálnej Rady OSN (Economic and Social Council, ECOSOC) Politické fórum na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji (High Level Political Forum, HLPF), ktoré je hlavnou platformou Organizácie Spojených národov pre sledovanie a hodnotenie plnenia 17 cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggtelekského a Slovenského krasu

01.07.2021 Liečebný turizmus na Slovensku postúpil o úroveň vyššie vďaka projektu „Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggtelekského a Slovenského krasu“. Na záverečnom podujatí projektu sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča a jeho maďarský kolega András Rácz, štátny tajomník zodpovedný za ochranu životného prostredia ministerstva poľnohospodárstva.

Envirorezort získal podporu poslancov. Dovoz zahraničného rádioaktívneho odpadu bude minulosťou

29.06.2021 V pléne Národnej rady SR dnes v prvom čítaní prešiel zákaz dovozu rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva zo zahraničia.

Riaditelia národných parkov podporujú reformu ochrany prírody

23.06.2021 Minister životného prostredia Ján Budaj sa dnes stretol so šéfmi všetkých deviatich národných parkov Slovenska. Zhodli sa, že pre skutočné fungovanie národných parkov je nevyhnutná transformácia národných parkov tak, aby zodpovedali za stav prírodných prvkov v národných parkoch.

Pozvánka na odborný webinár Dunaj - náš a európsky veľtok

21.06.2021 Cieľ seminára: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 - 2024 zaviazalo vládu SR navrhnúť takú vodnú politiku, aby sa zabezpečilo postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavilo znečisťovanie vôd, pokles množstva podzemných vôd a zabezpečil sa dostatok pitnej vody. Vláda SR avizovala zameranie na ochranu a obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, malých vodných nádrží a rybníkov, ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä v extraviláne.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je o krok bližšie k získaniu medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF.

17.06.2021 V utorok, 15.6.2020 sa uskutočnilo hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF, počas ktorého zástupcova Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR preverovali, správnosť prístupu k desiatim krokom implementácie modelu CAF.

Workshop - Vodný plán Slovenska na roky 2022- 2027

11.06.2021 Dňa 10. júna 2021 sa uskutočnil ďalší online workshop Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2021, na tému Znečistenie vôd, na ktorom boli prezentované aktivity súvisiace s prípravou aktualizácie Vodného plánu Slovenska a problematika znečistenia/znečisťovania vôd na Slovensku.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

04.06.2021 Dňa 26. marca 2021 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Workshop - Vodný plán Slovenska na roky 2022- 2027

13.05.2021 Dňa 12. mája 2021 sa uskutočnil online workshop Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2021, na tému Infraštruktúrne projekty, na ktorom boli prezentované aktivity súvisiace s prípravou aktualizácie Vodného plánu Slovenska.

Reakcia ministerstva životného prostredia na stanovisko ministerstva pôdohospodárstva, ktorým napadlo vyhlášku o celoročnej ochrane vlka dravého.

29.04.2021 Ministerstvo životného prostredia SR je prekvapené tónom aj neodbornosťou stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, (v ďalšom stanovisko) ktoré tvrdí, že prijatím vyhlášky k zákonu o ochrane prírody a krajiny (v ďalšom vyhláška) sa ministerstvo životného prostredia snaží poškodiť chovateľov, alebo dokonca ohroziť vidiecky život.

Slovenskí vedci sa zapojili do spoločného prieskumu Dunaja

29.04.2021 V rámci medzinárodnej spolupráce dunajských krajín sa slovenskí špecialisti v oblasti vôd zúčastnili na spoločnom prieskume Dunaja – Joint Danube Survey.
Jedná sa o najkomplexnejší výskum v oblasti monitorovania povrchových vôd na svete, ktorý sa koná raz za šesť rokov. Súčasťou projektu je 13 krajín z povodia Dunaja,
ktorými rieka buď preteká, alebo nimi tečú prítoky, ktoré sa vlievajú do Dunaja

HOW TO SAVE THE PLANET?

28.04.2021 Webinár s týmto názvom sa konal pri príležitosti Dňa Zeme. Organizovalo ho Poľsko a Izrael s podporou štátov Vyšehradskej štvorky (V4). Jeho cieľom bolo zvýšiť povedomie o zmene klímy a o potrebe inovatívnych technológií pri ochrane životného prostredia.

Súťaž

23.04.2021 Dňom Zeme si chceme pripomenúť všetky miesta na našom Slovensku, ktoré máme radi. Zverejňujeme preto súťaž, ktorá bude prebiehať na našom profile na sociálnej sieti Facebook. Posielajte nám fotografie vášho obľúbenej časti Slovenska do komentárov pod príspevok, ktorým súťaž spúšťame. Súťaž bude prebiehať do 23. mája a jedného z vás odmeníme rodinným vstupom do ZOO Bojnice

Dôkazy o obchodovaní s kriticky ohrozeným jeseterom v regióne dolného povodia Dunaja

16.04.2021 V rámci projektu LIFE 4 “Život pre podunajské jesetery” bola vypracovaná správa zameraná na záchranu jeseterov.

SAŽP odštartovala kampaň „Výhovorky už nEMAS!“

16.04.2021 Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľný nástroj Európskej únie určený pre organizácie, ktorým pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie.

Medzinárodné sympózium o inovatívnych toxikologických prístupoch s účasťou OECD, ECHA a EFSA

14.04.2021 Odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX organizujú v máji vedecké sympózium, ktoré bude diskutovať implementáciu inovatívnych a medzinárodne uznávaných prístupov k hodnoteniu toxicity látok, pri ktorých nie sú potrebné testy na laboratórnych zvieratách. Podujatie spojí uznávaných expertov a expertky globálneho i európskeho formátu. Na podujatí budú prednášať aj odborníčky z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Na prihlásenie obcí do súťaže Dedina roka 2021 ostáva posledný mesiac

31.03.2021 Záujemcovia o prihlásenie do 11. ročníka národnej súťaže Dedina roka 2021 majú posledný mesiac na registráciu svojej obce. Podnet môže dať ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky (SR), samotný proces prihlásenia je už potom na starostke alebo starostovi. Na webovej stránke www.dedinaroka.sk sú dostupné podklady k zapojeniu – prihláška a formulár oblastí hodnotenia. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2021. Okrem finančných a vecných výhier od generálneho partnera, vyhlasovateľov a partnerov súťaže, súperia obce aj o možnosť reprezentovať SR na európskej úrovni.

Konferencia RECYKLÁCIA ODPADOV 2021

25.03.2021 Cieľom konferencie je osloviť širokú laickú aj odbornú verejnosť v oblasti recyklácie odpadov ako aj iných spôsobov zhodnocovania odpadov, poskytnúť aktuálne informácie ako aj pripravované zmeny v oblasti legislatívy. Konferencia je určená pracovníkom, ktorí sú zodpovední za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkom miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľským subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkom štátnej a verejnej správy a akademickej obce.

VÝZVA VÝROBCOM a DISTRIBÚTOROM nápojových obalov

23.03.2021 na zaslanie žiadosti o uzavretie Zmluvy o plnení povinností so Správcom zálohového systému podľa zákona č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo: Stretnutie pracovných skupín

15.03.2021 Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo je v plnom prúde. Projektový tím po zozbieraní a analýze všetkých stanovísk členov pracovných skupín rozhodne o prioritách cestovnej mapy a začne prípravu samotného dokumentu. Predpokladané ukončenie projektu je naplánované na prvý štvrťrok 2022.

Vodný plán Slovenska na roky 2022- 2027

12.03.2021 Dňa 11. marca 2021 sa uskutočnil online workshop Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2021, na tému REVITALIZÁCIA vodných tokov, na ktorom boli prezentované aktivity súvisiace s prípravou aktualizácie Vodného plánu Slovenska.

Kam s odpadom z testovania na COVID-19? Ministerstvo životného prostredia zverejnilo zoznam

08.03.2021 Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vydalo prvé dve poverenia pre spoločnosti, ktoré môžu zneškodňovať odpad vzniknutý z testovania na COVID-19. Ide o 2 prevádzky – zariadenie na energetické využitie odpadov Kokšov – Bakša, prevádzkovateľom je spoločnosť Kosit, a.s., a zariadenie na energetické využitie odpadov Bratislava, prevádzkovateľom je spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), a.s. Prepravu odpadu do zariadení zabezpečí 128 subjektov.

Výberové konanie na funkciu generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia

11.02.2021 Žiadosť o zaradenie do výberového konania môžu uchádzači zaslať do 21.2.2021

Výberové konanie na funkcie: predseda a členovia Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA

05.02.2021 Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu zalať uchádzači do 25.2.2021 na adresu ministerstva.

Výberové konanie na generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Štátny geologický ústav

04.02.2021 Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu zaslať uchádzači do 18.2.2021 na adresu ministerstva.

Odpovede na otázky súvisiace s odpadmi vzniknutými v rámci testovania na COVID – 19

29.01.2021 Kto je pôvodcom odpadu? Pod aké katalógové číslo je potrebné zaradiť odpad? Je potrebné viesť evidenciu a podávať ohlásenie? Kto vypĺňa sprievodný list nebezpečného odpadu? Aké súhlasy sú potrebné pre pôvodcu odpadu? Zabezpečenie spôsobu ďalšieho nakladania?

Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila hriňovskej mliekarni doteraz najvyššiu pokutu

18.01.2021 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) udelila spoločnosti KOLIBA, a.s. pokutu vo výške 135 000 eur. Ide doteraz o najvyššiu pokutu udelenú SIŽP za mimoriadne zhoršenie vôd na Slatine.

Míľnik v príprave zálohového systému. Minister Budaj predstavil správcu, ktorý zavedie systém zálohovania PET fliaš

05.01.2021 Vyzbierať najmenej 90 percent nápojových obalov uvedených na trh do roku 2025, ba možno aj skôr; spravodlivejšie podmienky zálohovania pre menšie prevádzky; maximálny komfort pre spotrebiteľa, ako aj povinnosť správcu zriadiť transparentný účet a kontrolu zo strany nielen ministerstva, ale aj verejnosti. To sú najdôležitejšie parametre, ktoré sú výsledkom rokovaní Ministerstva životného prostredia SR s víťazným konzorciom na správcu zálohového systému plastových a kovových obalov na nápoje. Informoval o tom dnes na online tlačovej konferencii minister životného prostredia Ján Budaj spoločne so zástupkyňou víťazného konzorcia Luciou Morvai. So zálohovaním sa na Slovensku začne od 1. januára 2022.

ISOH – Oznámenie o zmene termínu pre registráciu

31.12.2020 Podľa § 135f zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sú organizácia zodpovednosti výrobcov a tretia osoba (ďalej len „povinné osoby“) povinné požiadať prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva o registráciu ich zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov do 31. decembra 2020.

Silvester bez petárd a ohňostroja

30.12.2020 Rakety, svetlice, petardy či ohňostroje môžu na chvíľu vyčariť úsmev na tvári, ale ich negatívne dopady na životné prostredie stoja za zváženie.

Ústna časť výberového konania správcu zálohového systému

29.12.2020 dňa 31. decembra 2020 (štvrtok) o 09:00 hod. na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, v budove na Námestí Ľudovíta Štúra 1, Bratislava

Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Visly

22.12.2020 Zverejnenie dokumentu na účely predloženia písomných pripomienok a konzultácií verejnosti, užívateľom vôd, samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom štátnej správy do 22. 06. 2021.

Oznam - povinnosť OZV žiadať o registráciu v ISOH

22.12.2020 Vážené organizácie zodpovednosti výrobcov a tretie osoby, podľa § 135f v spojení s § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) ste povinný prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva požiadať o registráciu Vami zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov do 31. decembra 2020.

Nové výzvy na predkladanie žiadostí o projekt ClimaLocal a ClimaInfo v rámci Programu SK-Klíma zverejnené

21.12.2020 Výzva s alokáciou 4 800 000 EUR je financovaná z Nórskych grantov, pričom oprávnená výška grantu na projekt je v rozmedzí 200 000 EUR až 1 000 000 EUR. Uzávierka oboch výziev je 26.02.2021

Generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia

15.12.2020 Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 31. decembra 2020

Vyhlásenie výzvy LIFE 2020 NGO4GD

14.12.2020 Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2014-2020 informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE (2014-2020), ktorá bola zverejnená Európskou komisiou dňa 10.12.2020. Výzva je určená pre neziskové organizácie mimovládneho sektora, ktoré nie sú príjemcami príspevku z programu LIFE v rámci operačných grantov. Cieľom výzvy je posilniť kapacitu mimovládnych organizácií pôsobiacich na úrovni členských štátov na mobilizáciu a posilnenie účasti občianskej spoločnosti a prispieť k vykonávaniu Európskej zelenej dohody.

Koncepcia vodnej politiky na roky 2021-2030

10.12.2020 Dňa 8.12.2020 sa na Ministerstve životného protredia uskutočnilo prvé rokovanie Pracovnej skupiny pre tvorbu Koncepcie vodnej politiky na roky 2021-2030 s výhľadom do roku 2050. Koncepcia sa pripravuje na základe záväzku vlády SR, vyjadreného v programovom vyhlásení vlády SR a bude dokumentom vyjadrujúci smerovanie Slovenskej republiky v oblasti ochrany a využívania vôd.

Vodný plán Slovenska na roky 2022- 2027

09.12.2020 Dňa 8. decembra 2020 sa uskutočnil online workshop Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2027, na ktorom boli prezentované aktivity súvisiace s prípravou aktualizácie Vodného plánu Slovenska. Cieľom tohto podujatia bolo zvýšiť informovanie a zapojenie cieľových skupín pri príprave tohto strategického dokumentu.

Výberové konanie na generálneho riaditeľa Štátneho geologického ústavu

02.12.2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom v Bratislave vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

O progrese v riešení environmentálnych zaťaží informujú nové publikácie

30.11.2020 Slovenská agentúra životného prostredia v úzkej spolupráci s Ministerstvom životného prostredia zostavila a vydala ďalšie nové publikácie z oblasti riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku. Tentokrát ide o publikácie, ktoré monitorujú plnenie strategického dokumentu v oblasti environmentálnych záťaží - Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021 - v rámci aktivít Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a jeho rezortných organizácii.

Online workshop: Vodný plán Slovenska na roky 2022- 2027

27.11.2020 Workshop je súčasťou podujatí, ktorých cieľom je zvýšiť informovanie a zapojenie cieľových skupín pri príprave a schvaľovaní aktualizácie strategického dokumentu Vodný plán Slovenska.
Záujemcovia o účasť sa môžu registrovať na emailovú adresu 3vps@enviro.gov.sk v termíne do 3. 12. 2020

OZNAM (Usmernenie) PRE OBCE

26.11.2020 Týmto vyzývame obce, ktorým boli doručené výpovede od zmluvnej organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, aby v čo najkratšom čase informovali Koordinačné centrum KC OBALY, družstvo elektronicky na kcobaly@kcobaly.sk

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu Predseda dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba

25.11.2020 Lehota na prihlásenie sa do výberového konania je do 30.11.2020.
Hlavné úlohy:
· riadiť a koordinovať činnosť dozornej rady a zabezpečovať jej plynulý chod, vykonávať činnosti podľa § 21 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, ktorý definuje pôsobnosť dozornej rady,
· zaobstarávať si a zohľadňovať všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania dozornej rady,
· vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku.

Hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd

23.11.2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje v rámci pripravovanej aktualizácie Vodného plánu Slovenska (súhrnný dokument Plánu manažmentu povodia Dunaja a Plánu manažmentu povodia Visly) na účely informácie hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd, ktoré je podkladom pri spracovaní návrhu plánov manažmentu povodí.

SAŽP vydala nové publikácie k problematike environmentálnych záťaží

19.11.2020 Dve odborné publikácie SAŽP vydala a zostavila v úzkej spolupráci s Ministerstvom životného prostredia.

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“

12.11.2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia (ďalej len „MŽP SR“) ako rezortný orgán, zahájilo prípravu strategického dokumentu „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“.

Víťazom ocenenia Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Zelená firma sa stala obchodná spoločnosť JRK Slovensko s.r.o.

10.11.2020 V utorok, 10.11.2020, sa konal galavečer podujatia Via Bona Slovakia 2019, ktorý sa vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu vysielal prostredníctvom online prenosu. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bolo jedným zo spolupracujúcich subjektov tohto podujatia.

Výsledky výberového konania - riaditeľ Environmentálneho fondu

06.11.2020 V dňoch 29.10. a 30.10.2020 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Environmentálneho fondu so sídlom v Bratislave.

Informácie o aktuálnom stave ovzdušia ponúkne nová webová aplikácia

02.11.2020 Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom predstavuje webovú aplikáciu dnesdycham.sk s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku.

Výberové konanie - Člen dozornej rady VV š.p

02.11.2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p. vypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície dvoch členov Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p.

Výberové konanie - riaditeľ Environmentálneho fondu

28.10.2020 V prípade postupu aspoň jedného uchádzača sa verejná časť uskutoční 30.10.2020. Nebude možné zúčastniť sa vypočutia osobne, ale záujemcovia budú môcť v priamom prenose sledovať verejné vypočutie a klásť uchádzačom otázky prostredníctvom Facebookovej stránky ministerstva.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Slovenského banského múzea

21.10.2020 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Slovenského banského múzea so sídlom v Banskej Štiavnici sa uskutoční 26. a 27.10.2020.
Vzhľadom na epidemiologické opatrenia nebude možné zúčastniť sa verejného vypočutia osobne, ale záujemcovia budú môcť sledovať verejné vypočutie a klásť uchádzačom otázky prostredníctvom internetu - na Facebookovej stránke ministerstva.

Piaty ročník súťaže o cenu Natura 2000 má svojich víťazov

21.10.2020 Virginijus Sinkevičius, európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov oznámil 14. októbra 2020víťazov piateho ročníka súťaže o cenu Natura 2000. Získalo ju 6 projektov, medzi ocenenými bol cezhraničný projekt, súčasťou ktorého je aj Slovenská republika. Okrem neho ceny získali projekty z Fínska, Francúzska, Belgicka, Španielska a Bulharska.

Cena Slovenskej republiky za krajinu pre projekt Včelí kRAJ

14.10.2020 Ministerstvo životného prostredia SR udelilo Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2020 občianskemu združeniu kRAJ za zachovávanie a propagáciu včelárstva, podporu biodiverzity krajiny a rozvoj sociálnej ekonomiky s výnimočným humánnym aspektom.

Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v SR

08.10.2020 Vo štvrtok 1. októbra 2020 sa uskutočnilo úvodné stretnutie projektu “Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v Slovenskej republike”. Projekt s trvaním 18 mesiacov je pripravovaný v spolupráci s Európskou komisiou a Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Prostredníctvom projektu bude analyzovaný potenciál a vytvorené odporúčania pre prechod slovenského hospodárstva k obehovému modelu.

SAŽP pozýva na prvý z webinárov o obehovom hospodárstve

01.10.2020 O 30 rokov má byť Európa klimaticky neutrálna. Aby sme dosiahli nízkouhlíkovú budúcnosť, musíme pretransformovať našu ekonomiku a postaviť ju na princípoch obehového hospodárstva. Obehové hospodárstvo je jedným z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody (Green Deal), prináša príležitosti pre podnikanie a nový vietor do plachiet v krízových časoch. Ak sa chopíme príležitosti dnes, môžeme profitovať už zajtra. Viac o tejto téme odznie na webinári, 8. októbra 2020 od 14. hodiny.

Verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu GR Štátnej ochrany prírody SR

24.09.2020 sa uskutoční v piatok 25. septembra o 10.00 h v átriu Ministerstva životného prostredia SR na Námestí Ľ. Štúra 1 v Bratislave. Vypočutie môžete sledovať naživo na FB ministerstva.

Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2020

17.09.2020 Konferencia je s ohľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šíriacou sa nákazou ochorenia COVID-19 zrušená, presúva sa na neurčito.
Konferencia, so zameraním na zlepšenie kvality ovzdušia v našich mestách a obciach. Jedným z cieľov organizátorov konferencie je predstaviť projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia relevantným zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy. Bude diskutovaná aj úloha manažérov kvality ovzdušia ako odbornej podpory týchto orgánov.

Európsky týždeň mobility 2020 oslávime inak, napriek koronakríze

14.09.2020 Do národnej kampane Európsky týždeň mobility 2020 sa napriek dosahom pandémie Covid- 19 do 14. septembra zaregistrovalo 49 samospráv a 22 originálnych aktivít zástupcov organizácií, inštitúcií či škôl. Svojimi aktivitami či trvalými opatreniami podporia od 16. do 22. septembra 2020 tohtoročné motto kampane Čistejšie ovzdušie pre všetkých. A aj keď sa nemôžu pre preventívne opatrenia konať mnohé tradičné aktivity v pôvodnom rozsahu, zaregistrovaní účastníci do kampane opäť potvrdili svoju vynaliezavosť a kreativitu.

Prihlasovanie na pozíciu riaditeľa Envirofondu predĺžené do 18. septembra

03.09.2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca štátneho účelového fondu Environmentálny fond so sídlom v Bratislave predlžuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov lehotu na podávanie žiadostí o účasť na výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa Environmentálneho fondu o 10 pracovných dní, t.j. do 18.septembra 2020.

Nová web stránka

03.09.2020 Dňa 3. septembra 2020 sa štátny tajomník Michal Kiča zúčastnil videokonferencie k zriadeniu online Platformy pre udržateľnú a odolnú obnovu životného prostredia – najmä v súvislosti so zmenou klímy – po pandémii COVID-19.

V týchto dňoch uplynulo 25 rokov od únosu prezidentovho syna

01.09.2020 Tento zločin, s ktorým súvisí aj vražda R.Remiáša, neskôr amnestoval jeden z podozrivých. Po 22 rokoch sa amnestie podarilo zrušiť (jar 2017). Spis s obvinením zločincov sa konečne mohol dostať na súd. Ale sudcovia, ktorí mali konať, zatiaľ žiaden verdikt nevyniesli.

Európsky týždeň mobility

25.08.2020 Zapojte sa do ETM 2020, inšpiráciu nájdete v Katalógu príkladov dobrej praxe

Generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ocenila prácu CAF tímu i zamestnancov

18.08.2020 Ing. Daša Turbová, generálna tajomníčka služobného úradu, poďakovala členom CAF tímu i všetkým zamestnancom, ktorý sa zaslúžili o včerajšie úspešné hodnotenie zlepšovania práce ministerstva. Výsledky hodnotenia budú známe v 36. týždni.

ZRUŠENÉ - Verejné vypočutie kandidátov na riaditeľa SAŽP

11.08.2020 V prvom kole pohovorov žiaden z uchádzačov nesplnil potrebné podmienky na postup, preto sa druhé kolo (verejné vypočutie) neuskutočnilo.

Stanovisko k otvorenému listu aktivistov Lesoochranárskeho zoskupenia VLK

31.07.2020 Ministerstvo životného prostredia ukončilo prípravu na vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales a je odhodlané ho doviesť do úspešného konca. Po rokoch neúspešných rokovaní so súkromnými vlastníkmi lesov dosiahlo ministerstvo v marci tohto roku dohodu so spoločnosťou BESTRY s.r.o., ktorá vlastní lesné pozemky v jadrovej časti rezervácie (353,3 hektára). Spoločnosť súhlasila so zámenou za iné lesné pozemky vo vlastníctve štátu.

Ministerská návšteva v SEV Dropie

23.07.2020 Nové vedenie Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) v utorok 21. júla navštívilo Stredisko environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči. Obaja štátni tajomníci a externý poradca Ministra životného prostredia Jána Budaja boli v areáli pracovne prvýkrát. Do pobytového zariadenia, ktorého zriaďovateľom je SAŽP, ich pozval generálny riaditeľ Tomáš Orfánus.

O Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2020 zabojuje 7 projektov

22.07.2020 Do šiesteho ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR 17. marca 2020, bolo prihlásených 8 realizovaných projektov. Kritériá posudzujúce oprávnenosť predloženia projektov splnilo v rámci administratívnej kontroly národným koordinátorom - Slovenskou agentúrou životného prostredia 7 kandidátov.

Kvalita vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach

15.07.2020 Vodohospodárske oblasti predstavujú naše najvzácnejšie zásobárne povrchových a podzemných vôd. Na Slovensku v súčasnosti máme vyhlásených 10 chránených vodohospodárskych oblastí (CHVO).

Hodina otázok v NR SR - minister Ján Budaj

09.07.2020 Videá z hodiny otázok v NR SR

Európsky týždeň mobility 2020

06.07.2020 Koronakríza potvrdila význam udržateľnej mobility, prostredníctvom ETM 2020 podporme čistejšiu dopravu pre všetkých

Koronakríza potvrdila význam udržateľnej mobility, prostredníctvom ETM 2020 podporme čistejšiu dopravu pre všetkých

03.07.2020 Slovenská agentúra životného prostredia, koordinátor národnej kampane, vyzýva slovenské mestá, obce, organizácie, inštitúcie a školy, aby sa zapojili do Európskeho týždňa mobility (ETM) 2020. Tento rok je kampaň, do ktorej sa dá zaregistrovať do 22. septembra prostredníctvom webovej stránky www.eurotm.sk, zameraná na Čistejšiu dopravu pre všetkých.

Zonácia NP Muránska planina

15.06.2020 Ministri Budaj a Mičovský už niekoľko týždňov intenzívne riešia problém zonácie národného parku Muránska planina. Najprv sa stretli priamo v regióne, dnes pokračovali pracovnou poradou na pôde MŽP SR a prvé výstupy budú publikovať na zajtrajšej on-line tlačovej konferencii.

Informačná platforma Zelené hospodárstvo prezentuje aj zelené riešenia mimovládnych neziskových organizácii

18.05.2020 Zelené hospodárstvo – informačná platforma, ktorá je prevádzkovaná Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a spravovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia rozšírila svoju pôsobnosť okrem podnikateľov a samospráv aj o prezentáciu zelených riešení mimovládnych neziskových organizácii.

Na zelené vodozádržné opatrenia pôjde z OP KŽP ďalších 10 miliónov eur

24.04.2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky plánuje vyhlásiť v poradí už 62. výzvu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia za 10 mil. eur z Kohézneho fondu na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. Podporené budú projekty, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Tie sa prejavujú predovšetkým vo forme sucha a letných horúčav.

Jarná výzva SAŽP: upratujte s Maxom!

17.04.2020 Slovenská agentúra životného prostredia pripravila pre verejnosť, rodiny, školákov a deti jarnú outdoorovú aktivitu s posolstvom. Pri príjemných jarných prechádzkach sa totiž každý z nás určite stretáva aj s odpadom, ktorý niekto vyhodil rovno do prírody. Pomôcť životnému prostrediu po zimnej prestávke do nového štartu môžeme aj my, a to zbieraním odpadu.

Scenáre pre prírodu Slovenska

15.04.2020 Kam smeruje naša príroda v dlhodobejšom horizonte a aké máme alternatívy? Odpovedá nová publikácia Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050

Envirorezort zverejnil sprievodcu neformálnou envirovýchovou a vzdelávaním

31.03.2020 Pandémia koronavírusu ochromuje aj environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. Opatrenia na boj proti tejto infekcii a sociálna izolácia zamedzujú realizácii rôznych programov a projektov pre školy, ich žiakov ako aj učiteľov a koordinátorov environmentálnej výchovy. Aj v týchto podmienkach môžu pedagógovia čerpať inšpiráciu z nástrojov vzdelávania, ktoré pomáhajú predvídať a riešiť výzvy ovplyvňujúce zdravie a udržateľnosť našej planéty. Začítajte sa do SPRIEVODCU NEFORMÁLNOU ENVIRONMENTÁLNOU VÝCHOVOU A VZDELÁVANÍM PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ, ktorú pripravil rezort životného prostredia.

Prihlasovanie do 15. ročníka EKOPLAGÁT ´20 ŽILINA je spustené

27.03.2020 Súťažná prehliadka plagátov EKOPLAGÁT Žilina začala ako prvé pravidelné medzinárodné podujatie svojho druhu vo svete v roku 1978 vo výstavných priestoroch v Považskej galérii umenia v Žiline. EKOPLAGÁT v trojročných cykloch predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja plagátovej tvorby s problematikou ochrany prírody a životného prostredia.

Envirorezort vyhlásil 6. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu

18.03.2020 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vyhlásilo 17. marca 2020 šiesty ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Cena je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni.

Podateľňa - úradné hodiny 8:00 - 10:00

13.03.2020 Dočasná zmena úradných hodín podateľne: pracovné dni od 8:00 do 10:00

ZELENÝ SVET: JE TO V MOJICH RUKÁCH

04.03.2020 Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlasuje 25. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti - Zelený svet. Prostredníctvom jubilejnej témy Je to v mojich rukách vyzýva mladých ľudí a prvýkrát aj ich pedagógov, aby sa zamysleli nad aktuálnymi enviroproblémami a ich riešením a následne svojou tvorbou a aktivitami vyjadrili svoj osobný postoj k tejto téme.

Mokrade a biodiverzita - podujatie pre školy

31.01.2020 Podujatie sa bude konať dňa 6. februára 2020 v hodinových intervaloch od 9.00 do 15.00 hod. v priestoroch múzea na Ul. Školskej 4.

Špeciálny portál o environmentálnej výchove

30.01.2020 SAŽP spustila portál pre aktivistov aj organizácie, kde môžu vytvárať diskusné skupiny, pridávať články, udalosti, výzvy a prezentovať svoju vlastnú ponuku publikácií a programov environmentálnej výchovy.

Správa o stave životného prostredia

21.01.2020 Interaktívna webová verzia

Envirorezort vytvára priestor pre dialóg v záujme efektívneho riadenia kvality ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú v dňoch 7. - 8. september 2021 medzinárodnú konferenciu Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021, zameranú na možnosti a nástroje na podporu zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku. Podujatie určené primárne pre zástupcov štátnych a samosprávnych orgánov sa uskutoční v Banskej Bystrici, v hoteli Dixon.