domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Odpady a obaly

Predĺženie platnosti vybraných Osvedčení o odbornej spôsobilosti na autorizované spracovateľské činnosti

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z. a § 8 zákona č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov bolo konanie odbornej prípravy a následných skúšok pre oblasť odborných spôsobilostí v odpadovom hospodárstve odložené až do odvolania príkazu na zavedenie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nákazy spôsobenej vírusom 2019-nCoV.

Z uvedeného dôvodu sa predlžuje platnosť Osvedčení o odbornej spôsobilosti na autorizované spracovateľské činnosti vydaných v súlade s § 95 ods. 4 zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorým končí platnosť v mesiaci apríl 2020, až do dátumu konania najbližšieho overenia odbornej spôsobilosti (t. j. skúšky) podľa § 95 ods. 3 zákona č. 79/2015 o odpadoch. Táto skutočnosť bude uvedená v Registri odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ktorý je zverejnený na web portáli ministerstva.

Dotknuté odborne spôsobilé osoby môžu naďalej vykonávať svoju činnosť v plnom rozsahu (a teda nenastal dôvod na oznámenie zmeny dotknutých autorizácií na spracovateľskú činnosť v zmysle § 93 ods. 1 zákona č. 79/2015 o odpadoch).

Prípadné otázky adresujte na 

 


  

Dňa 01.01.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý uvádza na trh výrobok, ktorý je vyhradeným výrobkom (elektrozariadenia, obaly, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky) podľa zákona o odpadoch, je povinný podať žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 30 ods. 1 pred uvedením vyhradeného výrobku na trh, pričom povinnosť uvedenú v § 30 ods. 2 až 4 a § 27 ods. 18 a 19 musí oznámiť ministerstvu.

Ak bol tento výrobca k 01. januáru 2016 registrovaný podľa vtedy platných právnych predpisov v registri vedenom ministerstvom, považuje sa za registrovaného v Registri výrobcov vyhradeného výrobku podľa zákona o odpadoch, pričom povinnosť uvedenú v § 30 ods. 2 až 4 a § 27 ods. 18 a 19 a povinnosť oznámiť ministerstvu splnomocneného zástupcu bol povinný splniť do 30. júna 2016.

Dovoľujeme si upozorniť, že ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhradené povinnosti individuálne, je potrebné mať ministerstvom udelenú autorizáciu na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.