Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žarnovica

OU-ZC-OSZP-2020/000702

26.05.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 543/20002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na poškodenie alebo zničenie biotopu európskeho významu - Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky.