hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2023/047241

Konanie vo veci žiadosti povolenia výnimky podľa zákona č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pre potrebu výrubu porastov z hľadiska bezpečnosti a plynulosti prevádzky v ochrannom pásme 110 KV č.7711 na parcelách KN-C  3374/3, 3374/4, 3348, 3349, 3354, 3355 v k.ú. Pohorelá.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.