hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP1-2024/031076

25.06.2024 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-ZA-OSZP1-2024/048449/Skv

25.06.2024 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2024/048467/Bra

25.06.2024 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní: Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie (t. j. do 02. 07. 2024, vrátane) buď písomne v listinnej podobe na adresu:
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/), alebo na adresu: Veronika.Brannova@minv.sk (elektronická podoba bez autorizácie). V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

OU-ZA-OSZP1-2024/048491/Drn

25.06.2024 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-BB-OSZP1-2024/030926

24.06.2024 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-BB-OSZP1-2024/030891

24.06.2024 Vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP1-2024-030630-si

21.06.2024 Žiadosť o povolenie organizovania cyklistických pretekov "WELDTITE Nemčianska cyklomotanica" so štartom a cieľom v obci Nemce.

OU-ZA-OSZP1-2024/047646/Buk

21.06.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu v súvislosti s ťažbou riečneho materiálu k.ú. Rabčice.

OU-ZA-OSZP1-2024/047645/Buk

21.06.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu v súvislosti s ťažbou riečneho materiálu k.ú. Rabčice.

OU-BB-OSZP1-2024/030548

20.06.2024 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-ZA-OSZP1-2024/046955/Buk

20.06.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu v súvislosti s ošetrením chránených stromov S22 Duby pred detskou ambulanciou

Žiadateľ: Obec Istebné, Istebné 142, 027 53 Istebné

OU-BB-OSZP3-2024/030336

19.06.2024 Konanie vo veci vydania súhlasu na vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z pre žiadateľa Jozefa Petríka. Dreviny rastú na pozemku č. KN-C 1250/1 (KN-E 2190) v k.ú. Slovenská Ľupča. Dôvod výrubu 8 ks drevín je čistenie pozemkov za účelom prístupu na pozemky.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu kristina.seligova@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

12983/2024-6.3

18.06.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

Centrum environmentálnych služieb

18.06.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]