hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Národné parky začínajú slúžiť prírode, pomôžu aj rozvoju regiónov

ilustračný obrázok

Reforma ochrany prírody prináša jednotnú správu štátnych pozemkov v národných parkov pod jednou strechou a dnes – 1. apríla 2022 sa stáva realitou. Deväť národných parkov zároveň získalo právnu subjektivitu. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Muránska planina, Národný park Malá Fatra, Národný park Veľká Fatra, Národný park Poloniny, Národný park Slovenský kras a Pieninský národný park. Reformné zmeny v ochrane prírody presadzuje Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pod vedením Jána Budaja.

Zásadne sa mení spôsob hospodárenia v národných parkoch – prioritou je zastaviť úbytok lesov, biodiverzity, podporovať udržateľné hospodárenie v lesoch národných parkov a menej zásahov. „Dnes je veľký deň na Slovensku pre ochranu prírody a pre všetky národné parky. Ochrana prírody sa stáva rovnako fungujúcou organizáciou ako všade inde v Európe a vo svete. Odstraňujeme anomáliu, kde boli proti sebe, častokrát nezmyselne, postavení lesníci a ochranári na pôde národného parku. Národný park má slúžiť prírode a ľuďom,“ zdôraznil štátny tajomník MŽP Juraj Smatana.

Dnešným dňom správy začínajú spravovať štátne pozemky v národných parkoch a s tým súvisiaci hnuteľný i nehnuteľný majetok, lesníkov a ďalších zamestnancov, ktorí prešli v rámci delimitácie z organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod rezort životného prostredia.

„Nebol to ľahký proces. Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali a intenzívne pracovali na procese delimitácie. Vytvorenie integrovanej správy národných parkov je nevyhnutným predpokladom na pozdvihnutie socio-ekonomického rozvoja regiónov, ktoré môžu mať omnoho lepšie príjmy a predpoklady na rozvoj práve vďaka prírode blízkemu turizmu,“ podčiarkol štátny tajomník Michal Kiča.

MŽP a predovšetkým samotné správy národných parkov, počítajú so všetkými lesníkmi, ktorých úloha je pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov v národných parkoch kľúčová. Dohromady sa prevod dotkne takmer 90-tisíc hektárov lesných pozemkov a 206 lesníkov – z toho 134 lesníkov Štátnych lesov TANAPu a 72 lesníkov štátneho podniku Lesy SR a Lesopoľnohospodárskeho podniku Ulič. „Lesníci, ktorí prešli pod správy národných parkov, budú vykonávať svoju prácu ako doteraz, niektorí sa pretransformujú, alebo budú mať združené pozície. Potrebujeme množstvo odborných pracovníkov. Veríme, že dokážu vykonávať manažment území v národných parkoch,“ dodal Michal Kiča.

Ďalšie štátne pozemky na území národných parkov v 3. stupni ochrany sa presunú pod správu národných parkov po prijatí zonácie. Rezort životného prostredia v tejto súvislosti pripravuje zonácie národných parkov, aby mohli byť čo najskôr prezentované a akceptované miestnym obyvateľstvom a schválené vládou SR.

Na štartovacej čiare je tiež rozvoj cestovného ruchu so zameraním sa na mäkké formy turizmu. Práve v tejto oblasti rastie dopyt a príjmy vo fungujúcich národných parkoch niekoľkonásobne prevyšujú príjmy z hospodárskych aktivít.

Do 3 mesiacov od zriadenia správy parku bude pri správach národných parkov zriadený poradný, odborný, konzultačný a iniciačný orgán – Rada národného parku. Zastúpenie v rade budú mať samosprávy, miestni podnikatelia, vedci a ďalší zástupcovia odbornej verejnosti, či záujmové združenia, pôsobiace na území národných parkov.

„Sme na začiatku dlhej cesty, ktorá pomôže slovenskej prírode a ľuďom v regiónoch. Dnes sa uskutočnili všetky formálne zmeny. Našou snahou bude zlepšiť národné parky, ich vnímanie medzi verejnosťou a nastaviť fungovanie tak, aby sa podporovalo základné poslanie – ochraňovanie prírody a krajiny, ale zároveň umožniť ľuďom prírodu zažiť,“ vysvetlil riaditeľ odboru správy národných parkov MŽP Matej Dobšovič.

Premena národných parkov na životaschopné organizácie sa udiala na základe novely zákona o ochrane prírody a krajiny, schválenej poslancami parlamentu v decembri 2021. Dnešným dňom končí delenie na lesníkov a ochranárov. V mnohých krajinách sú fungujúce národné parky s vlastnou právnou subjektivitou úplnou samozrejmosťou. Zachovanie prírodného bohatstva a ekosystémov má absolútnu prioritu pred ťažbou dreva, či inými hospodárskymi aktivitami. „Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou historického okamžiku, keď sa konečne stiera problém, ktorý sme prevzali spred roka 1989 a okolité krajiny ho už dávno vyriešili,“ uzavrel generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Dušan Karaska.