hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-KA-OSZP-2020/000288

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina alebo elektronicky na adresu: ou.ka@minv.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, t.j. do 05.03.2020.

Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Levice, Koháryho 2, 934 01 Levice, žiada o vydanie súhlasu na oplocovanie pozemkov za hranicami zastavaného územia obce, v k.ú. Ladzany podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.