domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-LE-OSZP-2021/000234

21.01.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do prírodných biotopov podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, k.ú. Levoča, žiadateľ ARPROG a.s. Poprad

Informácia č. OU-PT-OSŽP-2021/000168-002

21.01.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – zverejnenie informácie o začatí správneho konania.

Informácia o oznámení č. OU-PT-OSŽP-2021/000167-003

21.01.2021 Zverejnenie oznámenia súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o plánovanom výrube drevín, ktorý je nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov.

OU-ZC-OSZP-2021/000291

21.01.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Informácia o oznámení č. OU-PT-OSŽP-2021/000166-003

21.01.2021 Informácia o oznámení č. OU-PT-OSŽP-2021/000166-003

Zverejnenie oznámenia súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o plánovanom výrube drevín, ktorý je nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov.

Aglomerácia Nemecká - Predajná, Nemecká, Jasenie - kanalizácia a ČOV

20.01.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Zvýšenie odberu vody z vodného toku Zadná voda v katastrálnom území Demänovská Dolina

20.01.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Trnavá Hora, Zásobovanie obce z PSV doplnok

20.01.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

5989/2021-6.3

19.01.2021

OU-SC-OSZP-2021/002356/VIM

19.01.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks dreviny, druh Salix alba, rastúcej na pozemku v k. ú. Chorvátsky Grob z dôvodu narušenia stavby chodníka a možnosti poškodenia rozvodov plynu a elektriky v blízkosti dreviny jej koreňovým systémom.

OU-BR-OSZP-2021/000707BAL

15.01.2021 Konanie podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.

OU-BR-OSZP-2020/000706BAL

15.01.2021 Konanie podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z.

Revitalizácia verejného priestranstva v obci Jedlinka

12.01.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Trenčianska Turná, lokalita Paľova hora - zlepšenie vodného hospodárstva v lese

18.12.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Rýchlostná cesta R4 Lipníky - Kapušany

18.12.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]