Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Konania ministerstva

7985/2020-6.3

22.05.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

7951/2020-6.3

21.05.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

7859/2020-6.3

20.05.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

7882/2020-6.3

19.05.2020 Žiadateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

VEC: Žiadosť o povolenie výnimiek a vydanie súhlasov z územnej ochrany podľa § 14 a § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 543/2002 Z. z."), povolenie výnimiek z druhovej ochrany podľa § 34 a § 35 zákona č. 543/2002 Z. z., vydanie súhlasu na zásah do biotopov podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z., vydanie súhlasu na zásah do mokradí podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z., vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., vydanie súhlasu na vykonanie prieskumu a výskumu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z., a to za účelom realizácie stavby úseku rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo na adresu: anna.haladekova@enviro.gov.sk (elektronická podoba bez autorizácie) v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.
V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/) alebo ústne do zápisnice.