hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BR-OSZP-2021/002392BAL

 

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie HD podľa  § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Žiadateľ: AGB Beňuš, 976 64 Beňuš

 

Údaje o pozemku, na ktorom sa bude činnosť vykonávať: k.ú. obce Braväcovo, LPIS 3012/1, 4002/1, 4104/2, 4004/1, 2005/1, 2010/1, 3005/1, 3009/1, 3904/1, 3903/1, 3911/1, 3901/2, 3908/1, 3902/1, 4901/1, 3901/3, 3903/2, 3905/1, 2802/1, 3909/1, 2092/2, 3803/1, 2903/1, 3901/1, 2801/1

 


 

Spôsob a lehota potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:
Podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť príslušnému orgánu ochrany prírody nasledovným spôsobom, t.j.:

Okresný úrad Brezno, OSŽP, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

alebo

(skr.Bal), resp. jakub.medved2@minv.sk(skr. Med)

v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Podľa ust. § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.