Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

ŽSR, modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR, Čadca – Krásno nad Kysucou, železničná trať, 3.etapa

03.07.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2020/030992/Kub

03.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona 543/2002 Z. z.

OU-ZA-OSZP1-2020/031001/Kub

03.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona 543/2002 Z. z.

OU-ZA-OSZP1-2020/029104/Ora

03.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu.

OU-ZA-OSZP1-2020/031071/Drn

03.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona.

OU-ZA-OSZP1-2020/031076/Drn

03.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2020/030771/Bra

03.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky na organizovanie podujatia "Východ slnka - otvorenie lezeckej sezóny" k.ú. Poluvsie a Porúbka

Žiadateľ: Občianske združenie Slnko na SKALÁCH, Ul. 1. mája 895/20, 010 01 Žilina

OU-ZA-OSZP1-2020/030769/Bra

03.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do mokrade v súvislosti s ťažbou riečneho materiálu v lokalite ústia rieky Varínka do rieky Váh

Žiadateľ: DAL spol. s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina

OU-BA-OSZP1-2020/092963-LAJ

03.07.2020 Žiadosť o zmenu rozhodnutia vo veci povolenia výnimky vjazdu motorovým vozidlom do lokality Štrkovisko na Židovkách

OU-TO-OSZP-2020/006865

02.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les a za hranicami zastavaného územia obce - 1 ks smrek obyčajný - Prašice

8994/2020-6.3

02.07.2020

MVE Huncovce II na rieke Poprad

02.07.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-KE-OSZP3-2020/033712

01.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

OU-KE-OSZP3-2020/033499

01.07.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia k výrubu drevín

OU-KE-OSZP3-2020/033592

01.07.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia k výrubu drevín

8982/2020-6.3

01.07.2020

OU-BS-OSZP-2020/00923

01.07.2020 Žiadosť o výrub poškodených drevín (v zlom zdravotnom stave) v Botanickej záhrade v Banskej Štiavnici.

8963/2020-6.3

30.06.2020

OU-BA-OSZP1-2020/091387-LAJ

30.06.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na banskú činnosť pre sondu Závod 80.

OU-BS-OSZP-2020/000928

30.06.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na usporiadanie verejného kultúrneho podujatia na pozemku parc. č. C KN 3923 v k. ú. Štiavnické Bane

OU-PO-OSZP1-2020/033826/HV

29.06.2020 Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2020/33860/HV

29.06.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač

25.06.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-TT-OSZP1-2020/027200

25.06.2020 Žiadosť Ing. Ľudovíta Kulcsára o vydanie súhlasu na umiestnenie vodných stavieb (dažďová kanalizácia, tuková kanalizácia, vodovodná prípojka, studňa) podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. na území Chráneného areálu Kráľovičovokračiansky prak, kde platí 4. stupeň ochrany podľa zákona.

Pracovná skupina Rady EÚ

24.06.2020 Dovoľujeme si Vás pozvať na rokovanie Rezortnej koordinačnej skupiny, ktoré sa uskutoční dňa 1. 7. 2020 o 13:30 na MŽP SR v miestnosti č. 204.

OU-TT-OSZP1-2020/027197

24.06.2020 Žiadosť Leteckej amatérskej asociácie Slovenskej republiky o povolenie výnimky zo zákazu činnosti a o vydanie súhlasu vyžadovaných podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. na výkon športovej činnosti – paraglidingu na území NPR Záruby, v jej ochrannom pásme a v území CHKO Malé Karpaty.

Verejný odpočet činností SAŽP za rok 2019

23.06.2020 Verejný odpočet činností Slovenskej agentúry životného prostredia za rok 2019 sa bude konať v Banskej Bystrici dňa 30. júna 2020 o 9:30 hod. Záznam z prezentácie bude dostupný na webovom sídle www.sazp.sk

Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných - náhradný zdroj vody

23.06.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-TT-OSZP3-2020/025893

22.06.2020 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-TT-OSZP3-2017/022593/ŠSOPaK/Bo zo dňa 05. 10. 2017, v súlade s 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. Predmetným rozhodnutím bol Jozefovi Škutovi, bytom Gessayova 16, Bratislava vydaný súhlas na umiestnenie krátkodobých prenosných zariadení v kat. území Buková, mimo zastavaného územia obce, kde platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny – súčasť Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Zvolenská Slatina, verejná kanalizácia

19.06.2020 Informácia o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]