hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-KA-OSZP-2020/000418

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny Vás podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na adresu: Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina alebo v lehote do 17.4.2020.


Číslo spisu: OU-KA-OSZP-2020/000418
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj na ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení s veľkosťou stáda nad tridsať dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu v zmysle § 13 ods. 2 písm. e) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcelách KN – C:
v katastrálnom území Devičie :
2953/1, 2954/1, 2991, 2997, 745, 750, 753, 754, 755, 757, 765/7, 815, 844, 864, 868, 877, 887/1, 888/11, 888/16.
v katastrálnom území Hontianske Nemce:
1214/1, 1222/1, 1227/1, 1227/2, 1233/1, 1237/10, 1237/2, 1237/3, 1237/8, 1242, 1251/1, 1251/2, 1302/1, 1323, 1324, 1325, 1328/1, 1330/1, 1331/1, 1336/1, 1337/1, 1337/2, 1350, 1351/1, 1351/2, 1376/3, 1406/5, 1431, 1439, 1449/1, 1449/2, 1450/1, 1450/2, 1457/2, 1458, 1463/2, 1474, 1484, 1494, 1526/1, 1526/2, 1527/1, 1527/12, 1527/13, 1527/14, 1527/20, 1527/21, 1593/1, 1630/1, 1630/13, 1630/3, 1631/5, 1632/26, 1632/29, 1632/3, 1632/5, 1632/7, 1632/8, 1633/1, 1633/10, 1633/12, 1633/3, 1633/4, 1633/5, 1633/7, 1634/1, 1637/1, 1637/2, 1637/3, 2369/3, 2627/1, 2627/2, 2627/4, 2627/6, 3222/1, 3222/2, 3223/1, 3244, 3300/1, 3703/1, 3750/2, 3827/1, 3864, 3866, 4001/1, 4004, 4006, 4008, 4014, 619/1, 619/2, 979/5, 983/1, 983/22.
v katastrálnom území Kráľovce:
260/1, 2611, 2612/1, 536/2, 548, 550/1, 550/2, 559/1, 610, 626/2.
v katastrálnom území Krnišov:
1004, 1024, 1069/1, 1085/2, 1228/1, 1234/1, 1266, 1654, 1655, 1657, 1659, 482/1, 759, 939.
v katastrálnom území Ladzany:
1640/1, 1640/2, 1724, 1793/1, 1793/2, 1844, 1845, 1846, 1878, 1890, 2051, 2118, 2130, 2198, 2204/1, 2205/2, 2260, 2273/1, 2275/2, 2275/7, 2290, 2307, 2346/5, 2352, 2357, 2361, 2362/1, 2362/2, 2418, 2425/1, 2425/2, 2455, 2473, 2476/1, 2476/2, 2537/1, 2537/2, 2537/3, 2537/4, 2538/1, 2540/1, 2541, 2787, 2821, 2822, 2824, 2825, 2826, 3038, 3039, 3047, 3048/1, 3048/2, 3623/4, 3627, 3650/1, 3664/1, 3664/2, 3665/1.
v katastrálnom území Rakovec:
229/1, 304, 308, 310, 315, 318, 360, 361, 362/1, 364, 368, 378, 379, 380, 381, 383, 392, 399/1, 461, 463, 484/12, 486/3, 503, 511/1, 511/2, 511/3, 551/4, 511/5, 512, 513/1, 514/1, 514/2, 514/3, 516, 517/3, 517/4, 519, 520/1, 520/2, 867/1, 867/9, 869/1, 870/4, 880, 881, 885.
v katastrálnom území Sebechleby:
10697, 10760, 1134/8, 1929/1, 1958/1, 2022, 2609/1, 3914/1, 3949/12, 5697/1, 5798/12, 6032/1, 6032/10, 6032/2, 6032/3, 6111, 773/1.
v katastrálnom území Sitnianska Lehôtka:
1364/1, 1364/3, 1365, 1392, 325, 335/1, 401/1, 402, 403, 732, 733,760.