hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Územia medzinárodného významu

Novelou zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov bola v § 28b doplnená definícia území medzinárodného významu a tiež povinnosť pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky viesť a zverejňovať zoznam území medzinárodného významu podľa jednotlivých kategórií.

Územím medzinárodného významu je lokalita, na ktorú sa vzťahujú záväzky a odporúčania v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ktorými je viazaná, z členstva v medzinárodných organizáciách a z medzinárodných programov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila. Územia medzinárodného významu tvoria mokrade medzinárodného významu, lokality svetového prírodného dedičstva, biosférické rezervácie a iné medzinárodne významné územia evidované v zoznamoch, ktoré vedú príslušné orgány zriadené na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, orgány medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom alebo orgány medzinárodných programov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila (§ 28b, ods. 1).

Medzi územia medzinárodného významu patria:
Logo Ramsar
Mokrade medzinárodného významu (na Slovensku 14)
Poznámky: lokality sú radené abecedne (podľa slovenského názvu uvedeného v súčasnosti zverejnenom ramsarskom informačnom formulári prístupnom v Ramsarskom informačnom systéme), s pridanými údajmi navyše (anglický názov lokality, číslo lokality v Zozname mokradí medzinárodného významu Ramsarského dohovoru, dátum zapísania do tohto zoznamu, zaradenie do zoznamu cezhraničných ramsarských lokalít, okres) a s v súčasnosti platnými ramsarskými kritériami pre identifikáciu mokradí medzinárodného významu. V prípade cezhraničných ramsarských lokalít je uvádzaná výmera lokality na Slovensku.

Alúvium Rudavy (Rudava River Valley)
Číslo lokality: 931; dátum zapísania: 17.02.1998; výmera: 560 ha;
Okres: Malacky, Senica
Katastrálne územie: Nivky, Obora, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Sološnica, Studienka, Šranek, Záhorie, Cerová-Lieskové, Plavecký Peter, Prievaly
Odôvodnenie zaradenia:
Kritérium 1: Územie predstavuje reprezentatívny príklad prírodných a prírodným blízkych typov mokradí na hranici Panónskeho a Karpatského regiónu.
Kritérium 2, 3, 4: V území sa vyskytujú vzácne, zraniteľné a ohrozené rastlinné a živočíšne druhy a ohrozené biotopy; vyskytujú sa v ňom populácie rastlinných a živočíšnych druhov významných pre zachovanie biologickej diverzity daných regiónov; mokrade sú významné pre niektoré živočíšne druhy v kritickom štádiu ich životného cyklu.
Mapa lokality (JPEG, 455,3 kB)

Domica
(súčasť cezhraničnej ramsarskej lokality Jaskynný systém Domica – Baradla / Domica –Baradla Cave System s Maďarskom)
Číslo lokality: 1051; dátum zapísania: 02.02.2001; výmera: 622 ha;
Okres: Revúca, Rožňava
Katastrálne územie: Tornaľa, Čoltovo, Dlhá Ves, Kečovo
Odôvodnenie zaradenia:
Kritérium 1: Lokalita je zvlášť dobrým a reprezentatívnym príkladom prírodnej mokrade charakteristickej pre Západné Karpaty – podzemného krasového jaskynného hydrologického systému (biotop európskeho významu); je zvlášť dobrým a reprezentatívnym príkladom mokrade, ktorá hrá podstatnú hydrologickú, biologickú a ekologickú úlohu v prirodzenom fungovaní veľkého hydrologického systému v cezhraničnej polohe medzi Slovenskom a Maďarskom.
Kritérium 2, 3: V jaskynnom systéme žijú vzácne, zraniteľné a ohrozené druhy viazané na špecifické podmienky jaskynného systému a krasovej krajiny; v jaskynnom systéme Domica - Baradla sa vyskytujú populácie živočíšnych druhov významných pre zachovanie biologickej diverzity cezhraničnej oblasti v regióne Západných Karpát.
Mapa lokality (JPEG, 209,92 kB)

Dunajské luhy (Danube Floodplains)
Číslo lokality: 605; dátum zapísania: 26.05.1993; výmera: 14 488 ha;
Okres: Bratislava II, Bratislava V, Dunajská Streda, Komárno, Senec
Katastrálne územie: Nivy, Podunajské Biskupice, Ružinov, Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce, Baka, Bodíky, Čilistov, Dobrohošť, Gabčíkovo, Kľúčovec, Kyselica, Medveďov, Mliečno, Rohovce, Sap, Šamorín, Šuľany, Vojka nad Dunajom, Číčov, Klížska Nemá, Trávnik, Veľké Kosihy, Zlatná na Ostrove, Hamuliakovo, Kalinkovo, Nové Košariská, Rovinka
Odôvodnenie zaradenia:
Kritérium 1: Systém riečnych ramien a rôznych prírodných a prírodným blízkych typov mokradí na hraničnom úseku Dunaja predstavuje ojedinelú vnútrozemskú deltu v strednej Európe s podstatnou hydrologickou, biologickou a ekologickou úlohou v prirodzenom fungovaní rozsiahleho alúvia Dunaja v cezhraničnej polohe.
Kritérium 2, 3, 4: V území žijú alebo ním migrujú vzácne, zraniteľné, ohrozené a kriticky ohrozené druhy a vyskytujú sa ohrozené ekologické spoločenstvá; vyskytujú sa v ňom druhy v kritickom štádiu ich životného cyklu a poskytuje refúgium počas nepriaznivých podmienok.
Kritérium 5 (pôvodne 3): V území sa pravidelne vyskytuje viac ako 20.000 vodných vtákov.
Kritérium 7, 8 (pôvodne 4): V Dunaji žije najväčší počet sladkovodných druhov rýb v porovnaní s inými stredoeurópskymi riekami a nachádza sa v ňom významná časť pôvodných druhov iných vodných živočíchov, ich vývojových štádií, medzidruhových vzťahov a populácií; mokrade a vodné útvary v území sú neresiskom, odchovňou mlade a migračnou cestou rýb.
Mapa lokality (JPEG, 494,75 kB)

Jaskyne Demänovskej doliny (Caves of the Demänová Valley)
Číslo lokality: 1647; dátum zapísania: 17.11.2006; výmera: 1 448 ha;
Okres: Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie: Demänovská Dolina, Iľanovo, Lazisko, Liptovský Ján, Závažná Poruba
Odôvodnenie zaradenia:
Kritérium 1: Územie predstavuje reprezentatívny, zriedkavý a špecifický príklad prírodného podzemného krasového jaskynného hydrologického systému v Západných Karpatoch (biotop európskeho významu) s veľkým hydrologickým významom.
Kritérium 2, 3, 4: V lokalite žijú vzácne, zraniteľné a ohrozené druhy bezstavovcov viazané na špecifické podmienky podzemného krasového systému a jeho podzemné vody; predstavuje významné refúgium endemických, sub-endemických druhov a glaciálnych reliktov v Západných Karpatoch; v území sa vyskytujú populácie európsky významných druhov stavovcov, vrátane kritických štádií ich životného cyklu (rozmnožovanie, zimovanie).
Mapa lokality (JPEG, 200,37 kB)

Latorica
Číslo lokality: 606; dátum zapísania: 26.05.1993; výmera: 4 404,7 ha;
Okres: Michalovce, Trebišov
Katastrálne územie: Beša, Čičarovce, Kapušianske Kľačany, Oborín, Ptrukša, Veľké Kapušany, Bačka, Boľ, Boťany, Čierna, Kapoňa, Leles, Poľany, Soľnička, Zatín
Odôvodnenie zaradenia:
Kritérium 1: Lokalita predstavuje reprezentatívny príklad prírodných alebo prírodným blízkych typov mokradí Panónskeho regiónu.
Kritérium 2, 3, 4: V území sa vyskytujú zraniteľné a ohrozené druhy a biotopy a populácie rastlinných a živočíšnych druhov významné pre zachovanie biologickej diverzity Panónskeho i Karpatského regiónu v cezhraničnej polohe s Ukrajinou; územie je významné ako medzinárodný koridor pre migrujúce druhy živočíchov a pre druhy v kritickom štádiu ich životného cyklu.
Kritérium 7, 8: V lokalite sa vyskytuje významná časť pôvodných druhov rýb a iných vodných živočíchov, ich vývojových štádií a medzidruhových vzťahov a populácií, ktoré sú reprezentatívne vzhľadom na úžitky a význam mokradí; je neresiskom, odchovňou mlade a migračnou cestou v cezhraničnej polohe s Ukrajinou.
Mapa lokality (JPEG, 233,26 kB)

Mokrade Oravskej kotliny (Wetlands of Orava Basin)
Číslo lokality: 933; dátum zapísania: 17.02.1998; výmera: 9 287 ha;
Okres: Námestovo, Tvrdošín
Katastrálne územie: Bobrov, Klin, Námestovo, Slanica, Dolný Štefanov, Hladovka, Liesek, Oravské Hámre, Osada, Suchá Hora, Trstená, Ústie nad Priehradou
Odôvodnenie zaradenia:
Kritérium 1: Lokalita predstavuje zvlášť dobrý reprezentatívny príklad prírodných alebo prírodnému blízkych typov mokradí, charakteristických pre Západné Karpaty; je tiež zvlášť dobrým reprezentatívnym príkladom mokradí, ktoré majú podstatnú hydrologickú, biologickú a ekologickú úlohu v prirodzenom fungovaní povodia Oravy v cezhraničnej polohe; je príkladom osobitného a v Západných Karpatoch zriedkavého typu mokradí – rašelinísk, ktoré patria k nedostatočne zastúpeným typom mokradí v Zozname mokradí medzinárodného významu.
Kritérium 2, 3, 4: V lokalite žijú početné vzácne, zraniteľné a ohrozené druhy a poddruhy rastlín a živočíchov (ohrozených na národnej, európskej a/alebo globálnej úrovni, vrátane endemických druhov, reliktných druhov a spoločenstiev) s populáciami v priaznivom stave; má osobitný význam pre udržanie genetickej a ekologickej rozmanitosti rašelinísk, stojatých a tečúcich vôd strednej Európy; lokalita má osobitný význam pre biotopy rastlín a živočíchov, predovšetkým pre hmyz, obojživelníky, vtáky a semiakvatické cicavce v kritických štádiách ich životného cyklu a poskytujú refúgium počas nepriaznivých podmienok.
Kritérium 7 a 8 (pôvodne 4): V lokalite sa vyskytuje významná časť pôvodných druhov rýb a iných vodných živočíchov, ich vývojových štádií, medzidruhových vzťahov a populácií , ktoré sú reprezentatívne vzhľadom na úžitky a význam mokradí; je dôležitým zdrojom potravy rýb a niektorých iných vodných živočíchov, neresiskom a odchovňou mlade v cezhraničnej polohe.
Mapa lokality (JPEG, 446,03 kB)

Mokrade Turca (Turiec Wetlands)
Číslo lokality: 932; dátum zapísania: 17.02.1998; výmera: 750 ha;
Okres: Martin, Turčianske Teplice
Katastrálne územie: Benice, Blatnica, Bystrička, Ďanová, Kláštor pod Znievom, Košťany nad Turcom, Laskár, Ležiachov, Martin, Príbovce, Rakovo, Slovany, Socovce, Trebostovo, Trnovo, Turčiansky Ďur, Turčiansky Peter, Valentová, Abramová, Blažovce, Dolná Štubňa, Dolný Turček, Dubové, Dvorec nad Turcom, Háj, Ivančiná, Jazernica, Kaľamenová, Moškovec, Sklené, Slovenské Pravno, Turčianske Teplice, Veľký Čepčín
Odôvodnenie zaradenia:
Kritérium 1: V území sa vyskytujú reprezentatívne a/alebo jedinečné príklady prírodných a prírodným blízkych typov mokradí (komplex ekosystémov, vrátane biotopov európskeho významu) Západných Karpát.
Kritérium 2, 3, 4: V lokalite sa nachádzajú zriedkavé, zraniteľné, ohrozené a kriticky ohrozené druhy; vyskytujú sa v nej populácie rastlinných a živočíšnych druhov významných pre zachovanie biologickej diverzity Západných Karpát; v lokalite sa vyskytujú živočíšne druhy v kritickom štádiu ich životného cyklu a poskytuje refúgium počas nepriaznivých podmienok, je súčasťou migračného koridoru vodných vtákov.
Kritérium 7, 8: V rieke Turiec a v prítokoch sa vyskytuje významná časť pôvodných druhov rýb a iných vodných živočíchov, ich vývojových štádií, medzidruhových vzťahov a populácií, ktoré sú reprezentatívne vzhľadom na úžitky a význam mokradí; lokalita je neresiskom a odchovňou mlade rýb.
Mapa lokality (JPEG, 480,97 kB)

Moravské luhy (Morava Floodplains)
(súčasť cezhraničnej Trilaterálnej ramsarskej lokality Nivy na sútoku riek Morava-Dyje-Dunaj / Floodplains of the Morava-Dyje-Danube Confluence – Česká republika, Rakúsko, Slovensko)
Číslo lokality: 604; dátum zapísania: 26.05.1993; výmera: 5 380 ha;
Okres: Bratislava IV, Malacky, Senica, Skalica
Katastrálne územie: Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Bystrická hora, Gajary, Malé Leváre, Mást III, Stupava, Suchohrad, Vačková, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Závod, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, Brodské
Odôvodnenie zaradenia:
Kritérium 1: Lokalita je dobrým a reprezentatívnym príkladom prírodných a prírodným blízkych typov mokradí viazaných na riečne ekosystémy v Panónskom regióne, ktoré sú už zriedkavé v strednej Európe.
Kritérium 2, 3, 4: V území žijú zraniteľné, ohrozené a kriticky ohrozené druhy a ekologické spoločenstvá ohrozené tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni; lokalita je centrom biodiverzity s významnými populáciami rastlinných a živočíšnych druhov významných pre zachovanie biologickej rozmanitosti Panónskeho regiónu, vrátane sub-endemických a/alebo typických druhov biogeografického regiónu; mokrade sú významnými biotopmi sťahovavých vtákov a poskytujú refúgium počas nepriaznivých podmienok.
Kritérium 7, 8: V území sa vyskytuje významná časť pôvodných druhov rýb (50 druhov) a iných druhov vodných živočíchov, ich vývojových štádií a populácií, ktoré sú reprezentatívne; lokalita je tiež neresiskom a odchovňou mlade mnohých druhov rýb.
Mapa lokality (JPEG, 529,29 kB)

Parížske močiare (Paríž Marshes)
Číslo lokality: 499; dátum zapísania: 02.07.1990; výmera: 184 ha;
Okres: Nové Zámky
Katastrálne územie: Gbelce, Maďarský Svodín, Nová Vieska
Odôvodnenie zaradenia:
Kritérium 1: Lokalita je dobrým reprezentatívnym príkladom prírodného typu trstinových spoločenstiev mokradí charakteristických pre Panónsky biogeografický región.
Kritérium 2, 3, 4: V území žijú zraniteľné a ohrozené druhy živočíchov, najmä vodných vtákov; lokalita je významná pre zachovanie biologickej diverzity biogeografickej oblasti; vyskytujú sa v nej druhy v kritickom štádiu ich životného cyklu, vrátane sťahovavých druhov.
Mapa lokality (JPEG, 198,61 kB)

Poiplie
(súčasť cezhraničnej ramsarskej lokality Poiplie – Ipoly Valley s Maďarskom)
Číslo lokality: 930; dátum zapísania: 17.02.1998; výmera: 410,9 ha;
Okres: Levice, Veľký Krtíš
Katastrálne územie: Tešmák, Ipeľské Predmostie
Odôvodnenie zaradenia:
Kritérium 1: Územie je súčasťou rozsiahleho jedinečného komplexu mokraďových ekosystémov v cezhraničnej polohe s reprezentatívnymi zachovalými typmi prírodných a prírodným blízkych aluviálnych biotopov Panónskeho biogeografického regiónu; celý komplex zohráva významnú hydrologickú, biologickú a ekologickú úlohu v prirodzenom fungovaní cezhraničného povodia Ipľa.
Kritérium 2, 3, 4: V území sa vyskytujú zraniteľné a ohrozené druhy a ekologické spoločenstvá; vyskytujúce sa populácie rozmanitých rastlinných a živočíšnych druhov sú významné pre zachovanie biologickej diverzity severnej časti Panónskeho regiónu; územie poskytuje biotopy pre viaceré živočíšne druhy, najmä vtáky v kritickom štádiu ich životného cyklu.
Mapa lokality (JPEG, 216,34 kB)

Rieka Orava a jej prítoky (Orava River and its Tributaries)
Číslo lokality: 929; dátum zapísania: 17.02.1998; výmera: 865 ha
Okres: Dolný Kubín, Ružomberok, Tvrdošín
Katastrálne územie: Bziny, Dlhá nad Oravou, Dolná Lehota, Dolný Kubín, Horná Lehota, Chlebnice, Istebné, Kňažia, Kraľovany, Krivá, Malý Bysterec, Medzibrodie nad Oravou, Mokraď, Oravský Podzámok, Párnica, Poruba-Geceľ, Pribiš, Pucov, Sedliacka Dubová, Veličná, Veľký Bysterec, Zábrež, Záskalie, Zázrivá, Žaškov, Stankovany, Čimhová, Habovka, Krásna Hôrka, Liesek, Medvedzie, Nižná, Oravský Biely Potok, Podbiel, Trstená, Tvrdošín, Vitanová
Odôvodnenie zaradenia:
Kritérium 1: Sústava tokov zahrnutých do tejto lokality predstavuje reprezentatívny príklad podhorského riečneho ekosystému s prírode blízkymi typmi mokradí Západných Karpát.
Kritérium 2, 3: V území žijú vzácne, zraniteľné a ohrozené druhy živočíchov; lokalita sa vyznačuje výskytom populácií druhov významných pre zachovanie biologickej diverzity Západných Karpát.
Kritérium 7, 8: V riečnom systéme sa vyskytuje významná časť pôvodných druhov rýb a iných vodných živočíchov, ich vývojových štádií a medzidruhových vzťahov; toky sú dôležitým zdrojom potravy rýb, neresiskom a odchovňou mlade, i migračnou cestou.
Mapa lokality (JPEG, 562,37 kB)

Senné – rybníky (Senné Fishponds)
Číslo lokality: 500; dátum zapísania: 02.07.1990; výmera: 425 ha;
Okres: Michalovce, Sobrance
Katastrálne územie: Iňačovce, Blatná Polianka, Blatné Remety
Odôvodnenie zaradenia:
Kritérium 1: V lokalite sa vyskytuje reprezentatívny príklad prírodných a prírodným blízkych typov mokradí Panónskej biogeografickej oblasti.
Kritérium 2, 3, 4: V území sa vyskytujú zraniteľné, ohrozené a kriticky ohrozené druhy živočíchov a ohrozené spoločenstvá; nachádzajú sa v ňom populácie vodných a na vodu viazaných vtákov významné pre zachovanie biologickej diverzity Panónskeho regiónu a sťahovavé druhy vtákov; v lokalite sa vyskytujú druhy vtákov a iných živočíchov v kritickom štúdiu ich životného cyklu a poskytuje refúgium počas nepriaznivých podmienok.
Mapa lokality (JPEG, 183,02 kB)

Šúr
Číslo lokality: 498; dátum zapísania: 02.07.1990; výmera: 1 136,6 ha;
Okres: Pezinok, Senec
Katastrálne územie: Svätý Jur, Chorvátsky Grob
Odôvodnenie zaradenia:
Kritérium 1: Územie je zvlášť dobrým reprezentatívnym príkladom prírodného typu mokrade – reliktného slatinného jelšového lesa, typu biotopu v súčasnosti vzácneho a neobvyklého v strednej Európe a Panónskom biogeografickom regióne.
Kritérium 2, 3, 4: V lokalite sa nachádzajú vzácne, zraniteľné a ohrozené druhy (vrátane endemických druhov, nových zistených druhov a druhov na hranici ich geografického rozšírenia) a ohrozené ekologické spoločenstvá; vyskytujú sa v nej populácie rastlinných a živočíšnych druhov významných pre zachovanie biologickej diverzity regiónu; v území sa vyskytujú druhy živočíchov v kritickom štádiu ich životného cyklu.
Mapa lokality (JPEG, veľkosť 243,49 kB)

Tisa (Tisa River)
(súčasť cezhraničnej ramsarskej lokality Údolie hornej Tisy / Upper Tisza Valley s Maďarskom)
Číslo lokality: 1411; dátum zapísania: 04.12.2004; výmera: 734,6 ha;
Okres: Trebišov
Katastrálne územie: Malé Trakany, Veľké Trakany
Odôvodnenie zaradenia:
Kritérium 1: V území sa vyskytuje zriedkavý príklad prírodných a prírodnému blízkych typov mokradí (vrátane biotopov európskeho významu) v cezhraničnej polohe Panónskeho biogeografického regiónu.
Kritérium 2, 3: V lokalite žijú vzácne, zraniteľné, ohrozené a kriticky ohrozené druhy a ohrozené ekologické spoločenstvá; územie je súčasťou rozsiahlejšej medzinárodnej cezhraničnej mokrade, v ktorej sa vyskytujú populácie rastlinných a živočíšnych druhov významných pre zachovanie biologickej diverzity Panónskej oblasti.
Mapa lokality (JPEG, 201,36 kB)

Logo EDPA

Lokality s Európskym diplomom Rady Európy pre chránené územia (na Slovensku 2)

Národná prírodná rezervácia Dobročský prales
dátum udelenia diplomu: 18.09.1998; výmera: 204,29 ha (ochranné pásmo 100,44 ha)
Okres: Brezno
Katastrálne územie: Čierny Balog
Odôvodnenie zaradenia:
Príklad pôvodných nenarušených ekosystémov pralesov Karpát v Strednej Európe, v jedľovo-bukovom pásme, vo vývinovom štádiu a dynamike, ktorá zodpovedá prírodným zákonitostiam bez vplyvu človeka. Stromy jedle dosahujú mimoriadne rozmery a objem, podobne aj ďalšie druhy, hlavne smreky. Územie má aj ďalšie hodnoty z hľadiska ekologického, estetického a kultúrneho.
Mapa lokality (JPEG, 239,77 kB)

Národný park Poloniny
dátum udelenia diplomu: 18.09.1998; výmera: 29 805,0514 ha (ochranné pásmo 10 973,2893 ha)
Okres: Snina
Katastrálne územie: Brezovec, Dara, Hostovice, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Ostrožnica, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruské, Ruský Potok, Smolník nad Cirochou, Stakčín, Starina nad Cirochou, Stakčínska Roztoka, Topoľa, Ubľa, Ulič, Uličské Krivé, Veľká Poľana, Zboj, Zvala
Odôvodnenie zaradenia:
Modelový príklad vegetačného vývoja stredoeurópskeho lesa od dôb glaciálnych po súčasnosť s vysokým stupňom zachovalosti pôvodných ekosystémov prvotného pralesa v jeho najcennejších častiach. Biogeografická poloha územia, na rozhraní Západných a Východných Karpát, podmienila jeho vysoké druhové bohatstvo, významné pre sledovanie vývoja vegetácie, fauny a šírenie druhov v mohutnom karpatskom oblúku. Územie má aj ďalšie hodnoty z hľadiska vedeckého, estetického a kultúrneho.
Mapa lokality (PDF, 4 MB)
Logo Man and the Biosphere Programme

Biosférické rezervácie (na Slovensku 4)
Poznámky: lokality sú radené podľa roku ich uznania tak, ako sú uvádzané v zozname biosférických rezervácií, ktorý vedie UNESCO (http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/), s pridanými údajmi navyše (anglický názov lokality, dátum prvého uznania územia ako súčasti Svetovej siete biosférických rezervácií, ak je to relevantné, aj dátum rozšírenia/úpravy hraníc územia, okresy) a s v súčasnosti platnými kritériami, ktoré musí každá biosférická rezervácia spĺňať. Výmera lokalít je uvedená podľa aktuálnych periodických hodnotení, po úprave, resp. po rozšírení hranice; v prípade cezhraničných biosférických rezervácií je uvádzaná výmera lokality na Slovensku.

Slovenský kras (Slovensky kras Biosphere Reserve)
Rok uznania: 1977; výmera (dotazník periodického hodnotenia, rok 2012): 74 480 ha
Okres:Revúca, Rožňava, Košice - okolie
Katastrálne územie:Bôrka, Brzotín, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Honce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník, Lúčka, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Brezová, Slavec, Štítnik, Vidová, Debraď, Drienovec, Dvorníky, Hačava, Háj, Jasov, Medzev, Moldava nad Bodvou, Turňa nad Bodvou, Zádiel, Nováčany, Ardovo, Bôrka, Rozložná, Rožňavské Bystré, Silická Jablonica, Včeláre, Gemerský Milhosť, Hucín, Jelšava, Jelšavská Teplica, Licince, Mikolčany, Nováčany, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Gočaltovo, Krásnohorské Podhradie, Ochtiná, Roštár, Rožňava, Rožňavské Bystré, Tiba
Odôvodnenie uznania:
Kritérium 1: Územie predstavuje reprezentatívny príklad širokej škály ekologických systémov krasového územia severného mierneho pásma v regióne pásma stredoeurópskeho lesa (Middle European Forest, Udvardy 1975), ktoré sú v rôznej miere využívané alebo ovplyvňované človekom.
Kritérium 2: Územie je významné z hľadiska ochrany biologickej diverzity. Bolo tu identifikovaných viac ako 1500 druhov vyšších rastlín a 210 druhov machorastov, pričom 29 druhov rastlín možno v súčasnosti považovať za endemické, 314 druhov je zaradených v Červenom zozname rastlín Slovenska a 160 taxónov je chránených zákonom. Vysokú rozmanitosť druhov fauny potvrdzuje výskyt 130 druhov mäkkýšov, 240 druhov roztočov, 35 druhov chvostoskokov, 320 druhov pavúkovcov, 70 druhov rovnokrídlovcov, 6 druhov švábov, 225 druhov bzdôch, viac ako 1500 druhov chrobákov, 1100 druhov motýľov, 1300 druhov dvojkrídlovcov, 35 druhov rýb, 14 druhov obojživelníkov, 11 druhov plazov, 218 druhov vtákov a 80 druhov cicavcov. Kritérium 3: Územie je vhodné na vytváranie modelov udržateľného rozvoja na regionálnej úrovni. Kritérium 4: Územie má primeranú rozlohu na to aby biosférická rezervácia mohla napĺňať svoje tri funkcie: ochrana biodiverzity, ekologicky a kultúrne spoločensky udržateľný regionálny rozvoj a podpora demonštračných projektov, environmentálneho vzdelávania a odbornej prípravy, výskumu a monitorovania v súvislosti s miestnymi, regionálnymi, národnými a globálnymi otázkami ochrany a udržateľného rozvoja. Kritérium 5: Funkcie biosférickej rezervácie sa realizujú v troch zónach primeranej veľkosti:
Jadrová zóna: 8 857 ha (2012)
Nárazníková zóna: 23 395 ha (2012)
Prechodná zóna: 42 228 ha (2012)
Jadrová zóna je prísne chránená a určená na zabezpečenie dlhodobej ochrany ekosystémov. Jej podstatnú časť tvoria ochranné lesy a prírodné rezervácie. Nárazníková zóna eliminuje negatívne vplyvy na jadrovú zónu. Podstatná časť nárazníkovej zóny patrí do chránenej oblasti prirodzenej akumulácie podzemných vôd a ochranného pásma vodných zdrojov. Prechodná zóna je primárne určená na všestranné využívanie človekom s ohľadom na ochranu biodiverzity a ostatných zložiek životného prostredia.
Kritérium 6: Participatívne riadenie územia s prihliadnutím na funkcie biosférickej rezervácie je zabezpečené prostredníctvom koordinačnej rady, v ktorej majú zastúpenie obce, verejný aj súkromný sektor.
Kritérium 7: Sú ustanovené mechanizmy na koordináciu a riadenie využívania územia biosférickej rezervácie a zabezpečenie implementácie výskumných, monitorovacích a vzdelávacích programov. Prioritné úlohy sú integrované v Akčnom pláne biosférickej rezervácie.
Mapa lokality (JPG, 65,39 kB)

Poľana (Polana Biosphere Reserve)
Rok uznania a rozšírenia: 1990, 2016; výmera (po rozšírení územia v roku 2016): 24 158,23 ha
Okres:Detva, Zvolen, Banská Bystrica, Brezno
Katastrálne územie:Hrochoť, Ľubietová, Hronec, Sihla, Valaská, Hriňová, Očová, Ľubietová, Poniky, Detva, Povrazník, Čierny Balog, Dúbravy
Odôvodnenie uznania:
Kritérium 1: Územie predstavuje reprezentatívne ekologické systémy horskej a tradične využívanej podhorskej krajiny v severnom miernom pásme v regióne pásma stredoeurópskeho lesa (Middle European Forest, Udvardy 1975) s dominujúcim bývalým stratovulkánom s jednou najväčších kalder v Európe.
Kritérium 2: Územie je významné z hľadiska ochrany biologickej diverzity. Bolo tu identifikovaných približne 1 220 druhov vyšších rastlín, z ktorých je 80 chránených. V území sa vyskytuje tiež 390 druhov húb, 160 druhov lišajníkov a 130 druhov machov. Fauna je zastúpená 278 druhmi stavovcov, z ktorých je 222 chránených. Medzi nimi dominujú vtáky a cicavce. Medzi bezstavovcami sa nájdu mnohé karpatské endemity. Kritérium 3: Územie je vhodné na vytváranie modelov udržateľného rozvoja na regionálnej úrovni spĺňajúcich kritériá excelencie, má výraznú krajinnú identitu v dôsledku zachovaného tradičného využívania poľnohospodárskej pôdy. Kritérium 4: Územie má primeranú rozlohu na to aby biosférická rezervácia mohla napĺňať svoje tri funkcie: ochrana biodiverzity, ekologicky a kultúrne spoločensky udržateľný regionálny rozvoj a podpora demonštračných projektov, environmentálneho vzdelávania a odbornej prípravy, výskumu a monitorovania v súvislosti s miestnymi, regionálnymi, národnými a globálnymi otázkami ochrany a udržateľného rozvoja. Kritérium 5: Funkcie biosférickej rezervácie sa realizujú v troch zónach primeranej veľkosti:
Jadrová zóna: 1 332,70 ha (2016)
Nárazníková zóna: 6 418,53 ha (2016)
Prechodná zóna: 16 407,00 ha (2016)
Jadrová zóna je prísne chránená a určená na zabezpečenie dlhodobej ochrany ekosystémov. Jej podstatnú časť tvoria ochranné lesy a prírodné rezervácie. Nárazníková zóna eliminuje negatívne vplyvy na jadrovú zónu. Podstatnú časť nárazníkovej zóny tvoria lesy, ktoré sú obhospodarované s ohľadom na potrebu ochrany biodiverzity a zabezpečenia poskytovania ekosystémových služieb. Zóna výrazne podporuje plnenie logistických funkcií biosférickej rezervácie a jej ochrannú funkciu a čiastočne aj rozvojovú funkciu. Prechodná zóna je primárne určená na všestranné využívanie človekom s ohľadom na ochranu biodiverzity a ostatných zložiek životného prostredia a zachovanie typického krajinného rázu.
Kritérium 6: Participatívne riadenie územia s prihliadnutím na funkcie biosférickej rezervácie je zabezpečené prostredníctvom koordinačnej rady, v ktorej majú zastúpenie obce, verejný aj súkromný sektor.
Kritérium 7: Sú ustanovené mechanizmy na koordináciu a riadenie využívania územia biosférickej rezervácie a zabezpečenie implementácie výskumných, monitorovacích a vzdelávacích programov. Prioritné úlohy sú integrované v Akčnom pláne biosférickej rezervácie.
Mapa lokality

Tatry (Tatra Transboundary Biosphere Reserve)
(súčasť cezhraničnej lokality s Poľskom)
Rok uznania: 1992 (ako súčasť cezhraničnej biosférickej rezervácie Tatry s Poľskom); výmera (po úprave hraníc v rámci periodického hodnotenia, rok 2017): 101 819,05 ha
Okres:Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín
Katastrálne územie:Babky, Bobrovec, Jakubovany, Jalovec, Jamník, Konská, Kvačany, Lendak, Liptovské Matiašovce, Liptovský Trnovec, Pribylina, Slovenská Ves, Smrečany, Svätý Štefan, Východná, Žiar, Starý Smokovec, Štrba, Štrbské Pleso, Tatranská Javorina, Tatranská Lomnica, Habovka, Oravice, Tichá dolina, Zuberec, Huncovce, Huty, Malý Slavkov, Mlynčeky, Rakúsy, Spišská Belá, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Hybe, Liptovská Kokava, Važec, Batizovce, Gerlachov, Mengusovce, Mlynica, Nová Lesná, Štôla, Veľká, Veľký Slavkov, Kežmarok, Strážky, Veľká Lomnica, Beňušovce, Bobrovček, Dovalovo, Kráľova Lehota, Liptovská Porúbka, Liptovské Beharovce, Liptovský Hrádok, Pavlova Ves, Vavrišovo, Lučivná, Matejovce, Poprad, Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami, Svit, Výborná, Ždiar
Odôvodnenie uznania:
Kritérium 1: Územie predstavuje reprezentatívny príklad širokej škály ekologických systémov v šiestich vegetačných zónach severného mierneho pásma v regióne pásma stredoeurópskeho lesa (Middle European Forest, Udvardy 1975), ktoré sú v rôznej miere využívané alebo ovplyvňované človekom.
Kritérium 2: Územie je významné z hľadiska ochrany biologickej diverzity. Bolo tu identifikovaných viac ako 1 300 druhov vyšších rastlín, 1 200 druhov lišajníkov, 720 druhov machorastov a 1 650 druhov rias a siníc. Faunu stavovcov reprezentujú 2 druhy kruhoústnic, 11 druhov rýb, 10 druhov obojživelníkov, 7 druhov plazov, 112 druhov vtákov a 45 druhov cicavcov. Veľké množstvo druhov rastlín aj živočíchov je endemických. Kritérium 3: Územie je vhodné na vytváranie modelov udržateľného rozvoja na regionálnej úrovni. Kritérium 4: Územie má primeranú rozlohu na to aby biosférická rezervácia mohla napĺňať svoje tri funkcie: ochrana biodiverzity, ekologicky a kultúrne spoločensky udržateľný regionálny rozvoj a podpora demonštračných projektov, environmentálneho vzdelávania a odbornej prípravy, výskumu a monitorovania v súvislosti s miestnymi, regionálnymi, národnými a globálnymi otázkami ochrany a udržateľného rozvoja. Kritérium 5: Funkcie biosférickej rezervácie sa realizujú v troch zónach primeranej veľkosti:
Jadrová zóna: 41 843, 84 ha (2017)
Nárazníková zóna: 31 903,82 (2017)
Prechodná zóna: 28 071,39 ha (2017)
Jadrová zóna je totožná s bezzásahovou zónou a podlieha prísnej ochrane. Ide predovšetkým o biotopy v montánnom až subniválnom stupni. Jej podstatnú časť tvoria ochranné lesy a prírodné rezervácie. Nárazníková zóna eliminuje negatívne vplyvy na jadrovú zónu a jej podstatnú časť tvoria lesy. Prechodná zóna je primárne určená na všestranné využívanie človekom s ohľadom na ochranu biodiverzity a ostatných zložiek životného prostredia.
Kritérium 6: Participatívne riadenie územia s prihliadnutím na funkcie biosférickej rezervácie je zabezpečené prostredníctvom stretnutí rôznych záujmových skupín (obce, verejný aj súkromný sektor) a zástupcov Správy TANAP.
Kritérium 7: Sú ustanovené mechanizmy na koordináciu a riadenie využívania územia biosférickej rezervácie a zabezpečenie implementácie výskumných, monitorovacích a vzdelávacích programov. Prioritné úlohy sú integrované v Akčnom pláne biosférickej rezervácie.
Mapa lokality (JPG, 1,25 MB)

Východné Karpaty (East Carpathians Transboundary Biosphere Reserve)
(súčasť cezhraničnej lokality s Poľskom a Ukrajinou)
Roky uznania: 1992 (ako súčasť cezhraničnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty s Poľskom) a 1998 (ako súčasť prvej trilaterálnej cezhraničnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty s Poľskom a Ukrajinou); výmera (dotazník periodického hodnotenia, rok 2017): 40 689, 92 ha
Okres: Snina
Katastrálne územie: Kalná Roztoka, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Runina, Ruské, Ruský Potok, Smolník nad Cirochou, Stakčínska Roztoka, Starina nad Cirochou, Ulič, Uličské Krivé, Zboj, Zvala, Dara, Hostovice, Jalová, Klenová, Ostrožnica, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Ruská Volová, Stakčín, Topoľa, Ubľa, Veľká Poľana, Brezovec
Odôvodnenie uznania:
Kritérium 1: Územie predstavuje reprezentatívny príklad širokej škály lesných a nelesných primárnych a sekundárnych ekosystémov severného mierneho pásma v regióne pásma stredoeurópskeho lesa (Middle European Forest, Udvardy 1975), ktoré sú v rôznej miere využívané alebo ovplyvňované človekom.
Kritérium 2: Územie je významné z hľadiska ochrany biologickej diverzity. Bolo tu identifikovaných viac ako 1 100 druhov vyšších rastlín a viac ako 6 360 druhov živočíchov, vrátane 6 040 druhov bezstavovcov a 320 druhov stavovcov. Kritérium 3: Územie je vhodné na vytváranie modelov udržateľného rozvoja na regionálnej úrovni. Kritérium 4: Územie má primeranú rozlohu na to aby biosférická rezervácia mohla napĺňať svoje tri funkcie: ochrana biodiverzity, ekologicky a kultúrne spoločensky udržateľný regionálny rozvoj a podpora demonštračných projektov, environmentálneho vzdelávania a odbornej prípravy, výskumu a monitorovania v súvislosti s miestnymi, regionálnymi, národnými a globálnymi otázkami ochrany a udržateľného rozvoja. Kritérium 5:Funkcie biosférickej rezervácie sa realizujú v troch zónach primeranej veľkosti:
Jadrová zóna: 2 628, 08 ha (2017)
Nárazníková zóna: 14 481,37 ha (2017)
Prechodná zóna: 23 580,47 ha (2017)
Jadrová zóna je prísne chránená a určená na zabezpečenie dlhodobej ochrany ekosystémov. Jej podstatnú časť tvoria bukové a jedľovo-bukové pralesy a sekundárne horské lúky. Nárazníková zóna eliminuje negatívne vplyvy na jadrovú zónu, jej podstatnú časť tvoria lesy. Prechodná zóna je primárne určená na všestranné využívanie človekom s ohľadom na ochranu biodiverzity a ostatných zložiek životného prostredia.
Kritérium 6: Participatívne riadenie územia s prihliadnutím na funkcie biosférickej rezervácie je zabezpečené prostredníctvom koordinačnej rady, v ktorej majú zastúpenie obce, verejný aj súkromný sektor.
Kritérium 7: Sú ustanovené mechanizmy na koordináciu a riadenie využívania územia biosférickej rezervácie a zabezpečenie implementácie výskumných, monitorovacích a vzdelávacích programov. Prioritné úlohy sú integrované v Programe starostlivosti o územie.
Mapa lokality (PDF, 3 MB)
Logo UNSECO

Lokality zapísané do Zoznamu svetového dedičstva (na Slovensku 2 lokality prírodného dedičstva)
Poznámky: lokality svetového dedičstva na Slovensku sú uvedené s pridanými údajmi navyše (anglický názov, identifikačné číslo lokality v Zozname svetového dedičstva, dátum zapísania a dátum rozšírenia lokality, okresy) a v súlade s platnými kritériami v zmysle Operačných smerníc na implementáciu Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, na základe ktorých boli lokality zapísané do Zoznamu svetového dedičstva. V prípade lokality Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, sú výmery lokality a jej nárazníkových zón uvedené podľa renominačného projektu, ktorý bol schválený Výborom svetového dedičstva UNESCO dňa 28. júla 2021 na 44. zasadnutí v Číne, čím sa hranice slovenskej časti lokality stali jasne vymedzenými.

Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy (Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe) (súčasť sériovej cezhraničnej lokality s Albánskom, Belgickom, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskom, Českou republikou, Francúzskom, Chorvátskom, Nemeckom, Poľskom, Rakúskom, Rumunskom, Severným Macedónskom, Slovinskom, Španielskom, Švajčiarskom,Talianskom a Ukrajinou)

Identifikačné číslo lokality: 1133ter, dátum zapísania, resp. rozšírenia: 28.06.2007, 25.06.2011, 07.07.2017, 28.07.2021
Komponenty lokality na území Slovenska: Havešová, Rožok, Stužica - Bukovské vrchy, Vihorlat, Udava
Výmera: 3 993,60 ha (lokalita svetového dedičstva)
1 595,43 ha (nárazníková zóna B1); 13 381,91 ha (nárazníková zóna B2)

Okresy: Humenné, Michalovce, Snina, Sobrance
Katastrálne územie:
Lokalita svetového dedičstva:
Valaškovce-Juh, Valaškovce-Sever, Valaškovce-Stred, Poruba pod Vihorlatom, Hostovice, Kalná Roztoka, Kolonica, Nová Sedlica, Osadné, Runina, Ruské, Ruský Potok, Snina, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Ulič, Uličské Krivé, Zboj, Zemplínske Hámre, Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Nárazníková zóna B1:
Valaškovce-Juh, Valaškovce-Sever, Valaškovce-Stred, Poruba pod Vihorlatom, Hostovice, Kalná Roztoka, Kolbasov, Kolonica, Ladomirov, Nová Sedlica, Osadné, Runina, Ruské, Ruský Potok, Snina, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé, Zboj, Zemplínske Hámre, Remetské Hámre, Vyšná Rybnica.
Nárazníková zóna B2:
Poruba pod Vihorlatom, , Hostovice, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Ladomirov, Nová Sedlica, Osadné, Ostrožnica, Pčoliné, Ruská Volová, Ruské, Ruský Potok, Snina, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Starina nad Cirochou, Strihovce, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé, Veľká Poľana, Zboj, Zemplínske Hámre, Remetské Hámre, Vyšná Rybnica.

Odôvodnenie zaradenia:
Kritérium: (ix) Lokalita prestavuje jedinečný príklad významných prebiehajúcich ekologických a biologických procesov v rámci evolúcie a vývoja suchozemských (lesných) ekosystémov a spoločenstiev rastlín a živočíchov.
Mapa lokality (PDF, 4 MB)

Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu (Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst)
(súčasť cezhraničnej lokality s Maďarskom)
Identifikačné číslo lokality:725ter, dátum zápisu a rozšírenia:09.12.1995, 02.12.2000
výmera:35 072 ha (lokalita svetového dedičstva); 31 369 ha (nárazníková zóna)
Okresy:Brezno, Košice okolie, Poprad, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves
Katastrálne územie:
Lokalita svetového dedičstva:
Debraď, Drienovec, Dvorníky nad Turňou, Hačava, Háj, Jasov, Medzev, Moldava nad Bodvou, Turňa nad Bodvou, Včeláre, Zádiel, Nováčany pri Gemeri,Ardovo, Bôrka, Brzotín, Dedinky, Dlhá Ves, Dobšiná, Drnava, Gemerská Hôrka, Honce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník pri Rožňave, Lúčka pri Hrhove, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rozložná, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Stratená, Štítnik, Vidová
Nárazníková zóna:
Telgárt, Dvorníky nad Turňou, Hačava, Jasov, Medzev, Štós, Turňa nad Bodvou, Včeláre, Zádiel, Kravany, Hranovnica, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, Vernár, Gemerský Milhosť, Hucín, Jelšava, Jelšavská Teplica, Mikolčany, Nováčany pri Gemeri, Tornaľa, Ardovo, Bôrka, Brzotín, Čoltovo, Dlhá Ves, Dedinky, Dobšiná, Gemerská Hôrka, Gočaltovo, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kunova Teplica, Lipovník pri Rožňave, Ochtiná, Plešivec, Rozložná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Stratená, Štítnik, Vidová, Betlanovce, Hrabušice, Letanovce, Mlynky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce.
Odôvodnenie zaradenia:
Kritérium (viii) v zmysle aktuálne platných operačných smerníc: Lokalita je výnimočným príkladom stále trvajúcich geologických procesov a významných geomorfologických javov. Jaskyne a ostatné krasové útvary obsahujú geologickú históriu posledných niekoľko miliónov rokov s neobvyklou kombináciou klimatických efektov a paleokrasových javov.
Mapa lokality (JPEG, 612 kB)
Dohoda o ochrane európskych populácií netopierov (EUROBATS)
Významné podzemné lokality pre netopiere v Európe (na Slovensku 83)

Poznámky: lokality sú radené abecedne podľa zoznamu uvedeného v databáze Dohody o ochrane populácií netopierov v Európe (EUROBATS) s informáciami poskytnutými Sekretariátu EUROBATS v roku 2014, s pridanými údajmi navyše (okres, katastrálne územie) a s kritériami pre identifikáciu významných podzemných lokalít podľa metodiky EUROBATS (významné druhy, početnosť – maximálny zistený počet pri jednej návšteve https://www.eurobats.org/activities/intersessional_working_groups/underground_sites, v niektorých prípadochaktualizovaná podľa novších poznatkov; údaje o zaznamenanom významnom poklese početnosti sú uvedené v hranatej zátvorke). Za významné druhy sa považujú najmä Rhinolophus euryale, R. ferrumequinum, R. hipposideros, Myotis bechsteinii, M. emarginatus, M. dasycneme, Nyctalus lasiopterus, Pipistrellus nathusii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii. V prípade, že na lokalite sa vyskytuje ďalší druh vo vyššej početnosti, alebo je pre daný druh lokalita výnimočná z hľadiska jedinečných faktorov prostredia, uvádzame aj ďalšie druhy ako „ostatné druhy“, ale zároveň len tie, ktoré sú uvedené v zozname výzamných lokalít pre netopiere v Európe (Important Underground Sites for Bats in Europe).
Mapa (pozície) jednotlivých lokalít sa nezverejňujú v záujme zabezpečenia ich ochrany pred neželanou návštevou, poškodzovaním a aj z dôvodu bezpečnosti.


Aksamitka
Okres: Stará Ľubovňa; katastrálne územie: Haligovce
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: celoročne
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh; najsevernejšie zimovisko Rhinolophus hipposideros

Druh

Využívanie

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

zimovanie

278 [230]

2008 [2015]

Ďalšie významné druhy:

     

Rhinolophus ferrumequinum

zimovanie

1

2015

Myotis myotis/blythii

zimovanie

1

2015

Myotis emarginatus

zimovanie

2

2015

Miniopterus schreibersii

prechodný výskyt/migrácia

1

2009

Alabastrová jaskyňa
Okres: Poprad; katastrálne územie: Tatranská Lomnica
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Ostatné druhy:

Max.

Rok

Myotis mystacinus/brandtii

77

2009

Myotis myotis

63

2011

Plecotus auritus

10

2002

Myotis nattereri

7

2002

Myotis daubentonii

1

2002

Ardovská jaskyňa
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Ardovo
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus euryale

160

2012

Rhinolophus hipposideros

21

2013

Ďalšie významné druhy:

   

Barbastella barbastellus

1

2013

Belianska jaskyňa
Okres: Poprad ; katastrálne územie: Tatranská Lomnica
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

3

2013

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

300

1995

Myotis mystacinus/brandtii

81

2008

Plecotus auritus

8

2007

Myotis nattereri

3

2002

Bobačka
Okres: Revúca; katastrálne územie: Muránska Huta
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

286

2013

Ďalšie významné druhy:

   

Myotis dasycneme

1

2013

Barbastella barbastellus

5

2013

Rhinolophus ferrumequinum

3

2013

Bradlo
Okres: Revúca; katastrálne územie: Nandraž
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: ReprodukciaReprodukcia
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus euryale

4000 [2000]

2002 [2015]

Miniopterus schreibersii

2000

2015

Brázda
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Silica
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

305

2009

Rhinolophus ferrumequinum

55

2004

Rhinolophus euryale

1

2009

Ďalšie významné druhy:

   

Myotis emarginatus

3

2004

Myotis dasycneme

2

2009

Barbastella barbastellus

1

2009

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

31

2009

Myotis blythii

5

2009

Plecotus auritus

1

2009

Myotis daubentonii

1

2004

Brestová jaskyňa
Okres: Myjava; katastrálne územie: Myjava
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

53

2013

Barbastella barbastellus

15

2004

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

33

2013

Pipistrellus pipistrellus

24

2009

Burda
Okres: Rimavská Sobota; katastrálne územie: Ratkovská Suchá
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

247 [42]

1997 [2013]

Ďalšie významné druhy:

   

Rhinolophus ferrumequinum

2

2013

Barbastella barbastellus

1

2013

Bystrianska jaskyňa
Okres: Brezno; katastrálne územie: Valaská
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

979

2015

Myotis emarginatus

13

2010

Ďalšie významné druhy:

   

Barbastella barbastellus

1

2015

Čertova jaskyňa
Okres: Rimavská Sobota; katastrálne územie: Tisovec
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

273

2013

Rhinolophus ferrumequinum

1

2004

Ďalšie významné druhy:

   

Barbastella barbastellus

32

2003

Myotis emarginatus

2

2013

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

17

2001

Červený Kameň
Okres: Pezinok; katastrálne územie: Častá
Typ podzemného priestoru: budova/pivnica; využívanie netopiermi: Reprodukcia
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh; Myotis myotis, max. 60 (2002); výskyt R.hipposideros
Četníkova svadba
Okres: Ilava; katastrálne územie: Zliechov
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh; Myotis myotis, max. 169 (2003)
Chvalovská jaskyňa
Okres: Revúca; katastrálne územie: Chvalová
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: Reprodukcia
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus euryale

100

1995

Ďalšie významné druhy:

   

Rhinolophus hipposideros

2

2013

Barbastella barbastellus

2

2003

Demänovská ľadová jaskyňa
Okres: Liptovský Mikuláš; katastrálne územie: Demänovská Dolina
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Ostatné druhy

Max.

Rok

Myotis mystacinus/brandtii

312

2012

Eptesicus nilssonii

63

2009

Myotis myotis/blythii

58

2015

Dielik
Okres: Revúca; katastrálne územie: Muráň
Typ podzemného priestoru: tunel; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Barbastella barbastellus

6838 [26]

1993 [2015]

Miniopterus schreibersii

1100 [0]

1997 [2015]

Rhinolophus hipposideros

56

2013

Ďalšie významné druhy:

   

Myotis dasycneme

2

2015

Rhinolophus ferrumequinum

13

2015

Ostatné druhy:

   

Pipistrellus pipistrellus

2440

1993

Diviačia priepasť
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Plešivec
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

151

1998

Rhinolophus ferrumequinum

13

1998

Barbastella barbastellus

1

2004

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

40

1998

Myotis daubentonii

2

2004

Dobšinská ľadová jaskyňa
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Dobšiná
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Myotis dasycneme

7

2008

Ostatné druhy:

   

Myotis mystacinus/brandtii

527

2008

Eptesicus nilssonii

64

2002

Plecotus auritus

14

2005

Myotis nattereri

7

2005

Domica - Čertova diera
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Kečovo
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: celoročne
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Využívanie

Max.

Rok

Rhinolophus euryale

celoročne

2502

2002

Rhinolophus hipposideros

zimovanie

401

2009

Rhinolophus ferrumequinum

zimovanie

90

2013

Miniopterus schreibersii

zimovanie

1700 [0]

2013 [2020]

Myotis emarginatus

zimovanie

15

2004

Ďalšie významné druhy:

     

Barbastella barbastellus

zimovanie

1

2015

Drienovská jaskyňa
Okres: Košice - okolie; katastrálne územie: Drienovec
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: celoročne
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Využívanie

Max.

Rok

Myotis myotis

reprodukcia

2000 [800]

1997 [2015]

Miniopterus schreibersii

celoročne

1230

2009

Rhinolophus euryale

zimovanie

400

2006

Rhinolophus euryale

reprodukcia

200

2015

Rhinolophus ferrumequinum

zimovanie

112

2015

Rhinolophus ferrumequinum

reprodukcia

50

2015

Rhinolophus hipposideros

zimovanie

33

2004

Myotis emarginatus

zimovanie

26

2001

Myotis dasycneme

zimovanie

7

2005

Myotis blythii

zimovanie

6

2010

Barbastella barbastellus

zimovanie

5

1997

Myotis bechsteinii

zimovanie

1

2007

Ostatné druhy:

     

Pipistrellus pipistrellus

zimovanie

800

2004

Myotis daubentonii

zimovanie

3

2010

Plecotus austriacus

zimovanie

1

2004

Eptesicus serotinus

zimovanie

1

2001

Myotis nattereri

zimovanie

1

2007

Plecotus auritus

zimovanie

1

1999

Driny
Okres: Trnava; katastrálne územie: Smolenická Nová Ves
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

326

2015

Ďalšie významné druhy:

   

Rhinolophus euryale

2

2015

Rhinolophus ferrumequinum

2

2015

Dubník slepé štôlne
Okres: Prešov; katastrálne územie: Červenica
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Barbastella barbastellus

847 [87]

1992 [2020]

Myotis emarginatus

116

2004

Ďalšie významné druhy:

   

Rhinolophus ferrumequinum

4

2020

Rhinolophus hipposideros

68

2020

Myotis bechsteinii

4

2020

Myotis emarginatus

202

2020

Miniopterus schreibersii

1

2019

Duča
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Dobšiná
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

23

2012

Ostatné druhy:

   

Myotis mystacinus/brandtii

42

1998

Myotis myotis

22

1996

Eptesicus nilssonii

8

2008

Plecotus auritus

6

2005

Erňa
Okres: Košice - okolie; katastrálne územie: Turňa nad Bodvou
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Barbastella barbastellus

7

2007

Rhinolophus hipposideros

3

2007

Rhinolophus ferrumequinum

7

2007

Miniopterus schreibersii

5

2009

Ostatné druhy:

   

Pipistrellus pipistrellus

58000

2005

Myotis myotis

22

2009

Myotis blythii

4

2002

Eptesicus serotinus

1

2008

Farebná priepasť
Okres: Košice - okolie; katastrálne územie: Hačava
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Barbastella barbastellus

31

1999

Rhinolophus hipposideros

9

2000

Myotis dasycneme

2

2002

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

15

2000

Myotis daubentonii

4

1999

Eptesicus serotinus

2

2000

Floriánka
Okres: Žarnovica; katastrálne územie: Banská Hodruša
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

197

2015

Rhinolophus ferrumequinum

13

1998

Ďalšie významné druhy:

   

Myotis emarginatus

12

2015

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

17

1999

Hačavská jaskyňa
Okres: Košice - okolie; katastrálne územie: Hačava
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Barbastella barbastellus

60

2001

Rhinolophus ferrumequinum

21

2013

Rhinolophus hipposideros

38

2015

Myotis dasycneme

11

2006

Myotis bechsteinii

2

1997

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

21

2003

Myotis daubentonii

4

2002

Myotis blythii

4

2002

Plecotus auritus

3

2006

Eptesicus serotinus

2

2008

Myotis brandtii

2

2006

Eptesicus nilssonii

2

2008

Plecotus austriacus

1

2005

Myotis mystacinus

1

1996

Myotis emarginatus

1

1994

Harmanecká jaskyňa Izbica
Okres: Banská Bystrica; katastrálne územie: Dolný Harmanec
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Myotis emarginatus

20

2009

Ďalšie významné druhy:

   

Rhinolophus hipposideros

24

2015

Rhinolophus ferrumequinum

1

2015

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis/blythii

1561

2010

Pipistrellus pipistrellus

42

2009

Myotis daubentonii

12

2000

Haska 3
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Bôrka
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

11

2013

Rhinolophus ferrumequinum

1

2005

Myotis dasycneme

3

2009

Myotis emarginatus

2

2008

Myotis bechsteinii

1

2008

Barbastella barbastellus

9

2015

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

627

2000

Myotis blythii

330

2003

Myotis daubentonii

2

1999

Myotis mystacinus

1

2005

Myotis brandtii

2

2000

Myotis nattereri

1

2008

Haviareň
Okres: Malacky; katastrálne územie: Sološnica
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Myotis myotis

148

1998

Rhinolophus hipposideros

65

2013

Barbastella barbastellus

44

2001

Myotis dasycneme

3

2008

Myotis bechsteinii

3

2004

Ostatné druhy:

   

Myotis mystacinus/brandtii

36

2003

Plecotus auritus

21

2003

Myotis daubentonii

19

2002

Myotis nattereri

12

2002

Plecotus austriacus

9

2007

Hrušovská jaskyňa
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Jablonov nad Turňou
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus euryale

44

2009

Rhinolophus ferrumequinum

23

1999

Rhinolophus hipposideros

9

2006

Barbastella barbastellus

1

2006

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

1

1999

Jaskyňa netopierov (synonymum: Teľacia jaskyňa)
Okres: Rimavská Sobota; katastrálne územie: Tisovec
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

1553

2017

Ďalšie významné druhy:

   

Rhinolophus ferrumequinum

1

2017

Barbastella barbastellus

2

2018

Jasovská jaskyňa
Okres: Košice - okolie; katastrálne územie: Jasov
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus euryale

400 [24]

2005 [2015]

Rhinolophus ferrumequinum

355 [155]

2004 [2015]

Rhinolophus hipposideros

254 [96]

2006 [2015]

Myotis emarginatus

108

2000

Barbastella barbastellus

12

1997

Myotis dasycnee

9

2001

Ostatné druhy:

   

Plecotus austriacus

11

1997

Myotis daubentonii

9

1999

Eptesicus serotinus

6

1996

Jelšava štôlňa Marta
Okres: Revúca; katastrálne územie: Jelšava
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: celoročne
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Využívanie

Max.

Rok

Miniopterus schreibersii

zimovanie

8000

2020

Barbastella barbastellus

zimovanie

24

2013

Rhinolophus euryale

prechodný výskyt

300

2019

Rhinolophus hipposideros

zimovanie

9

2013

Myotis myotis

zimovanie

5

2013

Rhinolophus ferrumequinum

zimovanie

1

2013

Ostatné druhy:

     

Plecotus auritus

zimovanie

1

2013

Plecotus austriacus

zimovanie

1

2013

Kamenná pivnica
Okres: Košice - okolie; katastrálne územie: Jasov
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus ferrumequinum

35

2005

Rhinolophus hipposideros

28

2008

Myotis emarginatus

8

2002

Barbastella barbastellus

6

2008

Myotis dasycneme

2

2003

Ostatné druhy:

   

Myotis daubentonii

2

2006

Eptesicus serotinus

1

2002

Myotis brandtii

1

2006

Myotis mystacinus

1

2006

Myotis myotis

6

2008

Kašov – pivnica
Okres: Trebišov; katastrálne územie: Kašov
Typ podzemného priestoru: budova/pivnica; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Myotis emarginatus

22

1998

Rhinolophus ferrumequinum

14

1994

Klenová
Okres: Piešťany; katastrálne územie: Dolný Lopašov
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh; Rhinolophus hipposideros, max. 275 (2013)
Kostolík
Okres: Rimavská Sobota; katastrálne územie: Tisovec
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

165

2015

Ďalšie významné druhy:

   

Myotis emarginatus

1

2015

Kováčov
Okres: Nové Zámky; katastrálne územie: Kamenica nad Hronom
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh

Druh

Max.

Rok

Barbastella barbastellus

122 [6]

1999 [2015]

Ďalšie významné druhy:

   

Rhinolophus hipposideros

12

2015

Rhinolophus ferrumequinum

1

2015

Myotis dasycneme

1

2015

Krásnohorská jaskyňa
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Krásnohorská Dlhá Lúka
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

89

2012

Rhinolophus ferrumequinum

45

2013

Rhinolophus euryale

15

2013

Ostatné druhy:

   

Myotis daubentonii

2

2013

Krulova baňa
Okres: Košice - okolie; katastrálne územie: Hačava
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Barbastella barbastellus

100

2002

Myotis dasycneme

1

2008

Rhinolophus ferrumequinum

1

2002

Rhinolophus hipposideros

1

2015

Ostatné druhy:

   

Myotis daubentonii

2

2002

Plecotus auritus

1

2010

Eptesicus serotinus

1

2008

Myotis myotis

4

2010

Ľadová jaskyňa na Dreveníku
Okres: Levoča; katastrálne územie: Spišské Podhradie
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Barbastella barbastellus

22

2007

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

257

2005

Myotis blythii

11

2005

Myotis mystacinus/brandtii

5

2005

Lavička
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Silická Brezová
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

123

2006

Rhinolophus ferrumequinum

36

2005

Myotis emarginatus

16

2005

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

32

2006

Myotis blythii

1

2005

Myotis daubentonii

6

2006

Libanka
Okres: Prešov; katastrálne územie: Červenica
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

3876

2020

Rhinolophus ferrumequinum

143

2020

Barbastella barbastellus

560

2000

Myotis emarginatus

603

2020

Myotis dasycneme

6

1995

Ďalšie významné druhy:

   

Myotis bechsteinii

2

2020

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

618

2000

Licince
Okres: Revúca; katastrálne územie: Držkovce
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh; Rhinolophus euryale, max. 20 (1997)
Liskovská jaskyňa
Okres: Ružomberok; katastrálne územie: Lisková
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: celoročne
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Využívanie

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

zimovanie

17

1999

Ostatné druhy:

     

Myotis daubentonii

reprodukcia

230

2007

Myotis myotis

zimovanie

52

1994

Myotis blythii

zimovanie

1

2006

Plecotus austriacus

zimovanie

3

1994

Malá Šimonka
Okres: Prešov; katastrálne územie: Zlatá Baňa
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Myotis emarginatus

1050

2020

Rhinolophus hipposideros

722

2020

Barbastella barbastellus

51 [7]

2001 [2020]

Myotis dasycneme

5

2020

Ďalšie významné druhy:

   

Myotis bechsteinii

2

2020

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

366

1996

Marciho jaskyňa
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Bôrka
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Myotis emarginatus

23

2013

Rhinolophus hipposideros

14

2013

Rhinolophus ferrumequinum

11

2001

Myotis dasycneme

10

2003

Barbastella barbastellus

3

2000

Myotis bechsteinii

1

2004

Ostatné druhy:

   

Myotis daubentonii

5

2005

Myotis myotis

13

1997

Myotis blythii

2

2000

Pipistrellus pipistrellus

2

1992

Myotis mystacinus

1

2008

Myotis nattereri

1

2008

Plecotus auritus

1

2006

Eptesicus nilssonii

1

1988

Márnica
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Hrhov
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus ferrumequinum

41

2004

Rhinolophus hipposideros

19

2010

Barbastella barbastellus

13

2004

Myotis dasycneme

4

2006

Myotis emarginatus

2

2008

Ostatné druhy:

   

Eptesicus serotinus

4

2003

Myotis daubentonii

3

2003

Myotis nattereri

2

2009

Plecotus auritus

1

2004

Myotis blythii

16

2009

Myotis myotis

15

2003

Martincová č. 25
Okres: Revúca; katastrálne územie: Muráň
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Barbastella barbastellus

23

1994

Rhinolophus hipposideros

15

2015

Myotis dasycneme

3

1995

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

472

2009

Medené Hámre
Okres: Malacky; katastrálne územie: Borinka
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh; Pipistrellus pipistrellus, max. 378 (2013)
Medvedia jaskyňa
Okres: Spišská Nová Ves; katastrálne územie: Letanovce
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

143

2003

Rhinolophus ferrumequinum

16

2011

Myotis emarginatus

28

2011

Myotis dasycneme

3

2002

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

117

2003

Eptesicus serotinus

2

2005

Michňová
Okres: Rimavská Sobota; katastrálne územie: Tisovec
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

291

2007

Myotis emarginatus

40

2015

Ďalšie významné druhy:

   

Rhinolophus ferrumequinum

3

2020

Milada
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Silická Brezová
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

122

2001

Rhinolophus ferrumequinum

75

2004

Rhinolophus euryale

39

1999

Myotis dasycneme

4

2000

Ostatné druhy:

   

Myotis daubentonii

5

1996

Moldavská jaskyňa
Okres: Košice - okolie; katastrálne územie: Moldava nad Bodvou
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

55

2006

Rhinolophus ferrumequinum

12

2003

Ostatné druhy:

   

Plecotus austriacus

14

2002

Myotis daubentonii

3

2003

Nižná Slaná
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Nižná Slaná
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: celoročne
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Využívanie

Max.

Rok

Miniopterus schreibersii

reprodukcia

100

2013

Rhinolophus euryale

reprodukcia

100

2013

Rhinolophus hipposideros

zimovanie

100

2013

Rhinolophus ferrumequinum

zimovanie

1

2013

Ochtiná – Dúbrava
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Ochtiná
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

273 [65]

2008 [2015]

Rhinolophus ferrumequinum

3

2008

Barbastella barbastellus

5

2002

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

10

2002

Myotis daubentonii

2

2005

Plecotus austriacus

1

2008

Okno
Okres: Liptovský Mikuláš; katastrálne územie: Demänovská Dolina
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Barbastella barbastellus

8

2005

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

25

2011

Myotis mystacinus/brandtii

13

2013

Eptesicus nilssonii

12

2001

Okrajová priepasť
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Bôrka
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

38

2015

Rhinolophus ferrumequinum

4

2015

Myotis dasycneme

6

2009

Barbastella barbastellus

2

2002

Myotis bechsteinii

1

2005

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

34

2009

Myotis blythii

285

2015

Myotis nattereri

4

2004

Myotis daubentonii

3

2004

Eptesicus serotinus

1

2002

Myotis mystacinus/brandtii

2

2015

Pivnica pod Baranom
Okres: Vranov nad Topľou; katastrálne územie: Zámutov
Typ podzemného priestoru: budova/pivnica; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh; Rhinolophus hipposideros, max. 162 (2005)
Plavecká jaskyňa
Okres: Malacky; katastrálne územie: Plavecké Podhradie
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: celoročne
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Využívanie

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

zimovanie

185

2002

Ostatné druhy:

     

Myotis myotis

reprodukcia

650

1998

Povalová jaskyňa
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Hrhov
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Ostatné druhy

Max.

Rok

Pipistrellus pipistrellus

50

2007

Eptesicus serotinus

2

2007

Vespertilio murinus

1

2007

Priepasť Čertova diera
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Bôrka
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Miniopterus schreibersii

5000

1998

Rhinolophus ferrumequinum

168

2004

Rhinolophus hipposideros

56

2008

Rhinolophus euryale

33

2010

Myotis emarginatus

5

2009

Myotis dasycneme

2

2006

Barbastella barbastellus

2

2008

Myotis bechsteinii

1

2003

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

57

2006

Myotis blythii

26

2009

Pipistrellus pipistrellus

50

2004

Myotis daubentonii

2

2006

Eptesicus serotinus

2

2003

Plecotus austriacus

1

2004

Myotis mystacinus

1

2008

Pružinská jaskyňa
Okres: Považská Bystrica; katastrálne územie: Pružina
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

146

2015

Barbastella barbastellus

8

2013

Ďalšie významné druhy:

   

Rhinolophus ferrumequinum

1

2015

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

146

1996

Pustá jaskyňa
Okres: Liptovský Mikuláš; katastrálne územie: Demänovská Dolina
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

65

2011

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis/blythii

110

2011

Myotis mystacinus/brandtii

11

2011

Rákoš - baňa
Okres: Revúca; katastrálne územie: Rákoš
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov; druhé najväčšie zimovisko R. hipposideros na Slovensku

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

631

2013

Rhinolophus euryale

10

2013

Rhinolophus ferrumequinum

1

2013

Barbastella barbastellus

1

2013

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

6

2013

Rákoš 1
Okres: Revúca; katastrálne územie: Rákoš
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: celoročne
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Využívanie

Max.

Rok

Miniopterus schreibersii

zimovanie

3500

2013

Rhinolophus euryale

prechodný výskyt

100

2013

Rhinolophus hipposideros

zimovanie

38

2013

Rhinolophus ferrumequinum

zimovanie

1

2013

Barbastella barbastellus

zimovanie

1

2013

Myotis bechsteinii

zimovanie

1

2013

Ostatné druhy:

     

Myotis daubentonii

zimovanie

2

2013

Eptesicus serotinus

zimovanie

1

2013

Myotis myotis

zimovanie

1

2013

Myotis nattereri

zimovanie

1

2013

Plecotus austriacus

zimovanie

1

2013

Rákoš 2
Okres: Revúca; katastrálne územie: Rákoš
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: celoročne
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Využívanie

Max.

Rok

Miniopterus schreibersii

zimovanie

3500

2013

Rhinolophus euryale

prechodný výskyt

100

2013

Rhinolophus hipposideros

zimovanie

14

2013

Rhinolophus ferrumequinum

zimovanie

1

2013

Barbastella barbastellus

zimovanie

1

2013

Ostatné druhy:

     

Myotis myotis

zimovanie

1

2013

Roštúnska priepasť
Okres: Malacky; katastrálne územie: Sološnica
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

100

2000

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

50

2000

Myotis mystacinus/brandtii

20

2000

Schöpfer
Okres: Žarnovica; katastrálne územie: Dolné Hámre
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

208

2013

Rhinolophus ferrumequinum

153

2001

Slavošovský tunel
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Slavošovce
Typ podzemného priestoru: tunel; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh; Barbastella barbastellus, max. 519 (2013)
Štôlňa nad Hačavou 2
Okres: Košice - okolie; katastrálne územie: Hačava
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh; Myotis dasycneme, max. 5 (2003)
Stratenská jaskyňa
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Dobšiná
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

144

2001

Myotis emarginatus

14

2001

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

263

2001

Myotis brandtii

32

2013

Myotis daubentonii

6

1996

Eptesicus serotinus

5

2013

Myotis nattereri

4

2001

Suchá jaskyňa
Okres: Liptovský Mikuláš; katastrálne územie: Demänovská Dolina
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Barbastella barbastellus

11

2006

Ostatné druhy:

   

Myotis mystacinus/brandtii

152

2015

Myotis myotis/blythii

41

2015

Eptesicus nilssonii

22

2001

Vajarská I II
Okres: Malacky; katastrálne územie: Rohožník
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh; Rhinolophus hipposideros, max. 234 (2013)
Veľká Bikfa
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Jovice
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

1189

2015

Rhinolophus ferrumequinum

9

2015

Barbastella barbastellus

9

2007

Myotis emarginatus

9

2013

Myotis dasycneme

3

2013

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

51

2004

Myotis blythii

3

2007

Myotis daubentonii

7

2004

Plecotus austriacus

2

2004

Myotis mystacinus

1

2007

Myotis nattereri

1

2009

Veľká Drienčanská jaskyňa
Okres: Rimavská Sobota; katastrálne územie: Drienčany
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: Reprodukcia
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh

Druh

Využívanie

Max.

Rok

Rhinolophus euryale

reprodukcia

640

2015

Ďalšie významné druhy:

     

Rhinolophus hipposideros

zimovanie

6

2015

Barbastella barbastellus

zimovanie

1

2013

Miniopterus schreibersii

reprodukcia

600

2013

Veľká ružínska jaskyňa
Okres: Košice - okolie; katastrálne územie: Košická Belá
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Barbastella barbastellus

16

2009

Myotis dasycneme

2

2001

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

14

2008

Myotis blythii

2

2000

Plecotus auritus

6

1999

Myotis daubentonii

3

2008

Eptesicus serotinus

2

1997

Veterná priepasť
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Drnava
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

71

2009

Rhinolophus ferrumequinum

14

2004

Barbastella barbastellus

11

2009

Myotis emarginatus

1

1999

Myotis dasycneme

1

2009

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

69

2009

Myotis blythii

119

2009

Myotis daubentonii

2

2009

Plecotus austriacus

1

2004

Plecotus auritus

1

2004

Myotis mystacinus

1

2009

Zámutov 1
Okres: Prešov; katastrálne územie: Zlatá Baňa
Typ podzemného priestoru: baňa alebo lom; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre jednotlivý druh

Druh

Max.

Rok

Barbastella barbastellus

67 [12]

1998 [2015]

Ďalšie významné druhy:

   

Rhinolophus hipposideros

5

2013

Rhinolophus ferrumequinum

2

2013

Zbojnícka jaskyňa
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Silica
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Ostatné druhy:

Max.

Rok

Eptesicus serotinus

182

1998

Pipistrellus pipistrellus

31

2004

Nyctalus noctula

12

2002

Zlá diera
Okres: Prešov; katastrálne územie: Lipovce
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Myotis emarginatus

138

2015

Rhinolophus hipposideros

35

2013

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

20

2013

Zvonica
Okres: Rožňava; katastrálne územie: Plešivec
Typ podzemného priestoru: jaskyňa; využívanie netopiermi: zimovisko
Odôvodnenie zaradenia:
Kategória: lokalita významná pre viac druhov

Druh

Max.

Rok

Rhinolophus hipposideros

402 [194]

2010 [2015]

Rhinolophus ferrumequinum

25 [7]

2003 [2015]

Barbastella barbastellus

106 [41]

2009 [2013]

Myotis emarginatus

14 [1]

2010 [2015]

Myotis dasycneme

1

2009

Ostatné druhy:

   

Myotis myotis

69 [6]

2009 [2015]

Myotis blythii

29

2007

Eptesicus serotinus

2

2009

Myotis daubentonii

1

2010

Myotis nattereri

1

2010

Plecotus auritus

1

2010

Plecotus austriacus

1

2010