hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy

Materiál, ktorý navrhuje úpravu hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“, bol schválený uznesením vlády SR č. 508 dňa 14. 10. 2019. Cieľom materiálu bolo po dvanástich rokoch konečne a úspešne uzatvoriť problematiku nedostatočnej ochrany tejto vzácnej lokality. Práve presné zadefinovanie hraníc Karpatských bukových pralesov a ich zachovanie pre ďalšie generácie je totiž jednou z hlavných priorít Ministerstva životného prostredia SR (ďalej „ministerstvo“).

Nedoriešená otázka nedostatočne chráneného vzácneho územia má počiatky už v samotnom zápise slovenských komponentov lokality na Zoznam svetového dedičstva v roku 2007. Problematickým bol už samotný nominačný projekt predložený v roku 2007. V projekte sa totiž uvádzali dve odlišné rozlohy územia. Kým v texte sa uvádzalo 5,7 tisíc hektára, v mapovej časti bolo zakreslených len 3,5 tisíc hektára. Práve nejasné vymedzenie územia tak komplikovalo aj zaistenie adekvátnej ochrany.

Ministerstvo, v úzkej spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, a po konštruktívnych diskusiách s rezortami pôdohospodárstva a obrany, ako aj s verejnosťou, našlo dohodu úpravy hraníc predmetnej lokality UNESCO na vyše cca 4280 hektároch prísneho bezzásahového územia, ktoré bude tvoriť jadrovú zónu lokality UNESCO. Ďalej, striktná nárazníková zóna, teda ochranné pásmo, kde nebude možné vykonávať výruby, bude mať výmeru ďalších zhruba 1700 hektárov. Ďalej, širšia nárazníková zóna , kde sa bude môcť hospodáriť len v obmedzenej forme v súlade s princípmi prírode blízkeho spôsobu obhospodarovania a dohodnutými kritériami pre tieto územia lokality bukových pralesov UNESCO, vo výmere vyše 13 380 hektárov.

V januári 2020 bol podaný návrh na úpravu hraníc predmetnej lokality UNESCO v rámci spoločnej nominácie 10-tich kandidátskych krajín Európy (Bosna a Hercegovina, Česká republika, Čierna hora, Poľsko, Francúzsko, Slovensko, Srbsko, Severné Macedónsko, Švajčiarsko a Taliansko) na schválenie Centru svetového dedičstva UNESCO. Súčasťou tejto spoločnej nominácie je aj predmetný návrh Slovenska na úpravu hraníc slovenskej časti predmetnej lokality s cieľom odstrániť 12 rokov trvajúce nedostatky pôvodného nominačného projektu SR z roku 2007. Centrum svetového dedičstva informovalo ministerstvo listom z februára 2020 o postúpení tohto nominačného projektu na expertné posúdenie IUCN (Medzinárodná únia pre ochranu prírody).

Nižšie uvádzame navrhované mapové vymedzenie hraníc slovenskej časti predmetnej lokality UNESCO tak, ako bolo podané v rámci spoločného nominačného projektu na schválenie Centru svetového dedičstva UNESCO. Na tomto odkaze (PDF, 2,49 MB) je možné mapu zobraziť v samostatnom okne a stiahnuť.

Mapové vymedzenie hraníc slovenskej časti predmetnej lokality