hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Okresný úrad Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2023/051499

30.11.2023 Konanie vo veci obmedzenia vykonania náhodnej ťažby, alebo určení podmienok jej vykonania v zmysle § 13 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. na JPRL 4400c1 na lesnom celku Slovenská Ľupča, ktorého obhospodarovateľom sú Lesy SR š.p., OZ Poľana.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2023/050867

29.11.2023 Žiadosť o povolenie výnimky

ou-bb-oszp1-2023-050724-si

27.11.2023 žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele KNC 10588/4 v k.ú. Čierny Balog.

ou-bb-oszp1-2023-050711-si

27.11.2023 žiadosť o výrub 2 ks chránených stromov, a to:

- chránený strom č 12 (č. parcely KNE- 2483- vlastník Mesto Banská Bystrica, LV 6012), a
- chránený strom č. 24 (č. parcely KNC – 5385/2 – vlastník Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica),

z dôvodu zlého zdravotného stavu a kvôli zachovaniu bezpečnosti verejnosti a obyvateľov rodinných domov.

ou-bb-oszp1-2023-050707-si

27.11.2023 žiadosť o udelenie výnimky na pohyb mimo turistického a náučného chodníka v CHA Gavurky z dôvodu realizácie diplomovej práce.

OU-BB-OSZP3-2022/009489/KT

09.02.2022 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, oznamuje verejnosti začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zák. 543/2002 Z. z.) vo veci vydania súhlasu na výrubu drevín v počte 470 ks stromov druhov jelša, hrab, buk, smrek, borovica, osika a 400 m2 m krovín druhu trnka, lieska, ruža rastúcich na pozemkoch v extraviláne k. ú. Brusno, LV č. 2606 a č. 2608. Žiadateľom je Urbárske a pasienkové spoločenstvo ONDREJ, Lúka č. 755, Brusno. Dôvodom je výrub krovín a náletových drevín zasahujúcich do kosených lúk a výrub starších hospodárskych drevín poškodených alebo z dôvodu zabránenia šírenia podkôrneho hmyzu v okolí obce Brusno.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo na mailovú adresu oszp.bb@minv.sk