Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Brezno

OU-BR-OSZP-2020/002900 MED

27.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Brezno

OU-BR-OSZP-2020/002852 MED

26.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie košiara stavby alebo iného zariadenia na ochranu stáda v k.ú. Bacúch

OU-BR-OSZP-2020/002846 MED

26.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Brezno