hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
81235 Bratislava

zobrazenie na Google mape


Zelená linka

Linka prvého kontaktu a nahlasovanie environmentálnych priestupkov

bezplatné telefónne číslo: 0800 144 440- pracovné dni od 08:00 do 18:00

e-mail: zelena.linka@enviro.gov.sk

Žiadosti o informácie podľa zákona 211/2000 - slobodný prístup k informáciám - podávajte tu
Oznamovanie podozrení z korupcie podľa zákona 300/2005 - trestný zákon - podávajte tu


Vrátnica - spojovateľ

telefón: 02/5956 1111


Podateľňa

Úradné hodiny v pracovných dňoch 7:30 - 15:00 (obedná prestávka 12:00 - 12:30)
pre informácie o zásielkach - telefón: 02/5956 2284 | e-mail:


Kontakt pre médiá

e-mail:
telefón: 02/5956 2472


Elektronická schránka

na prijímanie elektronických podaní k agende MŽP SR: E0005579903


Identifikačné údaje

IČO: 42181810
DIČ: 2023106679


Telefónny zoznam

Organizačný útvar Kontaktná osoba Telefónne číslo
kancelária ministra Kaliský Branislav, Ing. Arch. 02/5956 2306
sekretariát ministra 02/5956 2411
odbor protokolu Cisárová Zuzana, Mgr. 02/5956 2470
sekretariát Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu Cisárová Zuzana, Mgr. 02/5956 2470
oddelenie komunikácie 02/5956 2472
odbor krízového riadenia a bezpečnosti Ragan Branislav, Ing. PhD. 02/5956 2420
odbor vnútorného auditu Hassanová Mária, Ing. 02/5956 2912
Inštitút environmentálnej politiky sekretariát Korbíniová Petra, Ing. 02/5956 2425
odbor riadenia národných parkov Dobšovič Matej, Ing.
odbor koordinácie implementácie Plánu obnovy a odolnosti Sekretariát 02/5956 2150
odbor legislatívy Smažáková Janette, Mgr. 02/5956 2526
štátny tajomník I Smatana Juraj, Mgr. 02/5956 2087
sekretariát štátneho tajomníka I. László Tatiana, Mgr. 02/5956 2393
štátny tajomník II Kiča Michal, Mgr. 02/5956 2491
sekretariát štátneho tajomníka II. Halková Silvia, Mgr. 02/5956 2789
generálna tajomníčka služobného úradu Turbová Daša, Ing. 02/5956 2020
kancelária generálnej tajomníčky Mertiňák Michal, JUDr. 02/5956 2792
odbor verejného obstarávania Paulovičová Daniela, JUDr. 02/5956 2340
odbor vnútornej správy Maslíková Anna, Mgr., PhD., 02/5956 2148
oddelenie hospodárskej správy a prevádzky Parák René, Ing. 02/5956 2100
oddelenie správy majetku a registratúry Dvončová Veronika, JUDr. 02/5956 2288
odbor práva Cinová Daniela, Mgr. 02/5956 2345
oddelenie sťažností a petícií Domsitzová Zuzana, Ing. 02/5956 2604
oddelenie koordinácie štátnej správy a rezortných záležitostí Munková Nikola, Mgr. 02/5956 2122
sekcia vládnej a parlamentnej agendy Füle Dagmar, Mgr. 02/5956 2784
oddelenie vládnej a parlamentnej agendy Ďurinová Petra, Mgr., PhD. 02/5956 2462
Zelená linka Veselá Adriana, JUDr. 02/5956 2741
sekcia ochrany prírody a biodiverzity Butkovská Katarína, Mgr. 02/5956 2162
odbor ochrany prírody Durkošová Jana, RNDr. 02/5956 2211
odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi Blatnická Martina, Mgr. 02/5956 2422
odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny Kovarik Andrej, Mgr. 02/5956 2170
odbor ochrany biodiverzity a krajiny Maňka Peter, Ing., PhD. 02/5956 2413
referát koordinácie projektu LIFE IP - NATURA 2000 SVK Šutriepka Michal, RNDr., PhD., 02/5956 2188
sekcia vôd Havlíček Roman, Ing. 02/5956 3101
odbor štátnej vodnej správy a rybárstva Gaálová Anna, Ing. 02/5956 3107
odbor strategického vodného plánovania Vikukelová Viera, Ing. 02/5956 3105
odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami Šiatkovský Juraj 02/5956 3103
sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia Mgr. Milan Zvara, MA 02/5956 2580
odbor politiky zmeny klímy Škultéty Jozef, Ing., CSc. 02/5956 2246
odbor politiky znižovania emisií skleníkových plynov Zvara Milan, Mgr. 02/5956 2580
odbor ochrany ovzdušia Kocunová Zuzana, Ing. 02/5956 2271
referát koordinácie projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia Adamek Gabriel, Ing. 02/5956 2731
sekcia geológie a prírodných zdrojov Cirják Peter, Ing. 02/5956 4113
odbor geológie Vojtko Peter, Mgr., PhD. 02/5956 4105
odbor environmentálnej geológie Kostolányi Marián, RNDr. 02/5956 4223
oddelenie implementácie geologických projektov Hanuščáková Valéria, Ing. 02/5956 4222
odbor štátnej geologickej správy Maťová Viera, RNDr. 02/5956 4107
sekcia obehového hospodárstva Zamboj Rastislav, Mgr. 02/5956 4300
sekcia obehového hospodárstva sekretariát Mišovičová Oľga 02/5956 4301
odbor obehového hospodárstva Špalková Viera, Ing. PhD. 02/5956 4335
odbor odpadového hospodárstva JUDr., Mgr. Annamaria Oravkinová 02/ 5956 4303
referát informačného systému odpadového hospodárstva Patassi Michal, Ing. 02/5956 4314
odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Čajková Henrieta, Ing. 02/5956 4302
sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie Seifertová Michaela, Mgr. 02/5956 2200
sekretariát Jediná Katarína 02/5956 2200
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 02/5956 2548
odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na ŽP Imlej Michal, JUDr. 02/5956 2800
odbor integrovanej prevencie Takáčová Alžbeta, Ing. PhD. 02/5956 2204
odbor integrovanej prevencie informácie o BAT Burda Cyril, Ing. 0917 240 183
odbor tvorby krajiny Németh Tibor, Ing. 02/5956 2498
sekcia environmentálnych programov a projektov Nováková Katarína, Ing. 0906 314 400
sekcia environmentálnych programov a projektov asistentka Jambrichová Radka 0906 314 411
odbor koordinácie, metodiky a monitorovania programov Klinda Roderik, Mgr. 0906 314 211
oddelenie monitorovania Malaga Matej, Ing. 0906 314 287
oddelenie metodiky Džuganová Gabriela, Ing., PhD. 0906 314 281
odbor programovania a riadenia programovania Hrušková Miroslava, PhDr., CSc. 0906 314 300
odbor posudzovania projektov Solárová Terézia, Ing. 0906 314 500
oddelenie posudzovania projektov I. Vrlíková Martina, Mgr. 0906 314 314
oddelenie posudzovania projektov II. Krajčírik Juraj, Ing. arch. 0906 314 244
odbor platobnej jednotky a finančného riadenia grantov Kováč Peter, Ing. 0906 314 200
odbor realizácie projektov tech. pomoci a riadenia ľudských zdrojov Kavec Zdenko, Mgr. 0906 314 600
odbor kontroly programov Horváth Peter, Ing. 0906 314 212
odbor kontroly projektov TP a programov nadnárodnej spolupráce Knotka Denis, Ing. 0906 314 245
odbor právnej podpory a hodnotenia programov Vargová Melinda, Mgr. 0906 314 255
oddelenie právnej podpory Semanová Kristína, JUDr. 0906 314 254
sekcia zahraničných vzťahov a  environmentálnej politiky Fischerová Mária, RNDr. 02/5956 2455
sekcia zahraničných vzťahov a  environmentálnej politiky asistentka Zlatica Vrablicová 02/5956 2172
odbor koordinácie záležitostí EÚ Rohaľová Lucia, JUDr., Ing. 02/5956 2331
odbor koordinácie environmentálnej politiky SR Vršanská Jana, Ing. 02/5956 2428
odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Rohaľová Lucia, JUDr., Ing. 02/5956 2331
osobný úrad Palková Tatiana, Ing. 02/5956 2117
oddelenie personalistiky Puchalová Mária, Mgr. 02/5956 2387
sekcia ekonomiky Hlavenková Renáta, Ing. 02/5956 2305
odbor rezortného rozpočtu Kauzalová Jana, Ing. 02/5956 2714
odbor účtovníctva Krafčíková Silvia, Ing. 02/5956 2209
sekcia informatiky Daňko Peter, Mgr. 02/5956 2050
odbor rozvoja IKT Rusnáková Eva, Mgr. 02/5956 2052
odbor stratégie IKT Rusnáková Eva, Mgr. 02/5956 2052
odbor Help Desk Daňko Peter, Mgr. 02/5956 2050


Odbory starostlivosti o životné prostredie Okresných úradov
Kontakty nájdete na stránke ministerstva vnútra


Organizácie rezortu