hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2023/033443

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce, na území na ktorom platí druhý stupeň ochrany v zmysle §13 ods. 2 písm. d) zákona 543/2002 Z.z. v k.ú Selce na parcelách KN-C 2562/19, 2562/16, 2562/17, 2562/28 a 2562/29 na stavbu „Oplotenie rodinného domu – Pletivové konštrukcie“ z dôvodu ochrany majetku a vymedzenia hranice pozemku od susedov.
K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2023/033443/ŠM

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.