hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZC-OSZP-2020/000411

OKRESNÝ ÚRAD ŽARNOVICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Bystrická 53, 966 81  Žarnovica

č. konania: OU-ZC-OSZP-2020/000411

 

Vec:

Oznámenie o začatí konania na úseku ochrany prírody a krajiny.

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny oznamuje, že dňa 06.03.2020 začal správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti od fyzickej osoby vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu na výrub 42 ks drevín rastúcich mimo lesa a 300 m2 krovitého porastu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemkoch C-KN parc. č. 2622 a 2678 rastúcich mimo zastavaného územia v k.ú. Ostrý Grúň.

Dôvodom žiadosti o výrub uvedených drevín a krovitého porastu je vyčistenie pozemkov vedených ako trvalé trávne porasty a ich úprava do pôvodného stavu. 

Toto oznámenie o začatí správneho konania sa zverejňuje v zmysle § 82 ods. 7 ako konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy chránené ustanoveniami vyššie uvedeného zákona. 

V súlade s § 82 ods. 3 žiadame združenia s právnou subjektivitou o písomné potvrdenie záujmu byť účastníkom v uvedenom správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu Okresného úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica alebo elektronickou formou (e-podanie).

 

Dátum zverejnenia: 10.03.2020