hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZC-OSZP-2020/000952

OKRESNÝ ÚRAD ŽARNOVICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Bystrická 53, 966 81  Žarnovica

č. konania: OU-ZC-OSZP-2020/000952

 

Vec:

Oznámenie o začatí konania na úseku ochrany prírody a krajiny.

Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny začal správne konanie na základe žiadosti od Obce Tekovská Breznica.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce v zmysle § 13 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku C-KN parc. č. 1572/3.

Dôvodom žiadosti je umiestnenie turistického mobiliáru, ktorého účelom je zatraktívnenie a zlepšenie turistickej infraštruktúry v obci a zvýšenie návštevnosti jej turisticky známych lokalít – Hrad Breznica a Hrádok Sokolia skala.

Toto oznámenie o začatí správneho konania sa zverejňuje v zmysle § 82 ods. 7 ako konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy chránené ustanoveniami vyššie uvedeného zákona.

V súlade s § 82 ods. 3 žiadame združenia s právnou subjektivitou o potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na Okresnom úrade Žarnovica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81  Žarnovica alebo elektronicky na zuzana.polcova@minv.sk.

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.