hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ochrana prírody - správne konania

OU-BB-OSZP3-2024/027441

24.05.2024 Konanie vo veci vydania súhlasu na vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z pre žiadateľa Janka Matejová. Drevina rastie na pozemku č. KN-C 1010/11 v k.ú. Kordíky. Dôvod výrubu dreviny je jej úplné vyschnutie. Jedná sa o 1 ks smreka obyčajného.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2024/027373

24.05.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu

11668/2024-6.3

24.05.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

11666/2024-6.3

24.05.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-BB-OSZP1-2024/027142

22.05.2024 Vydanie súhlasu

ou-bb-oszp1-2024/027156-si

22.05.2024 žiadosť o vydanie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. k realizácii archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Dudince - Kúpeľná, priestor medzi letným kinom a rímskymi kúpeľmi, okres Krupina.

OU-ZA-OSZP1-2024/039674/Skv

22.05.2024 Žiadosť o súhlas v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

11499/2024-6.3

21.05.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany

11490/2024-6.3

21.05.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-BB-OSZP1-2024/027020

21.05.2024 žiadosť o vydanie súhlasu

OU-ZA-OSZP1-2024/038693/Buk

21.05.2024 Žiadosť o povolenie výnimky v súvislosti s organizovaním podujatia "Horská časovka Podsuchá - Smrekovica"

Žiadateľ: Malinô SkiAlp Team, nová 648/104, 034 01 Ružomberok

OU-ZC-OSZP-2021/000430

19.02.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín, rastúcich mimo lesa v k.ú. Kľak.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]