hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Informácia č. OU-PT-OSŽP-2020/000375-002

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 odseku 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – zverejnenie informácie o začatí správneho konania.
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 64 odseku 1 písmena d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamuje v súlade s § 82 odseku 7 zákona o ochrane prírody a krajiny informáciu o začatí správneho konania, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bola 22. 04. 2020 doručená od žiadateľa žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 odseku 2 zákona o ochrane prírody a krajiny, mimo zastavaného územia obce Utekáč, v katastrálnom území Utekáč, na pozemku parcely registra CKN číslo 8910/9, druh pozemku trvalý trávny porast. Dôvodom žiadosti o vydanie súhlasu podľa § 6 odseku 2 zákona o ochrane prírody a krajiny je, že plánovaná činnosť výstavba drobnej stavby včelnice je naplánovaná na pozemku, kde sa nachádza biotop národného významu Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí.

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny určuje lehotu na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v uvedenom začatom správnom konaní 6 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.
V súlade s § 82 odseku 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame v určenej lehote od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár, alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom začatom správnom konaní.