Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

2020/014166

12.02.2020 Vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív, v zmysle § 13 ods. 2 písm. h) zákona o ochrane prírody, v okrese Trnava; žiadateľ: Železnice Slovenskej republiky – Oblastné riaditeľstvo Trnava.

2020/014221/Ma

10.02.2020 Žiadosť spoločnosti LEON Plus s.r.o., Ovocinárska 276/14A, 949 01 Nitra-Kynek požiadala o udelenie súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade k zámeru – revitalizácie rybníka v k. ú. Pusté Úľany na častiach parciel č. 1474/10, 1474/11 a 1474/12 (register C-KN). Dôvodom je prehĺbenie len časti jeho vodnej plochy o výmere 30000 m2, z ktorej budú vydobyté štrkopiesky do hĺbky 8 m.

OU-TT-OSZP3-2020/013637

06.02.2020 Žiadosť firmy PERPETO s.r.o., Tomášikova 50/D, 832 50 Bratislava o vydanie súhlasu, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., na výrub 2 ks drevín rastúcich na KN-C parcele č. 644/38 v katastrálnom území Križovany nad Dudváhom, z dôvodu výstavby IBV Záhumenské.

OU-TT-OSZP3-2020/013639

06.02.2020 Žiadosť firmy LIPA DEVELOPMENT s.r.o., Halenárska 17, 917 01 Trnava o vydanie súhlasu, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., na výrub 3 ks drevín rastúcich na KN-C parcele č. 644/49 v katastrálnom území Križovany nad Dudváhom, z dôvodu výstavby IBV Záhumenské.

2020/013839/Ma

06.02.2020 Žiadosť spoločnosti AA Logistic, s.r.o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava o udelenie súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade. Dôvodom je zarovnanie do roviny KN-C parcelu č. 100/3 o výmere 5216 m2 vo vlastníctve žiadateľa v k. ú. Tonkovce na využívanie svojich podnikateľských aktivít.

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-TT-OSZP1-2020/013665/Vk

27.01.2020 Žiadosť SVP, š. p., OZ Bratislava o vydanie súhlasu podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na vykonanie činnosti, ktorou môže v území európskej sústavy chránených území dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopov európskeho významu alebo biotopov druhov európskeho významu, na ochranu ktorých bolo toto územie zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územie. Navrhovaná činnosť „údržba kanála Kúty – Brodské v úseku km 4,5 – 6,0 v k. ú. obcí Kúty a Brodské“ zasahuje do Chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie (celý riešený úsek) a do územia európskeho významu SKUEV2165 Kútsky les (časť riešeného úseku).