hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Apríl 2022

Úprava komunálneho odpadu sa na Spiši stáva realitou Linka v Hincovciach má prispieť k zníženiu množstva odpadu uloženého na skládkach

30.04.2022 Zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, ktoré v piatok odovzdali do prevádzky v obci Hincovce, má výrazne znížiť objem odpadu uloženého na skládke. Linka na spracovanie odpadu sa tak stane dôležitým prvkom odpadového hospodárstva spišských obcí. Projekt na vybudovanie zariadenia bol financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Riadiaci orgán operačného programu zastupoval na podujatí štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

Spomienka na tragickú smrť Róberta Remiáša spája vládnych politikov

29.04.2022 Dnes, 29. apríla 2022, si predseda vlády SR Eduard Heger, podpredseda parlamentu Gábor Grendel, minister životného prostredia Ján Budaj, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a matka zavraždeného Anna Remiášová, ale tiež ďalší ministri a občania pripomínajú 26 rokov od zavraždenia Róberta Remiáša. Pietnou spomienkou na mieste, kde bol Remiáš zavraždený, upozornili aj na fakt, že organizátori vraždy ani únosu neboli doteraz potrestaní.

Správca dnes oficiálne otvoril triediace centrum zálohového systému. Spoločným úsilím Slovákov sa vyzbieralo už 100 miliónov zálohovaných obalov

29.04.2022 Správca zálohového systému dnes za účasti ministra životného prostredia Jána Budaja oficiálne otvoril triediace centrum na spracovanie zálohovaných plastových fliaš a plechoviek pri obci Kočovce-Rakoľuby pri Novom Meste nad Váhom. Minister Ján Budaj pri tejto príležitosti informoval, že k dnešnému dňu sa spoločným úsilím Slovákov vrátilo už 100 miliónov zálohovaných plastových fliaš a plechoviek.

Envirorezort: Výsledná podoba zákonov o územnom plánovaní a výstavbe nevzdáva ochranu verejných záujmov

28.04.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj a rezort životného prostredia boli v prípravnom procese kritikmi pôvodného návrhu stavebnej legislatívy – zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pripravilo počas posledného pol roka v spolupráci s nezávislými expertami a najmä s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky pozmeňujúce návrhy, ktoré prispeli k zlepšeniu zákonov. Spoločným cieľom bolo, aby sa neoslabila obhajoba verejného záujmu. Ku tomu majú slúžiť aj nové kompetencie, ktoré získal envirorezort, resp. okresné úrady životného prostredia. Kľúčovým bodom bude, či sa podarí naplniť prísľuby, že popri novej špecializovanej štátnej správe zameranej na výstavbu vznikne aj špecializovaná štátna správa ochrany životného prostredia.

Rezortné organizácie MŽP riešia únik ropných látok zo švédskej lode v Gabčíkove

27.04.2022 Slovenský vodohospodársky podnik, Vodohospodárska výstavba, š.p., a Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sa aktívne zapájajú do riešenia situácie úniku ropných látok na Dunaji, ktorý spôsobila švédska loď. Pracovníci dispečingu Vodného diela Gabčíkovo dnes približne o 14-tej hodine spozorovali za loďou olejové škvrny. Dispečeri ihneď začali postupovať podľa havarijného plánu a oznámili to príslušným okresným úradom, SIŽP, Dopravný úrad a záchranné zložky.

Envirorezort po okrúhlom stole k zálohovaniu: nedostatky sa odstránia

27.04.2022 Ministerstvo životného prostredia (MŽP) má záujem dosiahnuť optimálne fungovanie systému zálohovania jednorazových nápojových obalov. Minister Ján Budaj preto v utorok zvolal „okrúhly stôl“ so Správcom zálohového systému a zástupcami výrobcov nápojov a obchodných prevádzok. Spoločne diskutovali o nedostatkoch pri nakladaní a zvoze vyzbieraných zálohovaných fliaš a plechoviek.

MŽP pomáha žiadateľom v prvej zelenej výzve Plánu obnovy a odolnosti SR

26.04.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) začína sériu informačných seminárov pre žiadateľov o financie z Plánu obnovy a odolnosti SR priamo v regiónoch národných parkov. Pre rozvoj mäkkého turizmu v národných parkoch Muránska planina a Poloniny je pripravených takmer 20 miliónov eur. Odborníci z envirorezortu navštívia región a osobne vysvetlia žiadateľom, ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti. Cieľom informačných seminárov je, aby žiadatelia splnili všetky potrebné náležitosti pre úspešné čerpanie miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Slovensko a Poľsko na ceste k spoločnému spravovaniu prírody

22.04.2022 Minister životného prostredia SR Ján Budaj sa dnes stretol so štátnym tajomníkom poľského ministerstva pre zmenu klímy a životného prostredia Adamom Guibourgé-Czetwertyńskim. Zástupcovia envirorezortov susediacich krajín konzultovali, akým spôsobom sa dá zjednotiť rozvoj prihraničných národných parkov. Minister Budaj navrhol poľským kolegom recipročné zastúpenie v radách slovenských národných parkov, ktoré susedia s poľskými národnými parkami.

Deň zeme: minister dozerá na štart čistenia odkaliska v Predajnej

21.04.2022 Toxické jamy v Predajnej na Horehroní čistia štátni vodohospodári. Obhliadku prác čistenia vody priamo na mieste skontroloval minister životného prostredia Ján Budaj. Stalo sa tak pri príležitosti pripomenutia si Dňa Zeme (22. apríl).

MŽP zvyšuje pomoc pri budovaní a rozširovaní zberných dvorov

21.04.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pokračuje v podpore projektov samospráv v oblasti zlepšovania stavu odpadového hospodárstva. MŽP v tejto súvislosti zvyšuje objem finančných prostriedkov na podporu projektov, zameraných na triedený zber komunálnych odpadov. Peniaze pôjdu predovšetkým do budovania nových a rozširovania kapacít existujúcich zberných dvorov, vrátane nákupu zariadení pre triedený zber tých zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, kam patrí napr. zelený alebo zelený biologicky rozložiteľný komunálneho odpad, kuchynský bioodpad z domácností, drobný stavebný odpad, či textil.

Deň zeme: Investujme svoj čas do našej planéty Prehľad aktivít envirorezortu počas Dňa zeme

21.04.2022 Medzinárodný Deň zeme upozorňuje na nezastaviteľné poškodzovanie životného prostredia. Odborníci, ale aj široká verejnosť hľadajú v tento deň riešenia, ako tomu zabrániť. Rezort životného prostredia v znamení tohtoročného motta „Investujme do našej planéty“ organizuje rôzne aktivity a vyzýva všetkých, aby sa do nich zapojili a našej planéte venovali čas, energiu a prácu. Minister životného prostredia Ján Budaj Deň zeme zaháji o dvadsaťštyri hodín skôr čistením toxických gudrónovýchjám v obci Predajná. Národné parky a rezortné organizácie pripravili pre verejnosť tiež množstvo enviroaktivít od interaktívnych prednášok cez tvorivé dielne až po čistenie prírody. Prinášame ich prehľad.

Minister Budaj: Správca posilní zvoz vyzbieraných zálohovaných fliaš

20.04.2022 Správca zálohového systému zavádza počas Veľkej noci mimoriadne zvozy vyzbieraných nápojových obalov. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) vníma obavy malých obchodov s uskladňovaním vyzbieraných zálohovaných fliaš. Minister životného prostredia Ján Budaj v tejto súvislosti zvolá za okrúhly stôl všetky dotknuté subjekty.

Medvede nie sú turistická atrakcia, apelujú ochranári

20.04.2022 Na sociálnych sieťach sa v poslednej dobe šíria videá, ktoré znázorňujú nebezpečné správanie sa turistov v lese. Fotenie medveďov a natáčanie videí nemusí mať vždy šťastný koniec. Prikrmovanie je navyše zakázané a medvedie jedince, ktoré kvôli tomu stratili svoju prirodzenú plachosť, čaká odchyt a usmrtenie.

Prvá zelená výzva ponúka projektom takmer 20 miliónov eur

14.04.2022 Predseda vlády Eduard Heger spoločne s ministrom životného prostredia Jánom Budajom dnes predstavili prvú zelenú výzvu Plánu obnovy a odolnosti SR. Vo výzvach je pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónov národných parkov Muránska planina a Poloniny vyčlenených vyše 19 miliónov eur. Tie podporia projekty, ktoré súvisia s rozvojom „mäkkého“ turizmu, aktivity v oblasti prírode blízkeho obhospodarovania lesa a zachovávanie kultúrnych hodnôt krajiny.

Minister Budaj: Prioritou je efektívne a transparentné odstraňovanie envirozáťaží

12.04.2022 Vládny kabinet dnes schválil Správu o plnení štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Zo správy vyplýva, že štát vynaložil vyše 130 mil. eur na riešenie envirozáťaží v období rokov 2016 až 2021. Štátny program sanácie envirozáťaží bol v poradí druhým programom pre danú problematiku na Slovensku.

MŽP v roku 2021 monitorovalo 21 lokalít zosuvov a svahových deformácií

12.04.2022 V dôsledku nepriaznivých klimatických pomerov narastá počet mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú životy, zdravie a majetok obyvateľov. Najväčšiu hrozbu predstavujú opakujúce sa havarijné zosuvy. Vyplýva to z Informácie o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia, ktorú dnes vzala na vedomie vláda SR. Dokument, ktorý pripravilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), poukazuje na možné prírodné ohrozenia a možnosti predchádzania týmto haváriám. Súčasťou monitoringu geologických faktorov životného prostredia je okrem zosuvov aj sledovanie a zisťovanie údajov o riečnych sedimentoch.

Organizácie envirorezortu vykonávajú záchranné práce v Nižnej Slanej

07.04.2022 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., už druhý deň realizuje záchranné práce kvôli nekontrolovaným únikom banských vôd do rieky Slaná. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) Michal Kiča, poslanec NR SR Vladimír Zajačik, prednosta Okresného úradu Rožňava Jaroslav Šíp a starosta obce Nižná Slaná Tibor Jerga priamo na mieste skontrolovali realizáciu opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu znečistených banských vôd do rieky Slaná.

Reformou nakladania so stavebným odpadom sa zvýši miera recyklácie

06.04.2022 Vláda SR dnes schválila reformu nakladania so stavebným odpadom v podobe novely zákona o odpadoch. Ide o ďalšiu reformu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Sr. Jej hlavným cieľom je predchádzať vzniku stavebného odpadu a dosiahnuť vyššiu mieru recyklácie, čo má viesť kzvýšeniu potenciálu obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu. Návrh novely predkladal minister životného prostredia Ján Budaj.

Koniec utajovaniu informácií o životnom prostredí

06.04.2022 Vládny kabinet dnes schválil dôležitý návrh novely geologického zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorý do budúcna zabráni utajovaniu záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, ale tiež záverečných správ z geologického prieskumu životného prostredia a záverečných správ zo sanácie envirozáťaží. Novú právnu úpravu musia ešte schváliť poslanci parlamentu.

Predstavenie nového riaditeľa Inštitútu environmentálnej politiky a jeho vízie rozvoja

06.04.2022 Počas živého prenosu vám Ján Dráb predstaví svoju víziu rozvoja a fungovania IEP. Počas prenosu bude možnosť položiť otázky. Živý prenos sa uskutoční 13. apríla naživo o 14:00 na Facebooku IEP.

Poznáme podmienky obnovy rodinných domov

05.04.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) zverejnilo scenár a kritériá postupu pri realizácii obnovy 30-tisíc rodinných domov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Samotná výzva bude vyhlásená v 3. štvrťroku 2022. Do konca roka potomuzatvorí SAŽP zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov. Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov budú špecifikované a záväzne stanovené vo vyhlásenej výzve.

Slovensko musí byť energeticky nezávislé

04.04.2022 Krvavá vojna na Ukrajine, ktorú spôsobila Ruská federácia, znásobila potrebu okamžite riešiť energetickú nezávislosť Slovenskej republiky od dodávok ropy a plynu z Ruskej federácie. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) kvôli tomu zriadilo stálu konferenciu Energeticky nezávislé Slovensko. Jej účastníkmi sú politici, environmentálni aktivisti, experti na energetickú bezpečnosť, odborníci na udržateľné a obnoviteľné zdroje energie či zástupcovia mimovládnych organizácií.

Národné parky začínajú slúžiť prírode, pomôžu aj rozvoju regiónov

01.04.2022 Reforma ochrany prírody prináša jednotnú správu štátnych pozemkov v národných parkov pod jednou strechou a dnes – 1. apríla 2022 sa stáva realitou. Deväť národných parkov zároveň získalo právnu subjektivitu. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Muránska planina, Národný park Malá Fatra, Národný park Veľká Fatra, Národný park Poloniny, Národný park Slovenský kras a Pieninský národný park. Reformné zmeny v ochrane prírody presadzuje Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pod vedením Jána Budaja.