hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2021/023880/FS

 

Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 7 ks stromu – druh: smrek, na pozemkoch ležiacich mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 3691/3 (druh pozemku: trvalý trávnatý porast) a 3802 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie) k. ú. Donovaly. Žiadateľom je Obec Donovaly, Donovaly 3. Dôvodom k výrubu je, že predmetné stromy k výrubu zatieňujú prístupovú cestu v strmom svahu a od jesene do jari sa na mieste ich výskytu tvorí ľad, čo spôsobuje problémy pre chodcov a pre autá.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo prostredníctvom centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica.