hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je o krok bližšie k získaniu medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF.

ilustračný obrázok

V utorok, 15.6.2020 sa uskutočnilo hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF, počas ktorého zástupcova Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR preverovali, správnosť prístupu k desiatim krokom implementácie modelu CAF.

Hodnotenia sa zúčastnil vedúci hodnotiteľ Mgr. Imrich Žigo spolu s  hodnotiteľom Ing. Alexandrom Tomčíkom, ktorí viedli diskusiu so všetkými členmi CAF tímu a prítomnými zainteresovanými stranami, počas ktorej neustále overovali prístup a spôsoby zavedenia systému manažérstva kvality. Na hodnotení sa zúčastnili taktiež zástupcovia externých zainteresovaných strán a to z Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Environmentálneho fondu. Rovnako, ako členovia CAF tímu, aj oni odpovedali na otázky hodnotiteľov, ktorými overovali skutočnosť, či a akým spôsobom boli informovaní o procese implementácie modelu CAF na MŽP SR a tiež ich zaujímalo, aké sú dopady zavedenia systému na spoluprácu s ministerstvom.

Už viac ako rok členovia CAF tímu pod vedením garanta modelu CAF – generálnej tajomníčky služobného úradu Ing. Daši Turbovej a školiteľa Ing. Milana Šestáka systematicky realizujú odporúčania metodiky modelu CAF. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky realizovalo v roku 2020 samohodnotenie, výsledkom ktorého bola samohodnotiaca správa.
Súčasťou tohto procesu bola identifikácia:

Postupným plnením úloh ministerstvo preukazuje záujem zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Dopad sa bude dotýkať primárne zamestnancov ministerstva a v ďalších etapách aj našich externých zainteresovaných strán. Zavedenie systému manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF prispieva k udržania kultúry trvalého zlepšovania.
Hodnotitelia počas hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF mali príležitosť absolvovať prehliadku ministerstva v sprievode generálnej tajomníčky služobného úradu, počas ktorej opäť overovali u náhodne vybraných zamestnancov ministerstva to, či a ako vnímajú skutočnosť, že Ministerstvo životného prostredia implementuje model CAF.

Proces udelenia medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF má svoje pravidlá a postupy. Hodnotenie realizované priamo v organizácii je posledným krokom pred udelením titulu. Momentálne čakáme na verdikt zástupcov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, či sme splnili všetky potrebné podmienky a získame toto špecifické ocenenie.