Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KA-OSZP-2020/000623

25.06.2020

 

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny Vás podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na adresu: Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina alebo v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. .


Číslo spisu: OU-KA-OSZP-2020/000623
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcelách číslo KN C 2900, 2901 a 2951 k. ú. Čekovce.