hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ou-BB-OSZP3-2021/031293/MACH

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Tajov na parcele KN-C 979, KN-E 858/1. Jedná sa o výrub drevín v počte 3 ks: smrek obyčajný 2ks, Buk lesný 1 ks z dôvodu ochrany majetku
K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2021/031293/MACH

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.