domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Okresný úrad Banská Bystrica

K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2021/07792/KT

25.02.2021 Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 4 ks stromov druhu vŕba na pozemku ležiacom mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 1322/24, k. ú. Badín, druh ttp. Žiadateľom je Milan Susedka, Smreková 5, Zvolen. Dôvodom je nebezpečné naklonenie stromu a budúca stavba.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo na mailovú adresu oszp.bb@minv.sk

OU-BB-OSZP3-2021/007695

23.02.2021 Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre žiadateľa Petra Štefaňáka. Jedná sa o výrub drevín na parcelách č. KN-C 645, 646/1, 647, 674/15 v k.ú. Turecká. Dôvodom výrubu je ohrozenie majetku.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2021/007640-Ko

23.02.2021 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-BBOSZP1-2021/007661-MT

23.02.2021 Vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP3-2021/07509/KT

23.02.2021 Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 1 ks stromov druhu borovica na pozemku ležiacom mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-E 647/10, k. ú. Riečka, druh zastavané plochy a nádvoria. Žiadateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica. Dôvodom je nebezpečné naklonenie stromu, ohrozenie komunikácie a blízkosť elektrického vedenia.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo na mailovú adresu oszp.bb@minv.sk