Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Brezno

OU-BR-OSZP-2020/005197 MED

25.05.2020 Vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Valaská