hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Odborný seminár: Revitalizácie vodných tokov

ilustračný obrázok

Užitočné odkazy zo seminára:

Prezentácie na stiahnutie:

 

 


Sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva vás v rámci projektu „LIVING RIVERS LIFE21 IPE/SK/069837 – Implementácia Vodného plánu Slovenska vo vybraných povodiach“ pozývajú na

ODBORNÝ SEMINÁR

„REVITALIZÁCIE VODNÝCH TOKOV“ návrat k prirodzenej podobe riek

Pozvánka na stiahnutie (PDF, 1MB)

dátum, miesto a čas: 04. mája 2023, od 9:00 hod. do 15:00 hod.
v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 4297/5, 812 49 Bratislava, na 5. poschodí

cieľ seminára
V júni 2022 bola prijatá Koncepcia vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Jeden z pilierov Koncepcie s názvom „Živé rieky“ má ambiciózne ciele, ktoré sa opierajú o systematickú obnovu vodných tokov a záplavových území, elimináciu nevhodných zásahov do tokov a podporu prirodzenej biodiverzity riečnych ekosystémov a okolitej krajiny.

Seminár predstavuje vstupný úvod k problematike revitalizácií vodných tokov z dielne MŽP SR. Je zameraný na praktickú realizáciu revitalizácií vodných tokov, predstavenie aplikačnej praxe revitalizačných opatrení a ich dôsledkov. Ponúka možnosť oboznámiť sa s procesom prípravy, ako a za akých podmienok je možné revitalizácie uskutočniť, čo všetko je potrebné zohľadniť, čo je s ich prípravou spojené a aká je forma ich údržby.
Na seminári sa budete môcť oboznámiť s príkladmi z praxe priamo od tvorcov expertných štúdií realizovateľnosti a projektantov. Zameriame sa aj na súvis revitalizácií vodných tokov s protipovodňovou ochranou a schopnosťou riek a riečnej krajiny poskytovať ekosystémové služby, akou je napríklad rybárstvo.

Seminár bude ponúkať širší priestor pre diskusiu, na základe ktorej predpokladáme identifikáciu ďalších súvisiacich tém, ktoré budú tvoriť podklad pre budúce semináre. Na daný seminár nadväzujú plánované semináre o vodozádržných opatreniach a nakladaní so zrážkovými vodami a tiež workshop k revitalizáciám tokov na technickej úrovni pre projektantov, spojený s prezentáciou revitalizácií a skúseností na úrovni správcu toku.

cieľová skupina
Cieľovou skupinou sú zástupcovia obcí, štátnej vodnej správy, odborníci na vodné hospodárstvo a plánovanie, zástupcovia správcu vodných tokov a ich projektantov, Slovenského rybárskeho zväzu, mimovládnych organizácií aktívnych v tejto oblasti, urbánnych architektov a krajinných plánovačov.

PROGRAM

čas

Názov bloku, prezentujúci

09:00 – 09:15

Otvorenie a privítanie
Ing. Roman Havlíček,
generálny riaditeľ sekcie vôd MŽP SR

Seminár moderuje Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.,
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti).

09:15– 09:30

Ing. Roman Havlíček,
sekcia vôd MŽP SR:
„Legislatívny rámec vo vzťahu ku revitalizáciám vodných tokov„

09:30 – 10:05

Ing. Katarína Holubová, PhD.,
generálna riaditeľka Výskumného ústavu vodného hospodárstva:
„Hydromorfológia ako základ úspešnej a udržateľnej revitalizácie riek“

10:10 – 11:10

Ing. Miloslav Šindlar,
generálny riaditeľ ŠINDLAR s. r. o.:
"30 let revitalizací vodních toků a údolních niv" (revitalizace vodních toků jako komplexní řešení protipovodňové ochrany, ochrany přírody a obnovy krajiny, adaptačních opatření na klimatické změny a nedílná součást architektury měst a obcí)

11:15 – 12:00

Obedná prestávka

12:00 – 12:25

Ing. Martin Sucharda,
Katedra plánování krajiny a sídel, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze:
Využití biotechnický proudových objektů pro protipovodňovou ochranu v prostředí přírodních řek

12:30 – 12:55

Mgr. Peter Križek ,
Slovenský rybársky zväz:
„Monitoring ichtyofauny na rieke Rudava s ohľadom na revitalizáciu toku

13:00 – 13:25

doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.,
Katedra vodného hospodárstva krajiny, Stavebná fakulta STU v Bratislave:
Revitalizácie tokov v mestskom a vidieckom prostredí

13:30 – 13:40

Záver a zhrnutie, Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.

13:40 – 15:00

Diskusný panel, moderuje Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.

Účasť na seminári je limitovaná v počte do 120 poslucháčov a podmienená registráciou. Prosíme Vás preto o potvrdenie účasti do 21.04.2023 na adresu .

 

foto: https://broz.sk/revitalizacia-rudavy-v-cislach/