hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2022/011098-ADA

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa ustanovenia (ďalej len "ust.") § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Dátum začatia konania: 28.02.2022

Žiadateľ: Drahoslav Belko

Špecifikácia drevín: smrek 9ks, borovica 1ks
Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie: parcela č. 639/1. k. ú. Riečka

Spôsob a lehota potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:

 

Podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť príslušnému orgánu ochrany prírody nasledovným spôsobom, t.j.:

- písomne v listinnej podobe na adresu: 

·        Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

alebo

- v elektronickej podobe na adresu:

·         

v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.