hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ochrana prírody - správne konania

10127/2023-6.3

09.06.2023 Žiadosť o zmenu rozhodnutia

OU-BB-OSZP1-2023/032602

09.06.2023 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-BB-OSZP1-2023/032274 PF

07.06.2023 Vydanie súhlasu

ou-bb-oszp1-2023-032276-si

07.06.2023 žiadosť o vydanie výnimky zo zákazu na vjazd s motorovým vozidlom na lesnú cestu Šumiac - Kráľova hoľa, pre občana s postihnutím dolných končatín na starobnom dôchodku.

10025/2023-6.3

06.06.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-ZA-OSZP-2023/034946/Buk

06.06.2023 Žiadosť o povolenie výnimky a súhlasu v súvislosti s organizovaním skautského stanového tábora v k.ú. Rakša.

Žiadateľ: Matúš Mahút, Nemocničná 1945/29, 026 01 Dolný Kubín.

OU-ZA-OSZP1-2023/034971/Kub

06.06.2023 Žiadosť povolenie výnimky zo zakázaných činnosti na vjazd a státie motorovým vozidlom v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2023/035065/Drn

06.06.2023 Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona, v súvislosti s realizáciou výskumu.

OU-ZA-OSZP1-2023/035126/Buk

06.06.2023 Žiadosť o povolenie výnimky na organizovanie akcie " Beh na Borišov"

Žiadateľ: Obec Necpaly, Obecný úrad Necpaly 168, 038 12 Necpaly.

OU-BB-OSZP3-2022/009489/KT

09.02.2022 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, oznamuje verejnosti začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zák. 543/2002 Z. z.) vo veci vydania súhlasu na výrubu drevín v počte 470 ks stromov druhov jelša, hrab, buk, smrek, borovica, osika a 400 m2 m krovín druhu trnka, lieska, ruža rastúcich na pozemkoch v extraviláne k. ú. Brusno, LV č. 2606 a č. 2608. Žiadateľom je Urbárske a pasienkové spoločenstvo ONDREJ, Lúka č. 755, Brusno. Dôvodom je výrub krovín a náletových drevín zasahujúcich do kosených lúk a výrub starších hospodárskych drevín poškodených alebo z dôvodu zabránenia šírenia podkôrneho hmyzu v okolí obce Brusno.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo na mailovú adresu oszp.bb@minv.sk

OU-ZC-OSZP-2021/000430

19.02.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín, rastúcich mimo lesa v k.ú. Kľak.

OU-LC-OSZP-2021/002099 oznámenie

19.02.2021 Oznámenie o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-SN-OSZP-2020/014972

21.10.2020 Mesto Spišská Nová Ves - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v k. ú. mesta Spišská Nová Ves
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]