hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2024/052272-Kub

15.07.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2024/052215/Buk

12.07.2024 Žiadosť o povolenie výnimky v súvislosti s organizovaním športového podujatia Spartan Malinô Brdo

Žiadateľ: Adventuredsports s.r.o., Hlavná 461, 094 12 Vechec

OU-ZA-OSZP1-2024/051944/Skv

11.07.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2024/052118/Drn

11.07.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-ZA-OSZP1-2024/051632/Bra

10.07.2024 Žiadosť o súhlas na zmenu stavu mokrade v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s realizáciou stavby "SKV Žilina - vodojem Turie". Súčasťou navrhovanej stavby vodojemu (zásobovanie a úprava vody) je aj prístupová cesta vrátane nového mosta cez Turiansky potok.

Žiadateľ: SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní: Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie (t. j. do 17. 7. 2024, vrátane) buď písomne v listinnej podobe na adresu:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/), alebo na adresu: Veronika.Brannova@minv.sk (elektronická podoba bez autorizácie). V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.