hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KA-OSZP-2020/000715

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny Vás podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na adresu: Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina alebo v lehote do 14.8.2020.


Číslo spisu: OU-KA-OSZP-2020/000715
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcelách číslo 2428/1 k. ú. Dvorníky.