hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-KA-OSZP-2020/000410

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny Vás podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na adresu: Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina alebo v lehote do 17.4.2020.


Číslo spisu: OU-KA-OSZP-2020/000410
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj na ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení s veľkosťou stáda nad tridsať dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu v zmysle § 13 ods. 2 písm. e) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcelách KN – C:
v katastrálnom území Krupina :
4431, 4432, 4433, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450/1, 4452/1, 4452/2, 4453, 4454, 4456, 4457, 4458, 4461, 4463, 4464, 4471/1, 4475, 4477, 4498, 4499, 9257, 9388, 9389.
v katastrálnom území Žibritov:

1008, 1009, 1016, 1082/1, 1083, 1127/1, 1167, 1169, 1180, 1184, 1186, 1190, 1192, 1195, 1199, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207/1, 1207/3, 425, 427, 432/1, 432/2, 434/1, 441,446/3, 449/1, 449/2, 451/4, 451/6, 451/7, 451/8, 477, 481/1, 481/2, 482, 486/1, 487, 488/1, 488/12, 488/5, 488/7, 488/9, 489/2, 489/3, 491/17, 505/1, 674, 693, 701/1, 705/1 708/1, 746, 753, 756/1, 756/2, 764, 778, 779, 781/2, 811/14, 811/27, 843/1, 846/1, 846/2, 846/3, 848, 850/6, 853/5, 861, 862, 865, 874, 888/1, 888/5, 888/6, 888/7, 889/4, 893, 897/5, 900, 902, 905/4, 905/6, 922, 938, 939, 940, 951/1, 952/1, 952/3, 952/4, 963, 964, 969/1, 969/2, 974/1, 977/1, 984/1, 985/7.