domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom v Bratislave.

 

AKTUALIZÁCIA 02.decembra 2020

Ruší sa požiadavka na znalosť zákona č.55/2017 Z. z. o štátnej službe a nahrádza sa požiadavkou na znalosť zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a znalosťou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň sa lehota na prihlasovanie predlžuje do 16.decembra 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom v Bratislave vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie 

generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

 

Náplň práce:

Riadenie odbornej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a zabezpečovanie plnenia úloh v jej pôsobnosti.


Požadované kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

 

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov: 

 

 

Ďalšie požiadavky na uchádzačov: 

 

 


Iné kritériá: 

Povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.


Zoznam požadovaných dokladov:

 

 

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 15. decembra 2020 na adresu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, s označením „VK GR ŠGÚDŠ 2020/1. Neotvárať“.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.


Kontaktná osoba: Andrej Zhaňač, MSc., č. tel.: +421 917 310 125, andrej.zhanac@enviro.gov.sk

v Bratislave, dňa 01.12.2020.

 

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov