hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2023/034566

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú Moštenica na parcelách KN-E 7484/1 a KN-E7484/2 v rozsahu 19 ks z toho 8ks hrab obyčajný, 2ks javor poľný, 9ks lipa malolistá z dôvodu ohrozenia majetku.
K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2023/034566/ŠM

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.