Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BR-OSZP-2020/002521 MED

21.02.2020 Začatie konanie k náhodnej ťažbe v lesnom celku Beňuš

OU-BR-OSZP-2020/002640 MED

21.02.2020 Oznámenie začatia konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Pohorelá

OU-PO-OSZP1-2020/019446/KM

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-LC-OSZP-2020/002992

21.02.2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Budiná a Divín

OU-ZM-OSZP-2020/000538

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny mimo zastavaného územia obce - Obec Ladice

OU-ZM-OSZP-2020/000513

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny mimo zastavaného územia obce - Veľké Chrašťany

OU-SO-OSZP-2020/000230

21.02.2020 Žiadosť o výrub 32 ks stromov a 3000 m2 náletových drevín v k.ú. Vojnatina na p.č. 363/25.
Žiadateľ: Mgr. Ľuboslava Kučmašová

OU-KE-OSZP3-2020/018720

21.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub dreviny

OU-PO-OSZP1-2020/019257/KM

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasov a o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2020/015727/Kub

21.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, k. ú. Ľubochňa

Žiadateľ: Obec Ľubochňa, 034 91 Ľubochňa

OU-BB-OSZP1-2020/010447-Ku

20.02.2020 Výnimka

OU-BB-OSZP1-2020/010255

20.02.2020 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-ZC-OSZP-2020/000368

20.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín o počte 5 ks v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k.ú. Veľká Lehota.

Nová web stránka

20.02.2020 Výrub stromov

OU-SN-OSZP-2020/005629

20.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Hrabušice - Obec Hrabušice

Informácia o oznámení č. OU-PT-OSŽP-2020/000235-003

20.02.2020 Zverejnenie oznámenia o plánovanom výrube drevín, ktorý je nevyhnutné vykonať s osobitných predpisov súlade s § 47 odseku 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2020/015937/Ora

20.02.2020 Žiadosť o súhlas na činnosti uvedené v zákone.

OU-LC-OSZP-2020/002852

19.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Mýtna

OU-BB-OSZP3-2020/010275-ZI

19.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu pre Stredoslovenskú distribučnú a.s. na prelet vrtuľníkom v zmysle § 14 ods. 2. písm. d) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v k.ú. Staré Hory a Turecká v súvislosti s realizáciou stavby ,,10473 - Dolný Harmanec - časť Dolný Harmanec rek. VNV č. 307_usek_98.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-GL-OSZP-2020/000279

19.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krov Ľuba Soveľová, Nálepkovo

OU-GL-OSZP-2020/000256

19.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín Mesto Gelnica

Ou-RV-OSZP-2020/002491

19.02.2020 Knanie o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Celkovo 30 ks drevín v k.ú. Betliar. Žiadateľom je Slovenské Národné Múzeum Betliar, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar, dreviny sú podľa údajov v žiadosti v zlom zdravotnom stave. Pozemky sú vo vlastníctve SR, správca Slovenské Národné Múzeum

OU-KE-OSZP1-2020/017809

18.02.2020 Súhlasu na výsadbu a pestovanie Populus x euroamericana pre Lesy SR, š.p., OZ Sobrance

OU-LC-OSZP-2020/002798

18.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre 10 ks čerešní a 360 m2 krovín v k.ú. Uderiná

OU-BR-OSZP-2020/002520 Kuk

18.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. obce Pohorelá; Obec Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá

OU-BR-OSZP-2020/002546 MED

18.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie košiara pre ochranu stáda na tridsať dobytčích jednotiek v k.ú. Heľpa

OU-BR-OSZP-2020/002538 MED

18.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Brezno

OU-SO-OSZP-2020/000207

18.02.2020 Žiadateľ Obec Jenkovce
Výrub 18 ks drevín na p. č. 283/1

OU-BR-OSZP-2020/002532 MED

18.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na vrub drevín v k.ú. Horná Lehota.

OU-SO-OSZP-2020/000177

18.02.2020 Žiadosť o výrub drevín v k.u. Porostov, p. č. 986 - 1024 bez 995.
Žiadateľ Helena Kentošová

9413/2020 Rozhodnutie v ZK_ Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s.Ružomberok

18.02.2020 Zmena navrhovanej činnosti "Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s. Ružomberok" uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8842/2020 Záverečné stanovisko-Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením ROCKSTER R800

18.02.2020 Účelom navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením
ROCKSTER R800“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) je zhodnocovanie stavebných odpadov
kategórie „ostatný“ mobilným zariadením ROCKSTER R800.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]