Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-PO-OSZP1-2020/024507/KM

01.04.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Informácia č. OU-PT-OSŽP-2020/000336-002

01.04.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 odseku 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – zverejnenie informácie o začatí správneho konania.

OU-SO-OUZP-2020/000274

01.04.2020 Žiadosť o predlženie termínu výrubu do 30.4.2020
Žiadateľ Obec Jenkovce

OU-BA-OSZP1-2020/065163-LAJ

31.03.2020 vydanie súhlasu na rozširovanie nepôvodného druhu entomopatogénnej huby (Entomophaga maimaiga) za účelom znižovania početnosti lesnícky významného druhu – mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar) v lokalitách Stupava, Záhorská Bystrica a Dúbravka.

OU-BR-OSZP-2020/002906 MED

31.03.2020 Začatie konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Červená Skala

OU-PO-OSZP1-2020/024267/KM

31.03.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BR-OSZP-2020/003632 MED

31.03.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú Horná Lehota

OU-PO-OSZP1-2020/024386/HV

31.03.2020 Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov a súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu - RÚSES okresu Bytča

31.03.2020 Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu - RÚSES okresu Bytča
files/okresy/verejna-vyhlaska-oznamenie-zacati-schvalovacieho-procesu-dokumentu.doc

OU-ZA-OSZP1-2020/020229/Bra

31.03.2020 Žiadosť o povolenie výnimiek zo zakáz. činností a vydanie súhlasov na organizovanie podujatia "Východ slnka - otvorenie lezeckej sezóny".

Žiadateľ: OZ Slnko na skalách, Ul. 1. mája 895/20, 010 01 Žilina

OU-BR-OSZP-2020/003411 MED

30.03.2020 Začatie konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Michalová

OU-BR-OSZP-2020/003562 MED

30.03.2020 Zverejnenie konania k náhodnej ťažbe v lesnom Beňuš

OU-KE-OSZP3-2020/023306

30.03.2020 Žiadosť o súhlas na výrub dreviny

OU-BB-OSZP3-2020/013400-MB

30.03.2020 náhodná ťažba na lesnom celku Brusno Štátne

OU-ZA-OSZP3-2020/020595

30.03.2020 Začatie konania k náhodnej ťažbe v zmysle § 14 ods. (7) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v lesnom celku Dubeň.

6886/2020-6.3

30.03.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na konanie výcviku Hasičského a záchranného zboru

6961/2020-6.3

30.03.2020 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

R-ÚSES okresu Bytča - dokument

30.03.2020 Dokument "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bytča (R-ÚSES okresu Bytča)"
Obstarávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Spracovateľ: ESPRIT, s.r.o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica
rok spracovania 2019

OU-TT-OSZP1-2020/019329

30.03.2020 Žiadosť Národného lesníckeho centra, T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen o vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia obce. V rokoch 2020 a 2021 plánuje pracovisko Lesníckej ochranárskej služby otestovať možnosti biologickej ochrany lesných porastov a umelého rozšírenia huby Entomophaga maimaiga pomocou prenosu zimných spór. Žiadosť sa vzťahuje na lokalitu „Hlohovec“, kde platí 1. stupeň ochrany podľa zákona.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Stratená

27.03.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Stratená

6931/2020-6.3

27.03.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-SC-OSZP-2020/7894/VIM

27.03.2020 Žiadosť obce Chorvátsky Grob, so sídlom Nám. J.Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 6 ks drevín (2x Hruška planá 4x Hloh obyčajný) a 1 skupiny krov (80 m2) rastúcich na pozemku parc. č.1591/479 v k .ú. Chorvátsky Grob

OU-SC-OSZP-2020/7891/VIM

27.03.2020 Žiadosť obce Hamuliakovo, so sídlom Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 3 ks drevín , druh Topoľ čierny, rastúcich na pozemku parc. č.869/47 v k .ú. Hamuliakovo z dôvodu prekážky obslužnej komunikácii.

OU-BB-OSZP1-2020/013341

26.03.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky k usporiadaniu športových podujatí

OU-SC-OSZP-2020/7825/VIM

25.03.2020 Žiadosť spoločnosti VGP Park Bratislava a.s., so sídlom Suché mýto 6, 811 03 Bratislava o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 31 ks drevín a jednej skupiny krov rastúcich na pozemkoch parc. č. 5142, 5146/1, 2, 3, 4700/1, 5138/7, v k .ú. Bernolákovo z dôvodu realizácie plánovanej výstavby.

3594/2020 Rozhodnutie v zisťovacom konani - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka Century Residence II. etapa, časť D, E

20.03.2020 Zmena navrhovanej činnosti „Polyfunkčný komplex „NOVÁ CVERNOVKA“
CENTURY RESIDENCE II. Etapa, časť D, E“, navrhovateľa FINEP Jégého alej a. s., Trnavská
cesta 6/A, 821 08, Bratislava, IČO: 43 866 778
s a n e b u d e p o s u d z o v a ť
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

OU-TT-OSZP1-2020/019105

20.03.2020 Žiadosť spoločnosti EKOREM s.r.o., kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany o povolenie výnimky zo zákazu činnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na jazdenie a státie s motorovými vozidlami na územie, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona. Dôvodom vjazdov je pravidelná údržba ochranného pásma trasy plynovodu, resp. vykonávanie výrubov stromov a výsek porastov prirodzene zmladených krov a drevín rastúcich v ochrannom pásme plynovodu UT TU Malženice GU – TU Jablonica 700/63 v k. ú. Trstín a v k. ú. Rozbehy. Trasa plynovodu prechádza aj územím Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

OU-SN-OSZP-2020/006441

05.03.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov - Obec Arnutovce

OU-SN-OSZP-2020/006322

03.03.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v k. ú. Smižany, Červený jarok - Daniela Kordovaníková, Hutnícka 7/27, Spišská Nová Ves

OU-SN-OSZP-2020/006314

03.03.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu priemyselných hnojív a pesticídov - Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany

STU - zrušenie priestorov

26.02.2020 Slovenská technická univerzita, Bratislava podala dňa 25. februára 2020 žiadosť o zrušenie súhlasov na prvé použitie dvoch uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 podľa § 36 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov

OU-SN-OSZP-2020/005870

25.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov - Mesto Spišská Nová Ves
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]