Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana prírody - správne konania

OU-ZA-OSZP1-2020/030992/Kub

03.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona 543/2002 Z. z.

OU-ZA-OSZP1-2020/031001/Kub

03.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona 543/2002 Z. z.

OU-ZA-OSZP1-2020/029104/Ora

03.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu.

OU-ZA-OSZP1-2020/031071/Drn

03.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona.

OU-ZA-OSZP1-2020/031076/Drn

03.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2020/030771/Bra

03.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky na organizovanie podujatia "Východ slnka - otvorenie lezeckej sezóny" k.ú. Poluvsie a Porúbka

Žiadateľ: Občianske združenie Slnko na SKALÁCH, Ul. 1. mája 895/20, 010 01 Žilina

OU-ZA-OSZP1-2020/030769/Bra

03.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do mokrade v súvislosti s ťažbou riečneho materiálu v lokalite ústia rieky Varínka do rieky Váh

Žiadateľ: DAL spol. s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina

OU-BA-OSZP1-2020/092963-LAJ

03.07.2020 Žiadosť o zmenu rozhodnutia vo veci povolenia výnimky vjazdu motorovým vozidlom do lokality Štrkovisko na Židovkách

OU-TO-OSZP-2020/006865

02.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les a za hranicami zastavaného územia obce - 1 ks smrek obyčajný - Prašice

8994/2020-6.3

02.07.2020

OU-KE-OSZP3-2020/033712

01.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]