hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP1-2024/033975

22.07.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu

13843/2024-6.3

19.07.2024 Žiadateľ: Mgr. Ladislav Kardhordó, Šupková 44/4, 976 81 Podbrezová - žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu § 35 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na držbu chráneného živočícha druhu vlk dravý.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, alebo elektronicky na adresu: anna.haladekova@enviro.gov.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/) alebo ústne do zápisnice.

13844/2024-6.3

19.07.2024 Žiadateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava - žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov spočívajúcej v umožnení odstrániť hniezda belorítky obyčajnej v objekte kasárni kapitána Nálepku v Trebišove.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava alebo elektronicky na adresu: petra.jakubcova@enviro.gov.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/) alebo ústne do zápisnice.

OU-BB-OSZP3-2024/033848

19.07.2024 Konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z pre žiadateľa Banskobystrický samosprávny kraj na parcele podľa mapovej dokumentácie v k.ú. Banská Bystrica. Dôvod výrubu 149 ks drevín a 2457 m2 krovitého porastu je výstavba cyklotrasy.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu kristina.seligova@minv.sk v lehote do 7 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP3-2024/033696-MB

18.07.2024 výrub v k.ú. Badín

OU-BB-OSZP3-2024/033136-MB

15.07.2024 výrub v k.ú. Staré Hory

OU-ZA-OSZP1-2024/052272-Kub

15.07.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Centrum environmentálnych služieb

18.06.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]