hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Odpady a obaly

ŠKOLENIE NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V  ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 2024

 

Odborná príprava pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizované spracovateľské činnosti alebo osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti (§ 95 alebo 100 zákona č. 79/2015 o odpadoch) sa bude konať v marci 2024. V  prípade záujmu je potrebné bezodkladne zaslať žiadosť o odbornú prípravu a overenie (t. j. skúšku) príslušnej odbornej spôsobilosti poštou alebo do elektronickej schránky MŽP SR alebo e-mailom na dasa.uhliarova@enviro.gov.sk.

Náležitosti žiadosti sa nachádzajú v § 44 alebo 51 vyhlášky č. 371/2015. Záujemca musí spĺňať požiadavku na výšku vzdelania a dĺžku praxe podľa § 95 ods. 2 alebo § 100 ods. 3 zákona č. 79/2015 o odpadoch.

 

Nové povinnosti pri preprave druhotných palív na územie SR

V súvislosti so zmenou právnej úpravy v oblasti ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva upozorňujeme, že od 1. júla 2023 je možná cezhraničná preprava/dovoz DRUHOTNÝCH PALÍV [2 písm. s) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a § 84 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch] na územie Slovenskej republiky iba so súhlasným písomným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa čl. 28 nariadenia č. 1013/2006 o preprave odpadu.

Odosielateľ/vývozca druhotných palív je povinný pred vykonaním prepravy požiadať MŽP SR (notification@enviro.gov.sk) a príslušný orgán krajiny odoslania o uvedené písomné stanovisko.


Ex post hodnotenie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovných regulácií:

1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, konzultácie § 30 ods. 1

2. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, konzultácie 14 ods. 1 písm. h)

3. konzultácie § 77 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch

4. konzultácie § 77 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch

5. konzultácie § 73 zákona o odpadoch

6. konzultácie § 64 ods. 2 písm. g) § 65 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch

7. konzultácie § 30 ods. 1 § 52 ods. 11 § 54 ods. 3 zákona o odpadoch

8. konzultácie § 14 ods. 1 zákona o odpadoch § 2 ods. 1 vyhlášky o evidenčnej povinnosti_zverejnenie

Dňa 01.01.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý uvádza na trh výrobok, ktorý je vyhradeným výrobkom (elektrozariadenia, obaly, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky) podľa zákona o odpadoch, je povinný podať žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 30 ods. 1 pred uvedením vyhradeného výrobku na trh, pričom povinnosť uvedenú v § 30 ods. 2 až 4 a § 27 ods. 18 a 19 musí oznámiť ministerstvu.

Ak bol tento výrobca k 01. januáru 2016 registrovaný podľa vtedy platných právnych predpisov v registri vedenom ministerstvom, považuje sa za registrovaného v Registri výrobcov vyhradeného výrobku podľa zákona o odpadoch, pričom povinnosť uvedenú v § 30 ods. 2 až 4 a § 27 ods. 18 a 19 a povinnosť oznámiť ministerstvu splnomocneného zástupcu bol povinný splniť do 30. júna 2016.

Dovoľujeme si upozorniť, že ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhradené povinnosti individuálne, je potrebné mať ministerstvom udelenú autorizáciu na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.