hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2021/13871/KT

Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 265 ks stromu druhov jelša, breza vŕb, smrek na pozemkoch ležiacich mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 469, 470, 593/1, k. ú. Uľanka v Banskej Bystrici. Žiadateľom je Bielostav, súkromná fimra, Miroslav Greško, Tajov 1. Dôvodom je, že pozemky sú súčasťou dobývacieho priestoru lomu Uľanka a pre túto činnosť je potrebné odstránenie náletových drevín.