Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana prírody - správne konania

ou-bb-oszp3-2020/014088-MB

09.04.2020 náhodná ťažba Brusno

OU-CA-OSZP-2020/005479

09.04.2020 Začatie konania podľa § 13 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe v lesnom celku Čadca JPRL 171 a10, 215 10 obhospodarovateľa LESY SR, š.p., OZ Čadca

OU-CA-OSZP-2020/005475

09.04.2020 Oznámenie o začatí konania podľa § 13 ods. 7 zákona č. 545/2002 Z.z. zákona o náhodnej ťažbe v lesnom celku Čadca II JPRL 1127 b10, 1128 10, 1136 10 obhospodarovateľa Urbár Olešná

OU-CA-OSZP-2020/005474

09.04.2020 Oznámenie o začatí konania podľa § 13 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe v lesnom celku Čadca II JPRL 1172a10, 1174a10,118210,118310 obhospodarovateľa Urbár Olešná

OU-CA-OSZP-2020/5482

09.04.2020 Oznámenie o začatí konania podľa § 13 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe v lesnom celku Krásno stred JPRL 5216a00, 5216 c00, 5220 a00, 5305 a00, 530900, 5310 a00, 5310 b00, 5310 c00 obhospodarovateľa Združenie drobnovlastníkov Nová Bystrica, s.r.o.

OU-BB-OSZP3-2020/012812-ZI

08.04.2020 Konanie o vydanie súhlasu pre žiadateľa Jána Kováča v zmysle § 14 ods.2. písm. a) na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadenia pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotiek, umistnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu v k.ú. Brusno, Pohronský Bukovec.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-ZA-OSZP3-2020/021438/Bre

08.04.2020 Začatie konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Turie, v JPRL 133b a JPRL 163a_1.

OU-KN-OSŽP-2020/007404

08.04.2020 Súhlas na umiestnenie zariadenia č. SK-4-34080 na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela, nakoľko územie zasahuje do ÚEV SKUEV0822 Malý Dunaj

OU-ZA-OSZP3-2020/021442/Val

08.04.2020 Začatie konania ku náhodnej ťažby v lesnom celku Varín
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]