hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2022/016518/KT

 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, oznamuje verejnosti začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zák. 543/2002 Z. z.) vo veci vydania súhlasu na výrubu drevín v počte 17 ks + 110 m2 drevín druhov osika, jaseň, slivka a lieska rastúcich na pozemkoch v extraviláne k. ú. Slovenská Ľupča, pozemky parc. č. KN-C 2814/4, 1250/1 (KN-E 2191, 2192, 2193), druh pozemku trvalý trávny porast a orná pôda. Dôvodom je výrub náletových drevín za účelom prístupu na pozemok, určený v urbanistickej štúdii na výstavbu domov.