hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ochrana prírody - správne konania

8842/2024-6.3

28.02.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

8838/2024-6.3

28.02.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

ou-bb-oszp1-2024/017028-si

28.02.2024 Žiadosť o udelenie súhlasu na vykonávanie technických geologických prác v 2. stupni ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. (ďalej len "zákon"), ako aj na udelenie výnimky na vjazd a státie s motorovými vozidlami na pozemky za hranicou zastavaného územia obce, z dôvodu výkonu geologickej úlohy, v katastri obce "Špania Dolina".

OU-BB-OSZP3-2024/017022

28.02.2024 Konanie vo veci vydania súhlasu navýrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. na parcelách č. KN-C 2768/1, 2769 v k.ú. Slovenská Ľupča pre žiadateľa Richarda Zachara. Jedná sa o výrub drevín v počte 45 ks.

Potvedenie záujmi byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2024/017053

28.02.2024 Žiadosť o povolenie výnimky

8795/2024-6.3

27.02.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-ZA-OSZP1-2024/022376/Drn

27.02.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone, v súvislosti s konaním podujatia CampFest 2024

OU-BB-OSZP3-2024/016747-MB

26.02.2024 výrub v k. ú. Slovenská Ľupča

OU-BB-OSZP3-2024/016602-MB

23.02.2024 výrub v k. ú. Podlavice

OU-ZC-OSZP-2021/000430

19.02.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín, rastúcich mimo lesa v k.ú. Kľak.

OU-LC-OSZP-2021/002099 oznámenie

19.02.2021 Oznámenie o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-SN-OSZP-2020/014972

21.10.2020 Mesto Spišská Nová Ves - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v k. ú. mesta Spišská Nová Ves

OU-SN-OSZP-2020/014141

30.09.2020 Obec Hrabušice - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v k. ú. Hrabušice

OU-SN-OSZP-2020/013716

18.09.2020 Daniela Olexiová, Tatranská 202/86, 053 11 Smižany - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v k. ú. Smižany, Košiarny briežok
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]