hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2023/040477-MB

 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 1 ods.1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), na základe žiadosti Slovenskej agentúry životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, doručenej okresnému úradu dňa 22.08.2023, ktorej predmetom je schválenie dokumentácie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Banská Bystrica

oznamuje začatie schvaľovacieho procesu dokumentácie ochrany prírody a krajiny „Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Banská Bystrica“ (ďalej len „RÚSES“).

Predkladaná dokumentácia bola vypracovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica v zmysle §54 ods. 2 písm. c) a ods. 10 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny v rámci projektu „Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry“ spracovaná v zmysle prílohy č. 23 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

Cieľom RÚSES je
- zhodnotenie stavu krajiny, analýza jej abiotických a biotických pomerov, charakteristika súčasnej krajinnej štruktúry, zhodnotenie vzťahu k územnému plánu vyššieho územného celku a dotknutých obcí, analýza socio-ekonomických javov, t. j. pozitívnych a negatívnych prvkov a javov nachádzajúcich sa v riešenom území,
- zhodnotenie ekologickej stability krajiny, plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine, zhodnotenie ekostabilizačnej významnosti, reprezentatívnosti a unikátnosti prvkov krajiny a celkové zhodnotenie krajinnej štruktúry,
- návrh prvkov RÚSES, návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky RÚSES, návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny, návrh prvkov RÚSES odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany a návrh regulatívov pre územnoplánovacie dokumentácie a projekty pozemkových úprav.

Oznámenie sa v súlade s § 54 ods. 20, v nadväznosti na § 82 ods. 3 a ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov doručuje verejnou vyhláškou.

Účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie môžu doručiť svoje námietky a pripomienky v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Do dokumentácie RÚSES okresu Banská Bystrica možno nahliadnuť na okresnom úrade, pričom je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť termín na čísle 048/4306362.

Toto oznámenie a dokument sa zverejňuje aj na internetovej stránke Okresného úradu Banská Bystrica: www.minv.sk

Obec je povinná oznámenie vyvesiť na svojej úradnej tabuli najmenej po dobu 30 dní. Je potrebné, aby obec písomne alebo elektronickou formou (e-podanie) informovala Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie o dátume vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky.

Poučenie:
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou, tak že sa vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Banská Bystrica a súčasne na úradných tabuliach v obciach okresu Banská Bystrica a zároveň sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu doručiť svoje námietky a pripomienky na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Posledný deň zverejnenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia tohto oznámenie.