hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OP KŽP - Podpora recyklácie a vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v najbližšej dobe vyhlási 77. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 000 000 EUR. Finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov sú vyčlenené z Kohézneho fondu.
V rámci predmetnej výzvy bude podpora zameraná na jednu z nasledovných typov oprávnených aktivít:

  1. výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov, vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie,
  2. výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov,
  3. výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov, vrátane produkcie bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie,
  4. výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo,
  5. výstavba nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Aktivity projektu umožňujú široký výber spôsobu recyklácie a zhodnocovania odpadov, vrátane energetického zhodnotenia, napríklad v podobe výroby bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie alebo s následnou úpravou na biometán určený do distribúcie, prípadne využívaný ako udržateľné biopalivo v odvetví dopravy.

Projekty realizované prostredníctvom predmetnej výzvy môžu preto prispieť nie len k zlepšeniu nakladania s odpadmi, ale aj k čiastočnému riešeniu energetického deficitu.
Podmienkou výzvy bude súlad predkladaného projektu so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025, pričom realizácia projektu musí viesť k zvýšeniu kapacity pre zhodnocovanie odpadov.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty oprávnené na podnikanie, resp. subjekty, ktoré sa stávajú účastníkom hospodárskej súťaže a ktoré vykonávajú alebo plánujú vykonávať niektoré z oprávnených aktivít predmetnej výzvy. Vzhľadom na skutočnosť, že činnosti podporované v rámci tejto výzvy predstavujú hospodársku činnosť, sú oprávnení žiadatelia, vrátane subjektov územnej samosprávy, neziskových organizácií alebo združení právnických osôb, považovaní za podnik.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku spolu s konkrétnym znením podmienok poskytnutia príspevku bude dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.