domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Predseda dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba so sídlom v Bratislave

AKTUALIZÁCIA 23.12.2020

Prvá časť výberového konania sa uskutočnila dňa 21. decembra 2020 formou osobného pohovoru uchádzačov s výberovou komisiou. Uchádzači dostali 5 rovnakých otázok zameraných na preverenie ich odborných vedomostí.

 

V prvej časti mohli uchádzači získať najviac 75 bodov, pričom podmienkou pre postup do druhej časti výberového konania bolo potrebné získať v súčte 60 bodov. 

 

Viac ako 60 bodov získali a kritériám prvej časti nevyhovel žiaden z uchádzačov a výberová komisia k rozhodnutiu, že výberové konanie bolo neúspešné.

 

AKTUALIZÁCIA 15.12.2020

Prvá a druhá časť výberového konania sa uskutoční v pondelok 21. decembra 2020.

Prvá časť sa uskutoční formou neverejného pohovoru výberovej komisie s uchádzačmi, v rámci ktorej bude výberová komisia hodnotiť odborné vedomosti uchádzačov.

Úspešní uchádzači z prvej časti postupujú do druhej časti výberového konania, ktorá sa uskutoční formou verejného vypočutia. Verejné vypočutie bude vysielané naživo cez Facebook Ministerstva životného prostredia a verejnosť bude mať možnosť klásť otázky. Výberová komisia bude v druhej časti hodnotiť najmä motiváciu uchádzačov a ich doterajšie skúsenosti. 


Životopisy prihlásených uchádzačov:

Mgr. Martin Manina, PhD.

Ing. Ján Marcin, MBA

Ing. Marián Molnár

--------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZÁCIA 03.12.2020

Prihlasovanie sa do výberového konania je ukončené. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky na prihlásenie sa do výberového konania, budeme v krátkom čase kontaktovať.

Predpokladaný termín realizácie výberového konania: 21.12.2020.

------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBAvypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície 

predseda Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA so sídlom v Bratislave.

Hlavné úlohy:

· riadiť a koordinovať činnosť dozornej rady a zabezpečovať jej plynulý chod, vykonávať činnosti podľa § 21 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, ktorý definuje pôsobnosť dozornej rady,
· zaobstarávať si a zohľadňovať všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania dozornej rady,
· vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
· vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.


Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:
· riadiaca prax najmenej 1 rok,
· znalosť zákona o štátnom podniku,
· základná znalosť zákona o účtovníctve, právnych predpisov o vodách, Obchodného zákonníka, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní,
· záujem o oblasť energetiky, vodohospodárstva a environmentalistiky,
· bezúhonnosť, dôveryhodnosť, riadiaca prax, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita a rozvinuté interpersonálne zručnosti.

Iné kritériá a požiadavky:
· spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
· povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:
· žiadosť o zaradenie do výberového konania,
· profesijný štruktúrovaný životopis s kontaktnými údajmi (e-mail, telefónne číslo),
· kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
· čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov,
· čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
· písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania.

 

Informácie o priebehu výberového konania:
Lehota na prihlásenie sa do výberového konania je do 30.11.2020.
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. Žiadosti podané po lehote na prihlásenie alebo podané elektronicky nebudú akceptované.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači na adresu:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.
Obálku označte: „Výberové konanie predseda DR VV, š.p. Bratislava; neotvárať.“

Orientačný termín realizácie výberového konania: 17.12.2020.

Kontaktná osoba:
Andrej Zhaňač, MSc.
e-mailová adresa: ; t.č.: 0917 310 125

V Bratislave, dňa 12.11.2020

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov (PDF 0,3MB)