Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP3-2020/020595

30.03.2020 Začatie konania k náhodnej ťažbe v zmysle § 14 ods. (7) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v lesnom celku Dubeň.