hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ďalšia dokumentácia k OP KŽP

Pri nastavovaní Operačného programu Kvalita životného prostredia - OP KŽP (schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 175 zo 16. apríla 2014) vyvstala naliehavá potreba využiť viac finančných prostriedkov na realizáciu ochranárskych opatrení pre ohrozené chránené druhy rastlín a živočíchov európskeho významu, biotopov európskeho významu, ako aj pre chránené územia, najmä územia sústavy Natura 2000 (chránené vtáčie územia a územia európskeho významu).

Ochranárske opatrenia sú podľa platnej legislatívy (§ 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) definované v dokumentácii ochrany prírody a krajiny. Túto tvoria tzv. dokumenty starostlivosti, teda programy starostlivosti alebo programy záchrany o chránené druhy alebo o chránené územia. Nakoľko v čase tvorby operačného programu bolo schválené iba malé množstvo dokumentov starostlivosti, bola v OP KŽP schválená možnosť realizácie ochranárskych opatrení na základe tzv. ďalšej dokumentácie. Táto je relevantná pre výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci špecifického cieľa 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000, aktivity A. Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy.

Tzv. "ďalšiu dokumentáciu" vyhotovuje odborne spôsobilá osoba podľa § 55 citovaného zákona len v prípade, že pre danú lokalitu nebola dosiaľ schválená dokumentácia ochrany prírody a krajiny.

Definícia a obsah ďalšej dokumentácie ochrany prírody a krajiny a jeho 4 prílohy boli schválené vo februári 2017 na úrovni Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

V prípade otázok sa obráťte, prosím, na odbor ochrany prírody (, ).

 

logo OPKZP vitaz