Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácia o prerokovaniach dokumentácie ochrany prírody

Oznámenia o prerokovaní návrhov programov starostlivosti o chránené vtáčie územia: