Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Bystrica

OU-BB-OSZP1-2020/020784-MT

08.07.2020 Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu a povolenia výnimky v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k usporiadaniu športového podujatia, XIX. Ročník cyklomaratónu Merida – Zelená stopa SNP, ktoré sa uskutoční dňa 01.09.2020 v Národnom parku Nízke Tatry.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2020/020912-FL

08.07.2020 Vydanie súhlasu a povolenie výnimky