hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Chránené stromy a ochrana drevín

Chránené stromy

Chránené stromy patria medzi chránené časti prírody a krajiny, majú mimoriadny kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný alebo estetický význam.

1. januára 2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorou prešla kompetencia vyhlasovania chránených stromov z vlády Slovenskej republiky na okresné úrady v sídle kraja (§ 49 tohto zákona). Tým sa vytvorili podmienky pre zavŕšenie procesu revízie chránených stromov a následnej aktualizácie údajov o stave chránených stromov. Revíziu vykonala Štátna ochranu prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v zmysle požiadavky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) v predchádzajúcich rokoch. ŠOP SR počas terénnej obhliadky posúdila stav jednotlivých stromov. Následne boli pre stromy, ktoré sú kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné, vrátane stromoradí, vypracované projekty ochrany chránených stromov, a to pre stromy nové, ale aj pre už vyhlásené chránené stromy (určené na tzv. prevyhlásenie). Zároveň boli pripravené zámery na zrušenie chránených stromov, u ktorých zanikol predmet ochrany (napr. z dôvodu, že došlo k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu stromu). Tento proces sa týkal celkovo 491 stromov a stromoradí (vrátane už vyhlásených 443 chránených stromov). MŽP SR pripravilo návrh vyhlášok, ktorými sa vyhlásia chránené stromy a ich ochranné pásma, resp. ktorými sa zruší ochrana chránených stromov.

Po ukončení všetkých krokov a prerokovaní zámerov na jednotlivých okresných úradoch bola vo Vestníku vlády Slovenskej republiky ako prvá publikovaná vyhláška Okresného úradu Trenčín č. 1/2020 z 25. septembra 2020, ktorá nadobudla účinnosť v novembri 2020 a zrušila sa ňou ochrana 6 chránených stromov. Následne v apríli 2021 nadobudla účinnosť vyhláška Okresného úradu Trenčín č. 141/2021 V. v. SR, ktorou bolo vyhlásených 42 chránených stromov a ich ochranných pásiem v Trenčianskom kraji.

Mapové zobrazenie chránených stromov je dostupné na stránke ŠOP SR v časti Chránené územia a chránené stromy na nasledovnom odkaze: http://www.sopsr.sk/web/?cl=115, resp. na stránke mapového portálu KIMS vo vrstve Chránené stromy na nasledovnom odkaze http://webgis.biomonitoring.sk. Zoznam chránených stromov je dostupný na stránke Enviroportal na nasledovnom odkaze: https://www.enviroportal.sk/stromy.

Ochrana drevín

Odborno-metodická príručka - praktické doporučenia pre obce pri rozhodovaní na úseku ochrany drevín - linka na materiál na internetovej stránke Štátnej ochrany prírody SR