hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Cena Slovenskej republiky za krajinu pre projekt Včelí kRAJ

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2020 občianskemu združeniu kRAJ za zachovávanie a propagáciu včelárstva, podporu biodiverzity krajiny a rozvoj sociálnej ekonomiky s výnimočným humánnym aspektom.

Víťazný projekt oslovil odbornú komisiu budovaním udržateľnej krajiny formou ochrany opeľovačov a zabezpečením opeľovania včelami, ale aj prirodzenými opeľovačmi. Občianske združenie kRAJprispieva rôznymi formami k zachovávaniu včelárstva najmä v regiónoch Malohontu a Gemera. Prevádzkuje tri jedinečné vzdelávacie včelnice, organizujekurzy včelárstvabezplatné kurzy pre dlhodobo nezamestnaných, realizuje projekt Férový med, venuje sa sociálnemu podnikaniu zameranému na výrobu včelích produktov a včelárske vybavenie s dlhodobo nezamestnanými, publikačnej činnosti, vzdelávaniu odbornej i laickej verejnosti, vrátane žiakov a študentov všetkých stupňov škôl, od materských až po univerzity.Občianske združenie kRAJ získalo nomináciu SR na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2020/2021 ako jediný zástupca SR v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine.

Do šiesteho ročníka Ceny SR za krajinu bolo nominovaných 7 projektov: o. z. Eko-energia Bioklimatický Park Drienová, mesta Holíč Návrat k barokovej krajine Holíč - Kopčany, o. z. K prameňom Bebravy s názvom K prameňom Bebravy, o. z. kRAJ Včelí kRAJ, o. z. Levický okrášľovací spolok s názvom Levický okrášľovací spolok, n. o. Národný Trust Víkend otvorených parkov a záhrad, o. z. Združenie na záchranu Lietavského hradu s názvom Združenie na záchranu Lietavského hradu. Nominované projekty posudzovala odborná komisia 20. - 21. augusta 2020 na Vígľašskom zámku z hľadiska ich prínosu v starostlivosti o krajinu, kde zástupcovia nominovaných projektov predstavili a obhajovali svoje projekty

Odborná komisia ceny, zložená z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zástupcov verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového sektora sa rozhodla udeliť aj dve osobitné uznania: Za pozitívny príklad revitalizácie poľnohospodárskej krajiny a krajinných štruktúr občianskemu združeniu Ekoenergia za projekt Bioklimatický Park Drienová a za dlhodobú dobrovoľnícku prácu pri obnove historickej pamiatky a inšpiratívny príklad zachovávania kultúrneho dedičstva občianskemu združeniu Združenie na záchranu Lietavského hradu za projekt Združenie na záchranu Lietavského hradu.

Krajina vyžaduje neustálu starostlivosť. Pri napĺňaní tejto úlohy sú nesmierne cenné iniciatívy realizované zdola, a to aktivity uskutočnené samosprávami či občianskymi iniciatívami, pre ktorých je cena určená. Jej udeľovanie je nielen ocenením úspešných realizácií, ktoré krajinu zveľaďujú a stávajú sa motiváciou pre ostatných, ale je zároveň aj momentom na uvedomenie si existencie krajiny a jej hodnoty pre nás všetkých.

Udeľovanie ceny za krajinu je ukotvené v Európskom dohovore o krajine, ktorý je jediným dohovorom rady Európy výhradne zameraným na krajinu. Cena SR za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. SR udeľuje cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku. Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia SR a organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje Národný koordinátor ceny - Slovenská agentúra životného prostredia. Všetky informácie o aktuálnom ročníku ceny nájdete na webovom sídle ceny:www.cenazakrajinu.sk

Kontakty:
Vyhlasovateľ ceny:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Národný koordinátor ceny:
Slovenská agentúra životného prostredia
Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Manažér Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Mgr. Michal Maco, Slovenská agentúra životného prostredia

Organizačný garant Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Mgr. Iveta Bohálová, Slovenská agentúra životného prostredia
email: cenazakrajinu@sazp.sk
tel.: 048 / 43 74 174