hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP v roku 2021 monitorovalo 21 lokalít zosuvov a svahových deformácií

ilustračný obrázok

V dôsledku nepriaznivých klimatických pomerov narastá počet mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú životy, zdravie a majetok obyvateľov. Najväčšiu hrozbu predstavujú opakujúce sa havarijné zosuvy. Vyplýva to z Informácie o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia, ktorú dnes vzala na vedomie vláda SR. Dokument, ktorý pripravilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), poukazuje na možné prírodné ohrozenia a možnosti predchádzania týmto haváriám. Súčasťou monitoringu geologických faktorov životného prostredia je okrem zosuvov aj sledovanie a zisťovanie údajov o riečnych sedimentoch.

V poslednom desaťročí sa na Slovensku vyskytlo viac ako 700 zosuvov. V mnohých prípadoch priamo ohrozovali životy a majetok obyvateľov a vyžiadali si vyhlásenie mimoriadnej situácie.Najvýznamnejšiu pohybovú aktivitu zaznamenali geológovia v Handlovej, na Morovnianskom sídlisku v oblasti Jánošíkovej cesty a nad Hodrušským jazerom. Obec Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica vyhlásila vo februári 2021 mimoriadnu situáciu kvôli zosuvu svahu nad miestnou cestou. Vďaka účinným zabezpečovacím záchranným prácam bolo zabezpečené zachytávanie a odvádzanie povrchových a podzemných vôd. Geológovia svah zabezpečili kotvenými oceľovými konštrukciami, v území bola tiež doplnená sieť monitorovacích zariadení.

„Dôsledný monitoring nebezpečných lokalít a prijímanie včasných opatrení pomáha predchádzať mimoriadnym udalostiam, chrániť životy a zdravie ľudí a predchádzať škodám na majetku. V monitorovaní geologických rizík je nevyhnutné pokračovať,“ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj.
Geológovia z ŠGÚDŠ vykonali obhliadku 14 nových, resp. reaktivovaných svahových deformácií. Niektoré lokality budú navrhnuté do aktualizovaných zoznamov dokumentu „Program prevencie zosuvných rizík - aktualizácia“.

Z materiálu ďalej vyplýva, že obyvatelia na Slovensku mohli v roku 2020 pozorovať 7 zemetrasení, z ktorých 4 zemetrasenia mali epicentrum na Slovensku. Pri Handlovej (28. 1. 2021), pri Komárne (29. 8. 2021), na Záhorí (6. 10. 2021) a na Horehroní (13. 10. 2021). Ďalšie 2 zemetrasenia, ktoré boli makroseizmicky pozorované na Slovensku, mali epicentrum v Rakúsku (30. 3. 2021 a 20. 4. 2021) a 1 zemetrasenie v Chorvátsku (6. 1. 2021).

Z pohľadu kontaminácie sú dlhodobo znečistené toky Nitra (odberové miesta Chalmová, Lužianky, Nitriansky Hrádok), Štiavnica (ústie), Hron (odberové miesta Kalná nad Hronom, Kamenica), Hornád (Krompachy) a Hnilec (prítok do nádrže Ružín).