Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

OU-TT-OSZP1-2020/028079

06.07.2020 Žiadosť spoločnosti NAFTA a.s. o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-TT-OSZP1-2018/017867/Pt zo dňa 28.05.2018, ktorým bol vydaný súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. na vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v Chránenom ložiskovom území Borský Jur III., na likvidáciu vrtu BJ 17, ktorý sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, kde platí 2. stupeň územnej ochrany podľa zákona, a zároveň bola povolená výnimka zo zakázanej činnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce.

OU-TT-OSZP1-2020/027969

03.07.2020 Žiadosť spoločnosti dive 2000 production, s.r.o. o povolenie výnimiek zo zákazov činnosti podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z., potrebných na realizáciu výchovno-vzdelávacieho cyklu dokumentárnych filmov „Požičaná planéta“, určený na vzdelávanie na základných a stredných školách a osvetu obyvateľstva SR. Podľa žiadosti sa jedná o chránené územia v druhom a treťom stupni ochrany v územnej pôsobnosti CHKO Dunajské luhy a CHKO Záhorie.

OU-TT-OSZP3-2020/021341

30.04.2020 Oznámenie o výrube v zmysle ustanovenia § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Na predmetné oznámenie o výrube sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov), s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti, v zmysle § 81 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody.

OU-TT-OSZP3-2020/020658

27.04.2020 Oznámenie o výrube v zmysle ustanovenia § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Na predmetné oznámenie o výrube sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov), s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti, v zmysle § 81 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody.

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Nová web stránka

03.02.2020 Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-TT-OSZP3-2020/018991

Oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov