Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2020/015082/Kub

17.02.2020 Žiadosť o súhlas k dočasnému vyňatiu z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre stavbu "Kanalizačná prípojka", k. ú Demänovská Dolina

Žiadateľ : Galéria APP Lúčky, s.r.o., Okoličianska 191/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 1

OU-ZA-OSZP3-2020/009807/Bal

13.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, k. ú. Dlhé Pole, extravilán obce, parcely č. EKN 2402/201, 2403/201 v súlade s § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, pre žiadateľa Štefánia Valientiková.

Dôvod výrubu je zlý zdravotný stav drevín.

OU-ZA-OSZP1-2020/014234/Drn

12.02.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP3-2020/013698/Val

11.02.2020 Konanie k náhodnej ťažbe v zmysle § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov