hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2021/021645/FS

 

Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 3 ks stromu smrekovec opadavý na pozemku ležiacom mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-E 227/1, k. ú. Králiky, druh trvalý trávny porast. Žiadateľom je Tatiana Hrnčiríková, Dvorná 69/16, 976 34 Králiky. Dôvodom je ohrozenie bezpečnosti života a majetku na susedných parcelách a samotného chodu cestnej premávky.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo prostredníctvom centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica.