hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Autorizované osoby

Zoznam autorizovaných osôb  (PDF, 450 kB)

Informácie k podávaniu žiadosti  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len ,,ministerstvo“) zverejňuje informáciu k ustanoveniu § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súvislosti s udeľovaním osvedčenia autorizovanej osobe, ktorá bude oprávnená vyhotovovať primerané hodnotenie vplyvov plánov alebo projektov na územie európskej sústavy chránených území Natura 2000 (ďalej len ,,primerané hodnotenie“) a návrh kompenzačných opatrení.

Podrobnosti o vydaní osvedčenia, odbornej spôsobilosti, odbornej príprave a skúške odbornej spôsobilosti autorizovanej osoby ustanovuje § 21 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vyhláška č. 170/2021 Z. z.“). Predmetné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. a vyhlášky č. 170/2021 Z. z. nadobudnú účinnosť 1. septembra 2021.

Autorizáciu podľa § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. môže získať fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné požiadavky:

Žiadatelia si môžu podať písomnú žiadosť o vydanie osvedčenia podľa § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. (ďalej len ,,žiadosť“) na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľ. Štúra č. 35/1, 812 35 Bratislava. Podanie žiadosti o vydanie osvedčenie je podľa položky č. 161g Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, spoplatnené sumou 100 eur. Vzor žiadosti, ktorý obsahuje všetky potrebné náležitosti, je zverejnený na linku:

Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia podľa § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (DOCX, 46 kB)

Skúška odbornej spôsobilosti autorizovanej osoby sa uskutoční po vyhodnotení doručených žiadostí a absolvovaní odbornej prípravy žiadateľov. Odbornú prípravu bude zabezpečovať Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Po absolvovaní odbornej prípravy budú žiadatelia pozvaní na skúšku odbornej spôsobilosti, ktorá sa uskutoční pred komisiou zriadenou Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

skúšobný poriadok pre skúšku odbornej spôsobilosti (PDF, 293 kB)