hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Podpora kanalizácií a čistiarní odpadových vôd

ilustračný obrázok

MŽP SR plánuje poskytnúť v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia značné prostriedky z Kohézneho fondu na podporu budovania verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov.

Od 30. júla 2021 sa v rámci novo vyhlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie budovania verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov.

Alokácia predmetnej výzvy je aktuálne 11 600 000 EUR z Kohézneho fondu, avšak táto alokácia je iba dočasná, aby sa vyhlásením výzvy vytvoril pre žiadateľov priestor na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a pre riadiaci orgán na vykonávanie konaní o predložených žiadostiach.

Ministerstvo plánuje alokáciu navýšiť, avšak navýšenie finančných zdrojov na výzvu je viazané na schválenie zmeny OP KŽP (verzia 12) Európskou komisiou.
Návrh zmeny OP KŽP (verzia 12) bol už na národnej úrovni schválený Monitorovacím výborom pre OP KŽP dňa 19. júla 2021 a následne dňa 21. júla 2021 bol oficiálne predložený na schválenie Európskej komisii, ktorá má na prijatie rozhodnutia k nemu lehotu tri mesiace.

Spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov prijímateľov dosiahnu zdroje na podporu projektov vo vyhlásenej výzve objem 96 miliónov EUR.
Tento objem zdrojov bude alokovaný na nenávratný finančný príspevok tým žiadostiam, ktoré už boli predložené do konania a v čase zvýšenia alokácie výzvy tak budú môcť byť schválené.

Je preto dôležité, aby oprávnení žiadatelia v rámci výzvy neváhali s predložením žiadostí o nenávratný finančný príspevok a predložili ich čo najskôr po vyhlásení tejto výzvy.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú:

  1. obce,
  2. združenia obcí (s výlučnou účasťou obcí),
  3. právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
  4. vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

V prípade žiadateľov podľa písm. C a D, musí byť žiadateľ v 100% vlastníctve subjektov verejného práva (za subjekty verejného práva sa na účely tejto výzvy považujú obce, právnické osoby, na ktorých podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú obce alebo združenia obcí, prípadne združenia takýchto právnických osôb).

Oprávnenými hlavnými aktivitami je budovanie:

Cieľom je zabezpečenie zberu a čistenia odpadových vôd aglomerácií v zmysle záväzkov SR voči EÚ a v súlade s požiadavkami smernice 91/271/EHS. Aglomerácie, v ktorých bol identifikovaný nesúlad s požiadavkami smernice 91/271/EHS a ktoré majú byť v rámci predložených projektov riešené, sú osobitne definované v rámci prílohy č. 7 a 8 výzvy. 

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.