hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2023/009224

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 5 zákona Belujského potoka cca v r. km. 0,79 v rámci realizácie stavby novej „NN Prípojky“ k novovybudovanej ČOV, ktorá má byť vedená v rámci parciel KN-C 1053/2, 1020/1, 1020/44 v k.ú. obce Sebechleby, kde dochádza ku križovaniu menovaného vodného toku.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.