hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

Dohovor o mokradiach

 

Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (skrátene označovaný ako Dohovor o mokradiach alebo Ramsarský dohovor) je jedným z najvýznamnejších medzinárodných dohovorov v oblasti ochrany prírody a zároveň je jediným dohovorom chrániacim určitý druh biotopu - mokrade. Zahŕňa mokrade v širokom chápaní - rieky a jazerá, podzemné pramene, močiare, zaplavované lúky, rašeliniská, oázy, delty, mangrovníkové a lužné lesy, koralové útesy a všetky mokrade vytvorené ľudskou činnosťou, ako sú rybníky, ryžové polia, vodné nádrže a soľné polia. V článku I Dohovoru o mokradiach je zavedená definícia mokradí uplatňovaná v zmluvných stranách dohovoru vrátane Slovenska:

 

„mokrade sú územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prirodzenými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi, sladkými, brakickými alebo slanými, vrátane územia s morskou vodou, ktorej hĺbka pri odlive nepresahuje 6 metrov“.

Základnú definíciu mokradí v právnom systéme Slovenskej republiky ustanovuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dohovor o mokradiach bol podpísaný 2. februára 1971 v meste Ramsar (Irán) a do platnosti vstúpil v roku 1975. Slovenská republika pristúpila k dohovoru 2. júla 1990 ešte ako súčasť Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Dohovor o mokradiach bol prvým medzinárodným dohovorom na ochranu prírody, ktorý Slovenská republika podpísala. Dohovor má v súčasnosti už 171 zmluvných strán (stav k 15. aprílu 2020).

Orgánmi Dohovoru o mokradiach sú:

  1. Zasadnutie Konferencie zmluvných strán
  2. Stály výbor
  3. Vedecký a odborný hodnotiaci panel
  4. Sekretariát

Ilustračná foto jazera

Hlavným cieľom Dohovoru o mokradiach je ochrana a rozumené využívanie všetkých mokradí a zdrojov, ktoré poskytujú, prostredníctvom lokálnych a vnútroštátnych opatrení a medzinárodnej spolupráce ako príspevok k dosiahnutiu udržateľného rozvoja na celom svete.

Hlavným záväzkom zmluvných strán Dohovoru o mokradiach je zaradenie aspoň jednej mokrade do Zoznamu mokradí medzinárodného významu (tzv. List of Wetlands of International Importance), ktorý vedie Sekretariát Dohovoru. Do zoznamu sú zaraďované mokrade, ktoré spĺňajú medzinárodné kritériá z hľadiska ekológie, botaniky, zoológie, limnológie alebo hydrológie. Slovenská republika má v zozname zapísaných 14 mokradí medzinárodného významu, ich mapa so zobrazením pôsobnosti jednotlivých organizačných útvarov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (JPG, 1 MB). Celkovo je do zoznamu zaradených 2389 mokradí s rozlohou 253 870 077 ha (stav k 15. apríl 2020). 

K ďalším záväzkom patrí najmä zabezpečenie rozumného využívania mokradí (synonymum udržateľného využívania) a integrácia ochrany mokradí do národných, regionálnych a miestnych koncepcií, stratégií a plánov kľúčových sektorov; zabezpečenie územnej ochrany významných mokradí, podporovať výskum a efektívny manažment mokradí a medzinárodná spolupráca.

V Slovenskej republike za implementáciu Dohovoru o mokradiach zodpovedná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, kontaktným miesto je odbor ochrany prírody. Funkciu poradného orgánu vykonáva Slovenský ramsarský výbor, ktorý je zložený zo zástupcov dotknutých rezortov, odborných, vedeckých a výskumných inštitúcií a mimovládnych organizácií, zameraných na výskum, ochranu, správu a rozumné využívanie mokradí. 
Základným strategickým dokumentom Slovenskej republiky na plnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach je program starostlivosti o mokrade a jeho akčné plány pre mokrade, ktoré sa vypracúvajú v trojročných intervaloch. Program starostlivosti o mokrade vychádza predovšetkým zo 4. strategického plánu Ramsarského dohovoru na roky 2016-2024 schváleného na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Ramsarského dohovoru.

V súčasnosti je platný Program starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024 (pdf, 962 kB)  a na jeho implementáciu Akčný plán pre mokrade na roky 2022 - 2024 (pdf, 869 kB) schválila vláda Slovenskej republiky 8. júna 2022. Akčný plán pre mokrade na roky 2022 - 2024 pozostáva zo 63 úloh, ktoré spolu prispievajú k plneniu cieľov, resp. 4 strategických zámerov (vrátane 1 operatívneho). Bol navrhnutý tak, aby významnou mierou prispel k zlepšeniu poznania mokradí, k ich ochrane i obnove, k múdremu a udržateľnému využívaniu a v neposlednom rade k zvyšovaniu povedomia verejnosti.

 

Národná správa o implementácii Ramsarského dohovoru:

 

Užitočné odkazy: