hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Bonnský dohovor

 logo CMS

 

Cieľom Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (tzv. Bonnský dohovor) je ochrana sťahovavých druhov živočíchov v celom rozsahu areálu ich rozšírenia, vrátane ich migračných trás, zimovísk a hniezdisk. Dohovor vstúpil do platnosti 1. novembra 1983, Slovenská republika je zmluvnou stranou dohovoru od 1. marca 1995.

Pod ochranou dohovoru sú zahrnuté viaceré druhy vtákov, cicavcov, rýb aj bezstavovcov. Jednotlivé druhy sú zaradené do 2 príloh. Do prílohy I sú zaradené ohrozené druhy a do prílohy II sú zaradené druhy s nepriaznivým stavom ochrany. Ohrozené druhy zaradené do prílohy I je zakázané loviť s výnimkou niekoľkých prípadov (napr. lov na vedecké účely).

Za účelom zlepšenia ochrany a manažmentu druhov zaradených do prílohy II sú v rámci Bonnského dohovoru vytvorené nástroje v podobe medzinárodných zmlúv – dohôd a memoránd o porozumení, ktorých cieľom je obnova alebo zachovanie priaznivého stavu ochrany druhu. V súčasnosti je to 7 dohôd a 19 memoránd o porozumení. Slovenská republika je zmluvnou stranou Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (AEWA) a Dohody o ochrane populácií európskych netopierov (EUROBATS) a zároveň signatárom dvoch memoránd o porozumení – Memoranda o porozumení pri ochrane a manažmente stredoeurópskej populácie dropa fúzatého (Otis tarda)Memoranda o porozumení o ochrane migrujúceho dravého vtáctva v Afrike a Eurázii.

Slovenská republika je v súčasnosti areálovým štátom 10 druhov vtákov zaradených do prílohy I: trsteniarik vodný (Acrocephalus paludicola), hus malá (Anser erythropus), orol hrubozobý (Aquila clanga), orol kráľovský (Aquila heliaca), chochlačka bielooká (Aythya nyroca), krakľa belasá (Coracias garrulus), sokol rároh (Falco cherrug), sokol kobcovitý (Falco vespertinus), orliak morský (Haliaeetus albicilla), a drop fúzatý (Otis tarda).

Súvisiace dokumenty:

Text Bonnského dohovoru (pdf, 237 kB)