hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ďalšia dokumentácia k OP KŽP

Pri nastavovaní Operačného programu Kvalita životného prostredia - OP KŽP (schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 175 zo 16. apríla 2014) vyvstala naliehavá potreba využiť viac finančných prostriedkov na realizáciu ochranárskych opatrení pre ohrozené chránené druhy rastlín a živočíchov európskeho významu, biotopov európskeho významu, ako aj pre chránené územia, najmä územia sústavy Natura 2000 (chránené vtáčie územia a územia európskeho významu).

Ochranárske opatrenia sú podľa platnej legislatívy (§ 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) definované v dokumentácii ochrany prírody a krajiny. Túto tvoria predovšetkým tzv. dokumenty starostlivosti, teda programy starostlivosti alebo programy záchrany o chránené druhy alebo o chránené územia. Nakoľko v čase tvorby operačného programu bolo schválené iba malé množstvo dokumentov starostlivosti, bola v OP KŽP schválená možnosť realizácie ochranárskych opatrení na základe tzv. ďalšej dokumentácie. Táto je relevantná pre výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci špecifického cieľa 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000, aktivity A. Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy.

Tzv. ďalšiu dokumentáciu vyhotovuje odborne spôsobilá osoba podľa § 55 citovaného zákona len v prípade, že pre danú lokalitu nebola dosiaľ schválená dokumentácia ochrany prírody a krajiny.

Definícia a obsah ďalšej dokumentácie ochrany prírody a krajiny a postup pri jej príprave a schvaľovaní, ako aj a jeho 4 prílohy, boli schválené vo 2. februára 2017 na úrovni Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 

09. 06. 2022 NOVÉ!!!

Dňa 9. júna 2022 bola na úrovni Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky schválená aktualizácia materiálu z roku 2017 (Definícia a obsah ďalšej dokumentácie ochrany prírody a krajiny a postup pri jej príprave a schvaľovaní) v tomto znení:

V prípade otázok sa obráťte, prosím, na odbor ochrany prírody (, michaela.mocikova@enviro.gov.sk).