hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BS-OSZP-2022/000338

Správne konanie č. OU-BS-OSZP-2022/000338

Správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich mimo zastavaného územia obce na pozemku C-KN parcelné číslo 909 (druh pozemku trvalý trávny porast) v katastrálnom území Banský Studenec.

Predmetom konania je výrub 80 jedincov druhu vŕba (Salix sp.) s obvodmi kmeňov 10 - 25 cm, 12 jedincov druhu jelša lepkavá (Alnus glutinosa) s obvodmi kmeňov 15 - 60 cm a 22 jedincov druhu topoľ osikový (Populus tremula) s obvodmi kmeňov 15 - 25 cm.

Žiadateľ ako vlastník predmetného pozemku v žiadosti uvádza ako dôvod výrubu drevín ich poškodenie snehom (zlomené konáre, naklonené kmene, vyschnuté časti drevín). Zároveň žiadateľ chce výrubom prinavrátiť pozemku pôvodný charakter - vhodné podmienky pre lúčne spoločenstvo.

Telefón: +421/(0)961645775
Fax: +421/961604048
E-mail:
Internet: www.minv.sk